Meny

Aktuell Skolpolitik 2017

Datum: 30 augusti 09:45 - 31 augusti 15:15
Plats: Piteå, Pite Havsbad

Aktuell skolpolitik är en av norra Sveriges största konferenser inom skolområdet och en viktig mötesplats för politiker och tjänstepersoner. Moderator för dagarna är Charlotte Lindmark, Glugg Produktion

Aktuell Skolpolitik 2017
En jämställd och jämlik förskola och skola

TID 
Onsdag 30 augusti - Torsdag 31 augusti 2017. Konferensen startar 09.45 dag ett och avslutas ca 15.15 dag två. Registrering och fika från 09.00 

PLATS 
Pite Havsbad, Piteå

MÅLGRUPP 
Ansvariga politiker, skolchefer, förskolechefer, skolledare, ansvariga för elevhälsa, ansvariga för jämställdhetsarbetet inom förskolan/skolan och kommunförvaltning.

PROGRAM 
Bifogas

AVGIFT
2 600 kr/deltagare (exkl.moms). I avgiften ingår samtliga måltider. Avgiften faktureras i efterhand.

LOGI 
Logi enkelrum 885 kronor exkl. moms på Pite Havsbad. Behov av logi anges i anmälan. Betalas på plats alternativt begär faktura från hotellet. Medtag underlag för fakturering.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande gör du senast 2017-08-10 på nedanstående länk. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se. Information kring programinnehållet lämnas av Annica Henriksson annica.henriksson@kfbd.se  och Catarina Lundqvist catarina.lundqvist@kfbd.se

AVANMÄLAN 
Avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

Annica Henriksson          Catarina Lundqvist
Samverkansledare          Vetenskaplig ledare
Norrbottens Kommuner   FoUI Norrbottens Kommuner
 

Onsdag 30 augusti 2017

09.00 - 09.45 
Registrering och fika

09.45 - 10.00
JÄMLIK
Elever från Beats Dansstudio tolkar de samhällsnormer & strukturer som inte tillåter alla att få vara den de vill vara fullt ut. Vem behöver du vara för att få platsen du förtjänar? Vad vill du säga när dina armbågar är trötta av kamp framåt?

10.00 - 10.10
2017 års konferens öppnas
Charlotte Lindmark, Glugg Produktion, kommer att hålla ihop programpunkterna och se till att både publik och föreläsare känner sig viktiga och välkomna. 

10.15 - 11.35
En jämställd och jämlik skola? Skolprestationer, kön, klass och plats
Elisabet Öhrn, Professor i pedagogik vid Göteborgs universitet

11.40 - 12.10
En jämställd och jämlik förskola och skola
Anna Ekström statsråd, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

12.10 - 13.15
Lunch

13.15 - 13.30
Inte är det bra, men det kan bli värre 
En nulägesrapport med tankar, råd och åsikter kring hur förskola och skola ska få människor att växa, bli jämställda och jämlika. Eller inte. 
Charlotte Lindmark och andra typer från Glugg Produktion

13.30 - 14.00
Fler män i förskolan
Varför är det viktigt med breddad rekrytering och hur ska det gå till?
Malin Westling, skolchef Arjeplog

14.00 - 14.30
Män i förskolan- blir det mer jämställd då?
Manliga förskolenätverket i Luleå,
Per-Håkan Taavo förskollärare, Urban Eriksson förskollärare, Tobias Skogsberg barnskötare

14.30 - 14.50
Fika

14.50 - 16.00
Det sitter inte i väggarna!
Att leda och organisera för ökad medvetenhet om jämställdhet och jämlikhet.
Eva Amundsdotter, Lektor i pedagogik vid Stockholms universitet

16.00 - 16.30
Uppehållsrummet!
Samtal om -  Att ta plats och äga rum.
Charlotte Lindmark, Eva Amundsdotter lektor pedagogik, Carina Sammeli barn-och utbildningsnämndens ordförande Luleå, Magnus Åkerlund skolchef Boden, Agneta Hedenström rektor samt ordförande i Luleå Makerspace

18.00
Gemensam middag
Piteå Havsbad

Torsdag 31 augusti 2017

08.30 - 08.40
Inledning
Charlotte Lindmark            

08.40 - 09.40
”Jag fattade så att jag fattade att jag fattade”.
Om skolframgångens elementära former, eller att förstå lärande och skolstruktur som möjlighet för lärande och erkännande
Mats Trondman, Professor i kultursociologi, Linneuniversitetet och Stockholms universitet

09.40 - 10.10
Fika

10.10 - 11.10
forts ”Jag fattade så att jag fattade att jag fattade”.
Mats Trondman

11.15 - 12.05
Kan ett normkritiskt förhållningssätt bidra till att främja ungas hälsa?
Linda Moestam, genusvetare och processledare på Folkhälsocentrum, Region Norrbotten

12.05 - 13.15
Lunch

13.15 - 13.45
Vid gränsen, över gränserna. Hälsofrämjande skolutveckling i Övertorneå
Lena Hannu, skolchef Övertorneå
Karin Forsman, utvecklingsledare Övertorneå

13.45 - 14.45
Jämställd utbildning och normkritisk vägledning
Malin Stenman, särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen i Norrbotten

14.45 - 15.15
Där det finns liv, finns det hopp
Vad hoppas dagens barn, tonåringar, föräldrar, rektorer, skolchefer, tjänstemän och politiker på? En kort redovisning med studs.
Hope, global föreläsare och vanligt förekommande känsla

Avslut och överlämning till Region Västerbotten för 2018 års konferens.

