Meny

Äldreomsorg i förändring och utveckling 15 november 2017

Datum: 15 november 10:00 - 15 november 16:30
Plats: Luleå, Sunderby Folkhögskola

Ändrat betalningsansvar, nya regler om förenklat beslutsfattande och ny boendeform för äldre med mindre behov samt införande av framtidsfullmakter.

Regeringen har lämnat förslag på en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop 2016/17:106). Lagen, som ersätter tidigare betalningsansvarslag och träder i kraft 1januari 2018, innebär att fristtiden för kommunalt betalningsansvar minskas. De tidigare reglerna om vårdplanering (VPL) ersätts med krav på tidig planering genom samordnade planer (SIP).

Regeringen har dessutom föreslagit nya regler om förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgen. Reglerna innebär att kommunerna från den 1 juli 2018 får erbjuda äldre insatser enligt riktlinjer samt att särskilda boendeformer får ges även de äldre som behöver stöd, hjälp och annan lättåtkomlig service. Därtill har även föreslagits regler om framtidsfullmakter och visst ställföreträdarskap för anhöriga (prop 206/17:30) införs den 1 juli 2017 samt att en ny förvaltningslag (prop 2016/17:180)
införs den 1 juli 2018.

Samtliga nya författningar kommer påverka bl.a. biståndshandläggningen inom äldreomsorgen. Under denna juridiska temadag ges information om de nya författningarna och hur de påverkar äldreomsorgen. Särskilt kommer att tas upp de nya lagen om samverkan vid utskrivning, de föreslagna reglerna om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer.

Tid 
Onsdag 15 november 2017 med början kl 10.00 (fika serveras från kl 09.15) och avslutning ca kl 16.30.

Plats 
Luleå, Sunderby Folkhögskola.

Program 
Bifogas.

Föreläsare 
Jonas Reinholdsson, Kommunlex AB.

Målgrupp 
Socialnämnd eller motsvarande nämnd med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, biståndshandläggare, enhetschefer och andra intresserade kommunalt verksamma.

Avgift 
1.450 kr/delt (exkl moms). I avgiften ingår fika och lunch under dagen.

Anmälan 
Anmälan gör du på nedanstående länk. Senast 25 oktober 2017 vill vi ha din anmälan. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan, tfn 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se.

Avanmälan 
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras full avgift.

Information 
Närmare information lämnas av vårt kansli, tfn 0920-20 54 00.

Ulrika Larsson
Norrbottens Kommuner

Programpunkter

Biståndsrätten, skälig levnadsnivå och värdegrunden för äldre.

Ändrat betalningsansvar – ny lag om samverkan vid utskrivning.

Förenklat beslutsfattande och ny boendeform för äldre.

Framtidsfullmakter och andra författningsförslag.

Deltagarnas egna frågor, diskussion och svar.