Meny

Aktuellt

Här presenterar vi aktuellt inom miljö- och samhälldsbyggnad

Miljösamverkan
Snart har 2,5 år gått av det 3-åriga projektet Miljösamverkan Norrbotten. Styrgruppen har initierat och dragit upp riktlinjerna för en utvärdering. Resultatet av denna hoppas vi kunna rediovisas vid länsträffen för miljöchefer/ansvariga och ordföranden vid träffen i Jokkmokk den 9-10/5. Kommuner och länsstyrelse får sedan ta ställning till en permanentning av verksamheten eller inte.

Plan- och bygg
Länsstyrelsen erbjuder under våren kommunerna besök för diskussioner om kommunernas olika behov av stöd från LS.

Representanter för Norrbottens Kommuner och Länsstyrelsen har träffats för diskussioner om samarbetet i framtiden. Tillsammans har vi bildat en samverkansgrupp där vi ska hålla varandra informerade om vad som händer inom området samt även ta upp knäckfrågor för diskussion. Gruppen kan även utgöra bollplank för Tillväxtberedningen i frågor som rör planering och byggande.

Avfall
Norrbottningar och västerbottningar skriver till miljöministern om producentansvar. Synpunkterna i brevet framkom under seminariet "Aktuellt i avfallspolitiken" den 15 april i Piteå.

Producentansvaret för förpackningar och tidningar - Inspel från kommunerna i Norrbotten och Västerbotten

Även branschorganisationen Avfall Sverige välkomnar miljöministerns initiativ till en översyn. De sammanfattar sina ståndpunkter i 22 punkter.

22 punkter för en bättre resurshushållning som kombinerar en tydlig och långsiktig ansvars- och rollfördelning