Meny

Avfall

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en gällande renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige.

Hushållens förpackningar och returpapper samlas huvudsakligen in via producenternas obemannade återvinningsstationer. Insamling kan även finnas vid kommunernas bemannade återvinningscentraler. Materialåtervinning spelar en stor roll i ett hållbart samhälle. Det är därför viktigt att avfallet ses som en resurs och behandlas på rätt sätt. På kommunernas bemannade återvinningscentraler kan hushåll, och ibland även mindre företag, lämna grovavfall, el-avfall och farligt avfall. Mycket av grovavfallet materialåtervinns, till exempel metallskrot. Trä blir ofta bränsle, trädgårdsavfall komposteras eller går till energiåtervinning, sten och jord blir till fyllnadsmassor etc.

Norrbottens Kommuner arrangerar nätverksträffar för kommunernas ansvariga inom avfallsområdet samt fortbildning för andra personalkategorier som t.ex. ÅVC-personal. Seminariet "Aktuell avfallspolitik" arrangeras varje år tillsammans med Region Västerbotten. Samverkan mellan kommunerna är omfattande genom avtal och andra former. Norrbottens Kommuner har tidigare utrett frågan om bildandet av ett kommunalförbund för avfallsfrågorna. Se utredningen under rubriken dokument