Meny
352494-young-family-having-fun.jpg

Plan och bygg

Kommunerna har ett stort lagstadgat ansvar inom planerings- och bygglovsverksamheten enligt Plan- och Bygglagen, PBL. Länsstyrelsen spelar också en stor roll som tillsynsvägledare och överprövande myndighet.

Tillsammans med länsstyrelsen och kommunerna driver Norrbottens Kommuner ett omfattande utbildnings- och nätverksarbete. Bygglovshandläggare och planerare träffas regelbundet i egna nätverk och årligen bjuder länsstyrelsen och Norrbottens Kommuner in till Samhällsbyggnadsdagar där det nationella perspektivet på området redovisas samt teman som visar på goda exempel. För att ytterligare skapa god kommunikation med länsstyrelsen har en grupp bildats med några ansvariga tjänstepersoner från kommunerna och länsstyrelsen som håller varandra informerade om utvecklingen inom området samt tar upp särskilda knäckfrågor till diskussion. Gruppen kan också göra inspel till Tillväxtberedningen som är länets verktyg i utvecklingen av länet.

Strandskyddet är ett område som utretts särskilt och om detta kan du läsa mer om under rubriken dokument.