Meny

Uppdatering av ledningssystem för kommunal hälso- och sjukvård

Datum: 12 oktober 10:00 - 12 oktober 16:00
Plats: Luleå, Hotel Clarion Sense

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) ställer krav på kvalitetsledning för den kommunala hälso- och sjukvården. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påtalar därtill i tillsynen att det ska finnas ett fungerande ledningssystem och att befintliga system i vissa fall är ofullständiga. Ledningssystemet behöver fortlöpande uppdateras till följd av nya och ändrade lagar och andra författningar. Under dagen ges praktisk vägledning för säkerställandet av att ledningssystemet uppfyller de krav som följer av nya och föreslagna regeländringar för den kommunala hälso- och sjukvården. Särskilt kommer att tas upp vad som bör ingå i systemet. Även avgränsningen mot och samverkan med landstinget samt socialtjänsten och LSS kommer att tas upp. Under dagen kommer även tas upp praktisk tillämpning av ledningssystemet vid nuläge och nyheter som påverkar kvalitetsarbetet såsom införandet av den nya lagen om utskrivning från slutenvården, de nya föreskrifterna och allmänna råden om journalföring och behandling av personuppgifter samt de föreslagna läkemedelsföreskrifterna.

Tid 
Torsdag 12 oktober 2017 med början kl 10.00 (fika serveras från kl 09.30) och avslutning kl 16.00.

Plats 
Luleå, Hotel Clarion Sense.

Program 
Bifogas.

Föreläsare 
Lea Reinholdsson, Kommunlex AB.

Målgrupp 
Kursen riktar sig till alla som berörs av eller har ett ansvar för kvalitetsarbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården: ledamöter i socialnämnd eller motsvarande, socialchefer, verksamhetschefer enligt HSL, MAS och MAR, sjukgymnaster och fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, enhetschefer inom omsorgen, kvalitetsutvecklare och kvalitetsansvariga samt andra kommunalt verksamma.

Avgift 
1.800 kr/delt (exkl moms). I avgiften ingår fika och lunch under dagen.

Anmälan 
Anmälan gör du på nedanstående länk. Senast 20 september 2017 vill vi ha din anmälan. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan, tfn 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se.

Avanmälan 
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras full avgift.

Information 
Närmare information lämnas av vårt kansli, tfn 0920-20 54 00.

Ulrika Larsson
Norrbottens Kommuner

Programpunkter

Kvalitetsföreskrifterna och kvalitetsbegreppet

Ansvaret för ledningssystemet och kvalitetsarbetet

Praktisk tillämpning av kvalitetsföreskrifterna

Patientsäkerhet och det systematiska förbättringsarbetet

Rekommendationer och övriga frågor

Gemensam diskussion om uppkomna frågor