Meny

Examensarbete i samverkan

Luleå tekniska universitet (LTU) och Norrbottens Kommuner genomför under 2017 ett pilotprojekt om hur studenters examensarbeten kan genomföras i samverkan med skol- och förskoleverksamheter. Målet är att hitta en arbetsmodell som genererar ömsesidig nytta och stärker de deltagande aktörerna.

Syftet med samverkan kring examensarbeten är att kommunala verksamheter ska få nytta av studenters examensarbeten i sitt pågående utvecklingsarbete. Studenters arbete tar avstamp i faktiska verksamhetsfrågor och de får möjligheter att visa upp sig hos en potentiell framtida arbetsgivare. LTU stärker kvalitén i sin utbildning och skapar samtidigt ett praktiknära fokus för både utbildning och fortsatt forskning.

Exjobb i samverkan tar avstamp i det tidigare genomförda Spira-projektet där ett antal framgångsfaktorer identifierats. Dessa handlar bland annat om delaktighet, engagemang och verksamhetsförankring. Detta främjas av att handledning sker på plats i verksamheten.  Det finns således förväntningar på reell samverkan mellan olika aktörer.

Samverkan medför att den frågeställning som bearbetas i studenters examensarbeten är sprungen ur ett faktiskt verksamhetsbehov och intressant för studenter och LTU. Samverkan medför att examensarbetet ges utrymme i verksamheten. Det innebär till exempel att en utsedd kontaktperson ur personalen har tid att delta, att studenten får tillträde till verksamheten och möjlighet att prata med relevanta personer vid planering av genomförande. Samverkan medför även att det finns en tanke om hur resultatet ska kunna återkopplas till verksamheten och också komma till användning.

Under 2017 genomför ett antal studenter från lärarprogrammet sina examensarbeten i samverkan med skolverksamheter i några kommuner. Utifrån lärdomar från tidigare Spira-projekt samt denna studentomgång kommer en samverkansmodell att förfinas och justeras. Inom ramen för projektet ska en ”examensbank” skapas på en elektronisk plattform. På denna plattform kan studenter komma i kontakt med verksamheter och frågeställningar som verksamheter har behov av att få beforskade.

Efter 2017 års pilotomgång ska också andra verksamhetsområden, exempelvis socialtjänst, och andra institutioner vid universitetet involveras i samverkan.

 

Inbjudan till upptaktsträff Studentuppsats i Samverkan

Välkommen till en upptaktsträff för Studentuppsats i Samverkan. På träffen berättar vi från FoUI Norrbottens Kommuner och Luleå Tekniska Universitet om vår utarbetade arbetsform hur studenters uppsatser kan genomföras i samverkan med skol- och förskoleverksamheter.


Plats : Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå
Tid: Torsdag den 14:e september Kl. 14.00-16.00

Inbjudan till upptaktsträff Studentuppsats i Samverkan

Projektet, som går under det fullständiga namnet Examensarbeten som verktyg i samverkansmodell mellan universitet och offentlig verksamhet har möjliggjorts genom en delfinansiering mellan LTU och Norrbottens Kommuner, samt Vinnova, hos vilka projektet beviljats medel för ” Stöd till nationell individrörlighet för innovation och samhällsnytta”. Detta har möjliggjort att Per Högström, lektor vid Institutionen för Konst, Kommunikation och Lärande, arbetar deltid med projektet vid Norrbottens Kommuner under 2017.

Kontakt

Per Högström, lektor vid KKL/LTU per.hogstrom@ltu.se , telefon: 0920491756 

Catarina Lundqvist, Vetenskaplig ledare Utbildning och Lärande vid FoUI Norrbottens Kommuner catarina.lundqvist@kfbd.se , telefon: 0706935433

Projektet kan följas via instagram #exjobbpåriktigt #Exjobbisamverkan

 

SPIRA-projektet.

Ovanstående  projekt tar sin utgångspunkt i en kartläggning av framgångsfaktorer i ett samarbete (SPIRA-projektet) mellan skolverksamhet och Luleå tekniska universitet (LTU) där studenter genomfört sina examensarbeten och i nära dialog mellan universitetshandledare, förskolepersonal och studenter har uppsatsämnen och därmed arbeten i linje med verksamheternas utvecklingsbehov utformats. Handledning av studenterna har genomförts på den lokala skolenheten som har involverats i hela processen. Studenters genomförda examensarbeten har utnyttjats i förskoleverksamhetens pågående kvalitetsarbete. Dylik samverkan kräver dock en väl uppbyggd organisation hos både LTU och skolverksamhet. I samarbetet identifierades ett antal framgångs­faktorer som i ovanstående projekt ska prövas, vidareutvecklas och implementeras.

Rapporten från Spiraprojektet hittar du här:

En spirande modell. Examensarbetet som en framgångsfaktor för samverkan universitet och verksamhet - exemplet Spira förskola. Marie Nordlund, Kristin Forshäger, Catarina Lundqvist och Ingela Åström, Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningens Forskningsrapportserie 2016:03