Meny

Kommunens ansvar vid hemlöshet och bostäder för nyanlända

Datum: 06 september 10:00 - 06 september 16:30
Plats: Luleå, Hotell Nordkalotten, Konferenscentrat

Bostadsbristen för att hemlöshet och utestängningen från bostadsmarknaden ökar och numera omfattar bredare grupper av människor. Den kommunala socialtjänsten har av tradition ofta tagit ett stort bostadssocialt ansvar genom bl a så kallade sociala kontrakt och tidsbegränsade kontrakt samt genom bistånd till tillfälliga boenden på hotellhem och vandrarhem. Bostadsbristen innebär en ökad press på socialtjänsten. Samtidigt har tillkommit ett ansvar för kommunen att ordna bostäder enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Under denna juridiska temadag lämnas en genomgång av vilket ansvar som socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen (2001:453) för att hjälpa enskilda att anskaffa en bostad eller för att ge ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende. Frågor som kommer att tas upp är bl.a. var gränsen går för socialtjänstens bostadsansvar enligt domstolspraxis från främst Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna. Vidare kommer att lämnas en genomgång av det numera tillkommande ansvaret för kommunen enligt lagen (2016:38) om mottagande av nyanlända invandrare för bosättning. Frågor som tas upp är bl.a. i vilka former som bostad kan erbjudas nyanlända och vad som kan bli följden om kommunen inte förmår att följa lagen. Särskilt kommer att tas upp vad det kan innebära för socialtjänsten om kommunen brister i sitt ansvar för mottagandet.

Tid 

Onsdag 6 september 2017 med start kl 10.00 (fika finns från kl 09.30) och avslutning ca kl 16.30.

Plats 

Luleå, Hotell Nordkalotten, Konferenscentrat.

Målgrupp 

Kommunstyrelsen, socialnämnden eller motsvarande, ansvarig kommunal nämnd för mottagandet av nyanlända, chefer och socialsekreterare och andra tjänstemän som handlägger bostadsärenden eller anordnar boende för nyanlända, kommunala bostadsbolag samt även andra kommunalt verksamma intresserade.

Föreläsare 

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist KommunLex AB.

Program 

Bifogas.

Avgift 

1.500 kr/deltagare. I avgiften ingår kaffe och lunch under dagen. Avgiften faktureras i efterhand.

Anmälan 

Anmälan gör du på anmälningslänken nedan senast 16 augusti 2017. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

Avanmälan 

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

Ulrika Larsson
Norrbottens Kommuner


Programpunkter
• Regeringens åtgärder för att ytterligare underlätta kommunernas mottagande av nyanlända för bosättning – vad innebär åtgärderna?
• Synpunkter och erfarenheter från Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om socialtjänstens arbete med bostadslöshet och hemlöshet.
• Orientering om internationella konventioner och svensk grundlag.
• Översikt av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
• Vad innebär lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning?
• Vilka krav ställs i praktiken på kommunernas mottagande av nyanlända – vad är en godtagbar bostad och på vilket sätt kan bostaden upplåtas?
• Vad gäller för nyanlända som mottagits genom ett tidsbegränsat boende samt vad gäller när det tidsbegränsade boendet gått ut?
• Vad gäller för nyanlända som har tackat nej till en av Migrationsverket erbjuden anvisning till viss kommun?
• Socialtjänstens ansvar för särskilda grupper till exempel barn och unga, äldre, funktionshindrade och missbrukare, brottsoffer m.fl.
• Den lagstadgade rätten till bostad för asylsökande samt för vissa äldre och funktionshindrade.
• Vad gäller för enskilda personer och familjer som själva har valt att bosätta sig i kommunen såsom nyanlända, EU-migranter samt enskilda som beviljas uppehållstillstånd pga. anknytning?
• Vad gäller för enskilda som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd med angivande av datum för frivilligt återvändande eller som fått beslut om avvisning, men som väljer att stanna i landet och som saknar boende då de t.ex. fått lämna anläggningsboendet?
• Finns det en allmän rättighet att få en bostad från socialtjänsten eller från kommunen?
• Juridisk definition av begreppen hemlöshet och bostadslöshet.
• Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) för anskaffning av bostad eller för ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende.
• Den enskildes ansvar enligt socialtjänstlagen för sin och andras sociala situation samt för att ordna ett boende på egen hand – vilka krav kan ställas på enskilda enligt domstolspraxis?
• I vilken omfattning måste enskilda söka boende inom eller utom kommunen?
• Möjligheterna för kommunens socialtjänst att hänvisa till att söka boende på annan ort.
• Skäliga boendekostnader samt rimlig tid för byte av bostad.
• Socialtjänstens ansvar för särskilt utsatta grupper, såsom enskilda som är utsatta för våld i nära relation eller brottsoffer i behov av skyddsboende.
• Barnperspektivet i biståndsutredningen, hänsyn till barnets bästa och barnkonsekvensanalys.
• Ungdomar och unga vuxna som vill flytta hemifrån, exempelvis pga. trångboddhet och konflikt med sina föräldrar.
• Högsta förvaltningsdomstolens och kammarrättspraxis i bostadsärenden enligt socialtjänstlagen
• Bedömning av rätten till socialt bistånd för bostad eller tillfälligt boende – vilka kriterier gäller enligt rättspraxis?
• Socialtjänstens utredning, motivering och beslutsformulering i bostadsärenden.
• Vad anses som ett skäligt bostadserbjudande från socialtjänsten?
• Exempel på förekommande boendeinsatser från socialtjänsten – härbärge eller vandrarhem, så kallade sociala kontrakt, träningslägenheter, borgen eller hyresgarantier, lågtröskelboenden och ”housing first” etc.
• Hyresrättsliga frågor om bl.a. andrahandskontrakt, uppsägning på grund av utebliven betalning av hyra eller misskötsamhet, lagliga begränsningar i möjligheterna att sätta upp villkor för boendet etc.
• Möjligheterna att kombinera boendebistånd från socialtjänsten med erbjudande om annat stöd och behandling.
• Kan socialtjänsten t.ex. ställa krav på lämnade av drogprov vid stödboenden för missbrukare – vad gäller enligt Justitieombudsmannen?
• Förbudet mot ett villkorat bistånd – hur kan socialtjänsten agera när enskilda avböjer erbjudet stöd eller boende?
• Socialtjänstens ansvar att arbeta uppsökande och förebyggande mot bostadslöshet.
• Socialtjänstens samverkan med det kommunala bostadsbolaget, enskilda hyresvärdar samt andra myndigheter såsom hälso- och sjukvården (regionen och landstinget).
• Andra frågor om sekretess, informationsöverföring och samtycke.
• Egna frågor, diskussion och svar.