Meny

Aktiviteter

Etik- och kvalitetssäkringsverktyg för skolans hälsofrämjande arbete

Marknadens rika och varierande utbud av olika hälsofrämjande och förebyggande metoder och modeller riktade mot skolan ställer beställaren inför en rad överväganden. Är erbjudandena t ex. förenliga med skolans juridiska krav, uppdrag och värdegrund?

Detta samarbetsprojekt mellan Folkhälsocentrum och FoI vid Region Norrbotten samt FoUI Norrbottens Kommuner ska resultera i ett Etik- och kvalitetssäkringsverktyget som stöd för skolors värdering av metoder och insatser riktade mot hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan. Läs mer.

iDAG - Fjärrundervisningsprojekt vid Lapplands gymnasium

iDAG-projektet är ett treårigt projekt vars mål är en etablerad, hållbar innovations-/testmiljö, som bidrar till ökad likvärdighet och sömlösa övergångar mellan klassrums- och fjärrundervisning i grund- och gymnasieskola. Genom projektet vill Lapplands gymnasium utveckla morgondagens fjärrundervisning. Projektet är ett samarbete mellan Lapplands Kommunalförbund, Lapplands gymnasium, Luleå tekniska universitet, Institutionen för System och Rymdteknik, och Norrbottens Kommuner. Projektet delfinansieras av Vinnova. Norrbottens Kommuner ansvarar för utvärderingen av projektet och ingår i styrgruppen. Läs mer.

Forsknings- och utvecklingsprojekt om samverkande hälsoarbete för barn och unga

Hälsosamtal i skolan är en central men underutnyttjad resurs som vi behöver utveckla och vidga vår kunskap kring för att kunna använda som ett effektivt utvecklings- och kunskapsverktyg i skolans arbete med barn och ungas hälsa. I vårt påbörjade arbete i Norrbotten att bygga en samverkansorganisation kring hälsosamtalen i skolan, har vi konstaterat behovet av mer kunskap och forskning om hur man skapar en hälsofrämjande organisation, där lokala och regionala aktörer möts för att samverka kring barn och ungas hälsa.

Norrbottens Kommuner och Folkhälsocentrum/Region Norrbotten, som är drivande i arbetet med hälsosamtalen och förvaltar databasen, arbetar tillsammans i detta utvecklingsprojekt där vi även fått möjligheten att anknyta en forskare under tre år. Läs mer.

BEED - Beprövad erfarenhet för elevinflytande och delaktighet  

Projektet "Att utveckla beprövad erfarenhet för elevinflytande och delaktighet i undervisning och lärande" initierades 2014 av FoUI Norrbotten och Piteå Kommun och genomfördes under 2015. Under 2017 fortsätter projektet utifrån ett antal delfokus. Projektet tar fasta på lärares utvecklingssträvanden gällande elevinflytande i undervisningen och har såväl ett forsknings- som utvecklingssyfte. Projektets syfte är att få inblick i hur lärare arbetar för att ge elever möjligheter till inflytande i undervisningen. Det andra delsyftet är att  bepröva lärares erfarenheter kring elevinflytande och att forma en gemensam arena där forskare och lärare tillsammans arbetar med att utveckla och tillämpa vetenskapliga metoder för att bepröva lärares erfarenheter. Läs mer.

FoUI-stipendium: Arbetsmarknads- utbildnings- & karriärkunskap ”Insikt – Utsikt – Framsikt”

Utvecklingsarbetets syfte är att orientera och fördjupa kunskapen om aktuella teorier inom områdena Insikt-Utsikt-Framsikt och öka kunskapen om arbetssätt och metoder. Utvecklingsarbetet kommer att utveckla arbetssätt och metoder som underlättar för individer i olika åldrar och tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär, och därmed bidra till bättre framtidsval. Arbetssätt och metoder ska kunna användas inom skolans undervisning och studie- och karriärvägledning samt Arbetsmarknadsförvaltningens aktiviteter.

Genomförare: Luleå kommun, arbetsmarknadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen,  Börje Lindqvist, Agne Renberg. Handledare vid FoUI Norrbottens Kommuner är Catarina Lundqvist, catarina.lundqvist@kfbd.se

Ovanstående är ett av fyra intressanta projekt som har beviljats FoUI stipendium och som genomförs under 2017. Läs mer om FoUI-stipendium här.