Meny

Samverkande hälsoarbete för barn och unga

Hälsosamtal i skolan är en central men underutnyttjad resurs som vi behöver utveckla och vidga vår kunskap kring för att kunna använda som ett effektivt utvecklings- och kunskapsverktyg i skolans arbete med barn och ungas hälsa. I vårt påbörjade arbete i Norrbotten att bygga en samverkansorganisation kring hälsosamtalen i skolan, har vi konstaterat behovet av mer kunskap och forskning om hur man skapar en hälsofrämjande organisation, där lokala och regionala aktörer möts för att samverka kring barn och ungas hälsa.

Hälsosamtalen genomförs av skolsköterskor i deras ordinarie uppdrag. Norrbotten har, tillsammans med Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, utvecklat ett arbetssätt där hälsosamtalen kopplas till en enkät som samlas i en databas. Folkhälsocentrum/Region Norrbotten är drivande i detta arbete tillsammans med länets skolor, och förvaltar även databasen.

Norrbottens Kommuner  och Folkhälsocentrum/Region Norrbotten arbetar tillsammans i detta utvecklingsprojekt där vi även fått möjligheten att anknyta en forskare under tre år. Detta är möjligt genom utlysning av en anställning som ”in-houseforskare”, inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-satsning. Forskaren kommer att ingå i FoUI-miljön vid Norrbottens Kommuner som ansvarar för genomförandet av utvecklingsarbetet.

Genom att utlysa forskartjänster i samarbete med företag och organisationer vill RJ förbättra samverkan och förståelsen för vad forskarna kan tillföra verksamheter utanför lärosätena, men även öka forskarsamhällets kunskap om vad företag och organisationer har att erbjuda dem. 

Utgångspunkten för vårt arbete är att utbildning är en av de viktigaste bestämnings­faktorerna för en god folkhälsa. Hälsa och lärande i skolan hänger ihop och påverkas i stor utsträckning av samma faktorer – trygghet och trivsel, delaktighet, inflytande och känsla av samman­hang. En god lärandemiljö i skolan främjar också hälsan. I Norrbotten, liksom i riket i helhet, ökar barn och ungas psykiska ohälsa. För landsting och kommuner är det angeläget att vända denna utveckling.

Centrala frågeställningar i projektets forskningsdel är nedanstående som också ska vävas in i och vara vägledande i det praktiska utvecklingsarbetet.

  • Hur skapar och upplever deltagande aktörer hälsofrämjande arbetssätt och hälsofrämjande organisationer med syfte att samverka i frågor om barn och ungas hälsa?
  • Hur beskrivs en gemensam agenda för att främja barn och ungas hälsa ur professionellas såväl som barn och ungas perspektiv?
  • Hur upplevs hälsosamtalet av professionella och barn och unga och vad är deras tankar om möjligheter att främja hälsolitteracitet och bidra till jämlik hälsa?
  • Hur beskrivs och förstås lärande och hälsa utifrån ett pedagogiskt perspektiv och en pedagogisk praktik?

 

Läs mer om ”Hälsosamtal i skolan” och Region Norrbottens arbete http://www.nll.se/elevhalsosamtal

Kontakt:

Catarina Lundqvist, Vetenskaplig ledare inom området Utbildning och Lärande vid FoUI Norrbottens Kommuner. catarina.lundqvist@kfbd.se

Annica Henriksson, Samverkansledare Utbildning och arbetsmarknad, Norrbottens Kommuner, annica.henriksson@kfbd.se