Meny

Kunskapsstöd för ett forskningsbaserat arbetssätt

FoUI Utbildning och Lärandes arbete tar sin utgångspunkt i skollagens uppdrag att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vårt arbete handlar om att på olika sätt stödja skolans praktiska arbete kring detta uppdrag.

Vad innebär det i praktiken att i skolan arbeta utifrån ett forskningsbaserat arbetssätt? Hur kan forskning bidra till den lokala skolutvecklingen och hur synliggörs professionens erfarenheter som en kunskapskälla? Hur kan man genom det systematiska kvalitetsarbetet arbeta forskningsbaserat?

Att arbeta forskningsbaserat innebär att systematiskt undersöka och utveckla den egna verksamheten. Som stöd kan man förse sig med ett antal verktyg från det vetenskapliga fältet,  t ex metoder och teoribildningar.  Arbetssättet har många likheter med det systematiska kvalitetsarbetet och ofta är det inom ramen för SKA som ett forskningsbaserat arbetssätt kan appliceras.

FoUI erbjuder stöd i form av handledning i utvecklingsprojekt, såväl i problemformuleringsfas som i analysarbete. Man kan också vända sig till oss för konsultation eller om man vill komma i kontakt med forskare eller yrkesverksamma med liknande intressen. Läs mer om FoUI arbetet här.

Här nedan är sammanställning över hur myndigheter såsom Skolverket, och aktörer såsom SKL, förhåller sig till det forskningsbaserade arbetet i skolan. För den intresserade finns också ett antal praktiska verktyg i arbetet och förslag på ett antal sökmotorer för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Nationella myndigheters och aktörers uppdrag och stöd

Skolverket har publicerat flera webbsidor där de under rubriken Forskningsbaserat Arbetssätt tydliggör vad vetenskapligt grund, beprövad erfarenhet, evidens betyder och vad ett vetenskapligt förhållningssätt och forskningsbaserade arbetssätt innebär. Skolverket samlar aktuell forskning för skolan här.

SKL har tillsammans med Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv enats om en programförklaring för att stärka kopplingarna mellan forskning och skolan. Här finns den. SKL har under ett antal webbsidor även samlat dokument och stöd kring forskning i skolan Här.

SKOLFORSK. Vetenskapsrådet genomförde under 2014 ett projekt för att kartlägga befintlig utbildningsvetenskaplig forskning. Det skedde på uppdrag av regeringen och skulle resultera i validerade kartläggningar av forskningsresultat med relevans för skolväsendet. Syftet var att skapa en plattform av kunskapsunderlag till ett kommande skolforskningsinstitut. Projektet har resulterat i 16 delprojekt, som fokuserar teman såsom formativ bedömning, specialpedagogik, inkludering, läs- och skrivundervisning, och även processer och modeller för kunskapsbildning. Här kan du läsa mer om SKOLFORSK-projektet och här finner du slutrapporten och delrapporterna.

Skolforskningsinstitutet ska verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör man genom att sammanställa forskningsresultat och bevilja forskningsmedel för praktiknära forskning. Läs mer om Skolforskningsinstitutets arbete här


 

Användbara verktyg för ett forskningsbaserat arbetssätt i praktiken

Ett forskningsbaserat arbetssätt har många likheter med det systematiska kvalitetsarbetet och ofta är det inom ramen för SKA som ett sådant arbetssätt kan appliceras. Skolverkets stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet finns här

"Mall som stöd för ett forskningsbaserat arbetssätt i skolan" är en mall att ta hjälp av för att undersöka och precisera problemområden och på vilka grunder man gör insatser. 

SKL har utvecklat en Handbok för Öppna Jämförelser för grund- och gymnasieskolan som visar hur man kan använda Öppna Jämförelser som ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Handboken ger ett analysstöd och bygger in ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet.

För att kunna följa upp och utveckla verksamheten i skolan är det värdefullt för skolan att granska sig själv. Skolinspektionens observationsschema för lektionsobservationer är ett sätt att göra återkopplingen mer strukturerad, professionell samt vilande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 

Söktjänster och databaser över forskning                 

Öppen databas över skandinavisk forskning på förskoleområdet Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samlar ny kvalitetssäkrad skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6-år i förskola och pedagogisk omsorg. Den riktar sig till alla som är intresserade av pedagogik och av utveckling inom förskola och pedagogisk omsorg - förskollärare, studenter, forskare, förskolechefer och handläggare.

DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 42 lärosäten och forskningsinstitutioner.

I SWEPUB hittar du vad som skrivs inom svensk forskning. SwePub erbjuder en samlad ingång till vetenskaplig publicering vid svenska universitet och högskolor. Här finns artiklar, konferensbidrag och avhandlingar.

Forskning.se publicerar aktuella nyheter om forskningsresultat, innovationer och satsningar direkt från landets lärosäten och forskningsinstitut. Bakom forskning.se står ett tiotal myndigheter och stiftelser som finansierar forskning, samt landets lärosäten. Nyheterna på forskning.se kan komma från universitet, högskolor, forskningsfinansiärer, forskande myndigheter, forskningsinstitut och akademier. 

 

 

 

 

 


 

Vidare läsning om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

De klickbara länkarna leder i de flesta fall till fulltext online.

Temanummer om en skola på vetenskaplig grund i  Pedagogiska Magasinet nr 1 2015 

Skolverket har publicerat rapporten Forskning för klassrummet - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken. Rapporten ger inga färdiga metoder eller arbetssätt utan är tänkt att ge en riktning och inspirera till ett forskningsbaserat arbetssätt.

Förskola på vetenskaplig grund. Förskolechefers och ledningsstöds beskrivningar av arbetet med vetenskaplig grund i förskolans praktik ur ett nyinstitutionalistiskt perspektiv
Sara Cervantes, Luleå, BUF:s forskningsrapportserie nr 2016:1

Evidens och existens. Evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares erfarenheter. Magnus Levinsson, Avhandling 2013 (fulltext kappa) ,

Utvecklingsledare på vetenskaplig grund: Spänningsfälten mellan evidensbaserad praktik och aktionsforskning; Magnus Levinsson, 2011, artikel (fulltext)