Meny

FoUI - Utbildning och lärande

FOUI Utbildning och Lärande har som huvuduppdrag att medverka till att stärka samarbetet mellan och inom länets kommuner vad gäller kunskaps- och kompetensutveckling inom området utbildning och lärande. Området inkluderar förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, samt aktiviteter som gränsar in mot skolans område, t ex ungas studie- och yrkesval och etablering på arbetsmarknaden.

FoUI Utbildning och Lärandes arbete tar sin utgångspunkt i skollagens uppdrag att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.

Vårt arbete handlar om att stödja det praktiska arbetet kring detta uppdrag. Vad innebär det i praktiken att arbeta utifrån ett forskningsbaserat arbetssätt? Hur kan forskning bidra till den lokala skolutvecklingen och hur synliggörs professionens erfarenheter som en kunskapskälla? Hur kan man genom det systematiska kvalitetsarbetet arbeta forskningsbaserat? 

FoUI hjälper till att svara på dessa frågor, anpassat till den enskilda verksamhetens behov.

 

FoUI erbjuder stöd i form av handledning i utvecklingsprojekt, såväl i problemformuleringsfas som i analysarbete. Man kan också vända sig till oss för konsultation eller om man vill komma i kontakt med forskare eller yrkesverksamma med liknande intressen.

De tematiska områden som vi arbetar med för närvarande spänner över temana skolans digitalisering och fjärrundervisning, hälsofrämjande arbete i skolan, elevinflytande med flera områden. I underrubrikerna kan du läsa om pågående aktiviteter inom området Utbildning och Lärande. Under rubriken "Vad kan vi göra tillsammans" presenteras de aktiviteter som FoUI genomför inom samtliga fokusområden. Flera av dessa aktiviteter involverar exempelvis både skola och socialtjänst.

FoUI har ett nära samarbete med de samverkansledare som arbetar vid Norrbottens Kommuner. 

Kontakta Catarina Lundqvist, vetenskaplig ledare Utbildning och Lärande, för mer information. catarina.lundqvist@kfbd.se