Meny

Aktiviteter

Här beskrivs utvecklingsarbeten som pågår inom eller som angränsar till socialtjänstens område, där FoUI är involverade.

Delaktighetsmodellen

2018-01-09

Delaktighetsmodellen (DMO) är ett av flera arbetssätt som kan användas för att öka brukares delaktighet och inflytande. Genom delaktighetsslingan stöds och övas brukarnas förmåga att uttrycka och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar vardagen med. FoUI Norrbottens Kommuner anordnar under våren 2018 utbildning till Vägledare i Delaktighetsmodellen. Läs mer

Utvärdering Norrbus

2017-01-27

I februari 2015 gav den politiska samverkansberedningen i uppdrag till FoI Norr­bottens läns landsting (Region Norrbotten) och FoUI Norrbottens Kommuner att ta fram parametrar och planera för en utvärdering av Norrbus. Ett förslag på genomförande av utvärdering har i november 2016 lagts fram till Länsstyrgruppen, som beslutade i enlighet med förslaget. 

Utvärderingen startar våren 2018


Avslutade aktiviteter

TIGeR - Tidiga Insatser GEr Resultat

2017-01-27

TIGeR står för Tidiga Insatser GEr Resultat och är ett socialt investeringsprojekt som bedrivs i Kiruna sedan 2014. Den bakomliggande idén är att erbjuda individuella insatser till barn, i ett tidigt skede för att motverka ett senare utanförskap.

FoUI Norrbottens Kommuner har uppdraget att handleda processtödjarna som arbetar i TIGeR i deras arbete att utveckla ett arbetssätt och kunna svara på vad ett TIGeR-uppdrag är och hur TIGeR arbetar (arbetssättet). Handledningsstödet har utgått från att verksamheten TIGeR ska ta tillvara bästa tillgängliga kunskap vilken vägs samman med professionens och brukarens kunskap; de tre kunskapskällor som en evidensbaserad praktik bygger på. 

LuMo samtalcirkel

2017-01-27

FoUI Norrbottens Kommuner genomförde under 2015 en samtalscirkel med 20 nyrekryterade socialsekreterare inom området barn och unga i Norrbottens län. Hösten 2016 startade den andra omgången LuMo samtalscirkel med 12 deltagare. Läs mer

Utvärdering
Kommunalisering av hälso- och sjukvård i ordinärt boende

2016-08-30

I samband med kommunaliseringen av ”hemsjukvården” beslutades att en utvärdering skulle genomföras efter två verksamhetsår. Uppdraget gavs gemensamt till FoUI Norrbottens Kommuner och Norrbottens läns landsting FoI-enheten. Harald Segerstedt och Ann-Charlotte Kassberg har anlitats för uppdraget. Resultatet av utvärderingen presenterades under våren 2016. Läs utvärderingens slutrapport