Meny

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Samverkansberedningen är en arena där gemensamma frågor inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola diskuteras, beslutas och utvärderas. Samverkansberedningen ska ta ansvar för och säkerställa att samverkansformerna mellan kommunerna och regionen i Norrbotten fungerar och ytterligare förbättras.

Den politiska samverkansberedningens uppdrag är att:

  • Underlätta för länets medborgare att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
  • Utveckla och stärka människors egna resurser för ökad självständighet och delaktighet
  • Säkerställa och utveckla en välfungerande samverkan i gemensamma frågor mellan kommunerna och landstinget
    Prioritera mellan utvecklingsområden
  • Fastställa gemensamma överenskommelser, handlingsplaner och riktlinjer för att på ett strukturerat sätt lösa gemensamma frågor med den enskilde i fokus
  • Säkerställa att politiska beslut tas i respektive organisation
  • Följa upp, utvärdera och driva på utvecklingsarbeten utifrån kvalitetsmått
  • Vara ett forum för omvärldsbevakning i gemensamma frågor
  • Vara politisk styrgrupp för länsstyrgruppen inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola

Ordinarie ledamöter

För Region Norrbotten

Anders Öberg (S) Ordförande 2017
Maria Stenberg (S)
Anders Öberg (S)
Glenn Berggård (V)
Agneta Granström (MP)
Dan Ankarholm (NS)


För Norrbottens Kommuners socialberedning


Helena Öhlund (S) Vice ordförande 2017
Margareta Bladfors Eriksson (S)
Vakant
Gunnar Bergman (V)
Stefan Granström (C)


För Norrbottens Kommuners Barn och utbildningsberedning


Sven Nordlund, (MP)
Carina Sammeli, S
Åke Johdet (S)
Rigmor Åström (M)