Meny

Arkiv

FoUI:s arkiv innehåller konferenser, seminarier, nätverksträffar som FoUI har arrangerat.

Vill du veta mer, kontakta någon av FoUI:s medarbetare

År 2017

TIGeR

2019-02-08

TIGeR står för Tidiga Insatser GEr Resultat och är ett socialt investeringsprojekt som bedrivs i Kiruna sedan 2014. Den bakomliggande idén är att erbjuda individuella insatser till barn, i ett tidigt skede för att motverka ett senare utanförskap.

FoUI Norrbottens Kommuner har haft uppdraget att handleda processtödjarna som arbetar i TIGeR i deras arbete att utveckla ett arbetssätt och kunna svara på vad ett TIGeR-uppdrag är och hur TIGeR arbetar (arbetssättet). Handledningsstödet har utgått från att verksamheten TIGeR ska ta tillvara bästa tillgängliga kunskap vilken vägs samman med professionens och brukarens kunskap; de tre kunskapskällor som en evidensbaserad praktik bygger på. FoUI har även utvärderat TIGeR, läs utvärderingen.

LuMo samtalscirkel

2017-01-20

FoUI Norrbottens Kommuner genomförde under 2015 en samtalscirkel med 20 nyrekryterade socialsekreterare inom området barn och unga i Norrbottens län. Hösten 2016 startade andra omgången LuMo samtalscirkel med 12 deltagare. 

År 2016

FoUI:s seminarieserie hösten 2016

Anna Öqvist och Malin Malmström   13 september   Läs mer   Se inspelad föreläsning

Sara Cervantes                                             8 november    Läs mer   Se inspelad föreläsning

Konferens Växa eller Krympa?

2016-10-12--13

Välkommen till en konferens om utmaningar och möjligheter för en hållbar utveckling i Norrbotten. Det handlar om tillväxt, kompetensförsörjning, integration och andra stora frågor som berör verksamma inom en rad olika förvaltningsområden och samhällssektorer i länet. Hur påverkar det dig som arbetar med utbildning och lärande, vård och omsorg, samhällsbyggnad eller regionala utvecklingsfrågor? Program

Utvärdering Kommunalisering av hälso- och sjukvård i ordinärt boende

2016-08-30

I samband med kommunaliseringen av ”hemsjukvården” beslutades att en utvärdering skulle genomföras efter två verksamhetsår. Uppdraget gavs gemensamt till FoUI Norrbottens Kommuner och Norrbottens läns landsting FoI-enheten. Harald Segerstedt och Ann-Charlotte Kassberg har genomfört utvärderingen. Resultatet av utvärderingen presenterades under våren 2016. Läs utvärderingens slutrapport

FoUI:s seminarieserie våren 2016

Niclas Ekberg       23 februari         Läs mer        Se inspelad föreläsning

 


År 2015

FoUI:s seminarieserie hösten 2015

Heli Villanen             14 september     Läs mer     Se inspelad föreläsning

Eva Lindgren            19 oktober          Läs mer

Kristina Hansson      16 november      Läs mer

 

Våga följa upp! Inspirationskonferens om systematisk lokal uppföljning inom skola/utbildning och socialtjänst

2015-09-16

Den 16 september arrangerar FoUI Norrbotten en konferens "Våga följa upp!" på temat uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete". Konferensen vänder sig till dig som är intresserad av eller har ansvar för uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete inom skola/utbildning eller socialtjänst. Program

FoUI:s seminarieserie våren 2015

Siv Söderberg                23 februari     Läs mer

Mats Jakobsson           27 april            Läs mer

Eugenia Segerstedt    10 juni             Läs mer

 

Workshop för att utveckla FoUI

2015-05-18

FoUI Norrbotten (Forskning & Utveckling/Innovation) vid Kommunförbundet Norrbotten ska stärka samverkan inom och mellan kommunerna i Norrbottens län vad gäller kunskapsbildning inom socialtjänst, skola/utbildning samt kring övergripande frågor om styrning och ledning. FoUI ska arbeta för att verksamheterna ska utvecklas med stöd av vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Synliggöra, möjliggöra och nyttiggöra är tre nyckelord. FoUI vill göra rätt från början och ta reda på HUR arbetet ska bedrivas för att bemöta kommunerna behov. Tjänster som designas i dialog med användare, personal, etc, blir helt enkelt mer givande - för alla. Därför behöver vi just din hjälp! Program

 

Lärande nätverk för kontaktpersoner EBP

2015-04-22

Vi bjuder in kommunernas EBP-kontaktpersoner till vårens nät­verksträff. Nya kontaktpersoner är också varmt välkomna att delta i nätverket. Innehåll för träffen är bland annat en presentation av Ewa Karlsson som berättar hur de på en övergripande nivå förankrar och arbetar med att införa evidensbaserad praktik i socialtjänsten, samt hur de följer upp de utvecklingsarbeten som genomförs. Ewa arbetar som verksamhetsutvecklare i äldreomsorgen i Piteå kommun.

 

En utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - vad innebär det för förskolans och skolans praktiska arbete?

2015-03-25

Syftet med konferensen är att ge en introduktion till skollagens formulering att "utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet" - vad innehåller begreppen och, framför allt, vad kan ett forskningsbaserat arbetssätt innebära i praktiken? Syftet med dagen är också att visa praktiska exempel från Norrbotten på hur man arbetar utifrån dessa grunder inom förskolan och skolan. Det kommer även att ges utrymme för gemensamma diskussioner. Program 


År 2014

Barn och ungas brukarmedverkan i den sociala barnavården - en inspirationsdag

2014-10-07

En inspirationsdag om hur vi kan öka barns och ungas delaktighet och inflytande i den sociala barnavården. Hur kan socialtjänsten göras tillgänglig för barn? Hur kan vi göra barn delaktiga? Hur kan vi ta tillvara barns synpunkter som en kunskapskälla i det sociala arbetet? Vad säger barnen själva om hur de vill bli bemötta av socialtjänsten? Det är några av de frågor som belysts i det utvecklingsarbete som Allmänna Barnhuset bedrev tillsammans med 37 kommuner och sju FoU-regioner. Program