Meny

BEED - Beprövad erfarenhet för elevinflytande och delaktighet

Projektet "Att utveckla beprövad erfarenhet för elevinflytande och delaktighet i undervisning och lärande" initierades 2014 av FoUI Norrbotten och Piteå Kommun och genomfördes under 2015. Under 2017 fortsätter projektet utifrån ett antal delfokus.

Projektet har såväl ett forsknings- som utvecklingssyfte och vill få inblick i hur lärare arbetar för att ge elever möjligheter till inflytande i undervisningen. Det andra delsyftet är att  bepröva lärares erfarenheter kring elevinflytande och att forma en gemensam arena där forskare och lärare tillsammans arbetar med att utveckla och tillämpa vetenskapliga metoder för att bepröva lärares erfarenheter. Målsättningen i projektet är att hitta sätt att stärka lärarens inflytande över yrkets kunskapsbildning genom att skapa möjligheter för kommunens lärare att bemästra vetenskapliga verktyg.

Samverkansprojektet har i ett första skede vuxit fram i dialog kring skollagens formuleringar mellan FoUI Norrbotten och Piteå kommuns utbildningsförvaltning. Piteå är en av Norrbottens kommuner med tydlig satsning på skolnära forskning och har sedan år 2000 arbetat långsiktigt med att integrera forskning i skolan och som en del i lärares arbete. I ett andra skede kom Skolverkets behov av kunskapsbildning kring skolans vetenskapsanknytning och elevinflytande att integreras i projektet. Skolverket har bidragit med ekonomiskt stöd och uppdraget och förhoppningarna från deras sida har varit att projektet skall bidra med empiriska beskrivningar kring arbetet med att bepröva erfarenheter i praktiken. Därmed kunde också tillämpningen av den vetenskapliga grunden kopplas ihop med ett för skolan och lärarna tydligt och avgränsat uppdrag, nämligen att eleverna skall vara delaktiga och ha ett reellt inflytande över såväl innehållet som formen på undervisningen.

Projektet genomfördes under 2015 i tre olika skolor från tre olika kommuner i Norrbotten. De tre forskarna i projektet arbetade tillsammans med var sin grupp lärare i en serie av fyra workshop vid varje skola under en tidsperiod på fyra månader. Workshopen baserades på handledda kollegiala samtal med fokus på lärares erfarenheter av elevinflytande i undervisningen. Forskarna har även genomfört intervjuer och ett analysseminarium utifrån en fallbeskrivning med lärarna.

Rapport redovisar resultat som baserar sig på data som har kommit till i gemensamma vetenskapliga aktiviteter mellan lärare och forskare. Resultaten ger rika beskrivningar av ögonblick och händelser där elevinflytande iscensätts, berättas om och tolkas och som under vissa förutsättningar bidra till en fördjupad förståelse för den komplexitet och de motstridigheter som kan uppstå när lärare och forskare satt sig för att iscensätta aktiviteter som syftar till att hitta sätt att hantera såväl frågan om elevinflytande som skollagens krav på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Utvecklings- och forskningsprocessen har drivits av ett intresse för den situerade erfarenhetsbaserade kunskapen. Eller mer precist uttryck, den kunskap som de erfarna lärare som deltagit i projektet har tillägnat sig genom sitt arbete i skolan och som de genom sitt deltagande i projektet varit med och utvecklat praktiska former för att synliggöra och bepröva.

Den som är intresserad av slutrapporten till Skolverket kan kontakta Catarina Lundqvist, Norrbottens Kommuner. Under 2017 kommer en FoUI-rapport att publiceras på temat Elevdelaktighet, baserad på projektets resultat. Projektet har också resulterat i ett fortsatt arbete om praktiken kring beprövad erfarenhet. Deltagande forskare fördjupar här sin förståelse av hur narrativ teori och metod kan tjäna som verktyg i beprövandet av lärares erfarenheter. Det handlar om hur en lärares berättelser i kombination med samverkan mellan lärare och forskare blir verktyg för att bepröva lärares erfarerheter och stärka lärares kunskapsbildning kring den praktiska yrkeskunskapen.

Kontakt:

Catarina Lundqvist, Vetenskaplig ledare FoUI Norrbottens Kommuner catarina.lundqvist@kfbd.se

Kristina Hansson, Vetenskaplig ledare, Utbildningsförvaltningen, Piteå Kommun, kristina.hansson@pitea.se