Meny

Etik- och kvalitetssäkringsverktyg för skolans hälsofrämjande arbete

Marknadens rika och varierande utbud av olika hälsofrämjande och förebyggande metoder och modeller riktade mot skolan ställer beställaren inför en rad överväganden. Är erbjudandena t ex. förenliga med skolans juridiska krav, uppdrag och värdegrund? Resultatet av föreliggande projekt är ett Etik- och kvalitetssäkringsverktyg som stöd för skolors värdering av metoder och insatser riktade mot hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan.

Detta samarbetsprojekt mellan Folkhälsocentrum och FoI vid Region Norrbotten samt FoUI Norrbottens Kommuner ska resultera i ett Etik- och kvalitetssäkringsverktyg som stöd för skolors värdering av metoder och insatser riktade mot hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan. Etik- och kvalitetssäkringsverktyget är inspirerat från Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU) mall för att identifiera och reflektera över etiska aspekter av åtgärder i hälso-och sjukvården. SBU:s mall, liksom detta verktyg är framtaget för att minska risken för att missa etiska aspekter. Etik- och kvalitetssäkringsverktyget har fler aspekter än de etiska, verktyget tar även upp frågor om insatsen är förenligt med skolans uppdrag och om de utgår från vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. 

Till verktyget kommer det finnas en handbok där de olika perspektiven beskrivs kortfattat med tips på vidareläsning. Ambitionen är att verktyget kan användas i skolans systematiska kvalitetsarbetet och under stödja det analytiska arbetet. Tanken är också att kvalitetssäkringsverktyget ska stärka beställarkompetensen genom att rikta ett antal frågor till intressenter med erbjudanden till skolan: ”Dessa krav ska uppfyllas”. Det kan även tjäna som ett kommunikationsverktyg mellan olika nivåer i styrkedjan och även externa samarbetspartner samt användas som ett stöd när ärenden bereds.

Kontakt:

Moa Lygren, Projektledare, Utvecklingsavdelningen/Folkhälsocentrum, Region Norrbotten
072-215 8768 moa.lygren@norrbotten.se

Catarina Lundqvist, Vetenskaplig ledare FoUI Norrbottens Kommuner, 070-6935433 catarina.lundqvist@kfbd.se