15.15
Fika

Presentation av medverkande

Charlotte Lindmark, Glugg
Charlotte Lindmark tar sig an vitt skilda uppdrag som krönikör, radiopratare, utbildare, föreläsare och moderator. Hon skådespelar med galen humor på djupaste allvar och har i flera år skrivit och spelat föreställningar runt om i landet. Hon driver Glugg Produktion, ett företag med händelserika mellanrum och gillar växelbruket i sitt jobb. Att få möta chefer, medarbetare, tonåringar, ensamkommande flyktingbarn och skådisar. Komma in på tunga industriledningars arenor och små byaföreningars arrangemang. Agera på stora och små scener. Under vår konferens kommer Charlotte att hålla ihop programpunkterna och se till att både publik och föreläsare känner sig viktiga och välkomna. 

Beats Dansstudio
Erbjuder Dansglädje, konstnärskap och nya gemenskaper utifrån allas lika värde för åldrar 6–100 år. 

Anna Ekström
Statsråd, Gymnasie- och kunskapslyftsmininster.
”I skolan ska alla elever, oavsett bakgrund, lära sig så mycket som möjligt och utvecklas som aktiva samhällsmedborgare. Utbildning ska vara en möjlighet för alla under hela livet. Så skapas förutsättningar för det livslånga lärandet. Jag tror på en jämlik skola med fokus på kunskap och bildning."

Elisabet Öhrn
Professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskning har fokus på makt, demokrati och relationer av kön, klass och etnicitet i utbildning. I detta ryms ett starkt intresse för skolans relationer till det omgivande samhället och vad de innebär för olika ungdomsgrupper.

Eva Amundsdotter
Lektor i pedagogik vid Stockholms universitet, med en inriktning mot organisation och ledarskap. Hennes forskning har fokus på förändringsprocesser i organisationer kopplade till genus, makt och normer. Eva har också bedrivit forskning och utvecklingsarbete kring genusmedvetet ledarskap som har bedrivits vid olika lärosäten inom ramen för Delegationen för jämställdhet i högskolan. Eva undervisar i det statliga Rektorsprogrammet.

Mats Trondman
Professor i kultursociologi och för närvarande gästprofessor i Barn- och ungdomsvetenskap på Stockholms universitet. Han har nyligen avslutat ett forskningsprojekt som bland annat redovisats i antologin "Skolframgång i det mångkulturella samhället" (Studentlitteratur, 2016), med Stefan Lund och Anna Lund som redaktörer.

Malin Westling, skolchef Arjeplog
I Sverige har det under flera decennier uttryckts ett behov av fler män i förskolan men trots det är endast ca 4 % av de som arbetar inom förskolan män. Arjeplogs kommun har haft förmånen att delta i nätverket som SKL startade för att locka fler män till förskolan. Skolchef Malin Westling delar med sig av de kunskaper, insikter och lärdomar som arbetet gett.

Män i förskolan, Luleå
Per-Håkan Taavo förskollärare, Urban Eriksson förskollärare och Tobias Skogsberg barnskötare är tre män från nätverket i Luleå. De berättar om sitt nätverk, betydelsen av män i förskolan utifrån ett genusperspektiv men även en självkritisk infallsvinkel på förväntningarna på de män som arbetar i förskolan. Är förväntningarna på män i samklang med jämställdhetsuppdraget?

Linda Moestam
Linda Moestam, genusvetare och processledare på Folkhälsocentrum, Region Norrbotten berättar om erfarenheter från SAM-projektet. Under 3 år har nya arbetssätt i två kommuner i Norrbotten testats för att på ett kreativt sätt få fler att se mot gemensamma målbilder och stärka ett mer inkluderande och hälsofrämjande arbetssätt för barn och unga.

Lena Hannu och Karin Forsman
Lena Hannu är skolchef i Övertorneå och Karin Forsman är utvecklingsledare. Hur kan man arbeta med hälsofrämjande skolutveckling? Hur kan eleverna få ett reellt inflytande. Övertorneå kommun delar med sig av sina erfarenheter från ett utvecklingsarbete där hälsa och lärande går hand i hand med de övergripande målen att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Fokus på process, resultat och identifierade framgångsfaktorer.

Malin Stenman
Malin Stenman, särskilt sakkunnig i jämställdhet vid Länsstyrelsen Norrbotten. I dag är länets arbetsmarknad starkt könssegregerad. Kön är idag avgörande för hur unga tjejer och killar i länet väljer studieinriktning i gymnasieskolan. Att ungdomar inte ser vissa yrken som attraktiva och begränsas i sina valmöjligheter innebär stora utmaningar. Unga behöver goda förebilder och exempel på att det går att bryta normer- Gå din egen väg!

Agneta Hedenström
Agneta Hedenström arbetar som rektor i Luleå. Hon har ett brinnande intresse för digital teknik och hur vi kan få unga tjejer att behålla och utveckla sitt intresse för teknik. Tillsammans med Peter Parnes från Luleå tekniska universitet driver hon diverse olika projekt som syftar till att få fler unga tjejer att välja teknikutbildningar. I sin roll som ordförande för Luleå Makerspace skapar hon möjligheter för tjejer/kvinnor i alla åldrar att få lära sig mer om hur man kan skapa och vara kreativ med hjälp av modern teknik och programmering.

Carina Sammeli
Barn,-och utbildningsnämndens ordförande i Luleå samt vice ordförande i barn,-och utbildningsberedningen på Norrbottens Kommuner. Carina är starkt engagerad och drivande kring bland annat i arbetet med en jämlik och jämställd förskola och skola.

Magnus Åkerlund
Skolchef i Boden. I Bodens förskolor och skolor ges barn och unga mod och kompetens att möta framtidens utmaningar. Magnus värnar och arbetar aktivt med alla elevers och barns livslånga lärande, att bygga framtidstro och ge barn och unga verktyg och förutsättningar att påverka sin egen framtid.