Meny
Fingervantar som hjärta.jpg

HÄLSOSKOLAN - forskning

HÄLSOSKOLAN bygger på teorier om hälsofrämjande arbete med utgångspunkt i empowerment och deltagande aktionsforskning med ett uppskattande fokus.

Utbildning är en av de viktigaste bestämnings­faktorerna för en god folkhälsa. Hälsa och lärande i skolan hänger ihop och påverkas i stor utsträckning av samma faktorer – trygghet och trivsel, delaktighet, inflytande och känsla av samman­hang. En god lärandemiljö i skolan främjar också hälsan. I Norrbotten, liksom i riket i helhet, ökar barn och ungas psykiska ohälsa. För landsting och kommuner är det angeläget att vända denna utveckling. 

Hälsosamtal i skolan är en central men underutnyttjad resurs som vi behöver utveckla och vidga vår kunskap kring för att kunna använda som ett effektivt utvecklings- och kunskapsverktyg i skolans arbete med barn och ungas hälsa. I vårt påbörjade arbete i Norrbotten att bygga en samverkansorganisation kring hälsosamtalen i skolan, har vi konstaterat behovet av mer kunskap och forskning om hur man skapar en hälsofrämjande organisation, där lokala och regionala aktörer möts för att samverka kring barn och ungas hälsa.

Hälsosamtalen genomförs av skolsköterskor i deras ordinarie uppdrag. Norrbotten har, tillsammans med Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, utvecklat ett arbetssätt där hälsosamtalen kopplas till en enkät som samlas i en databas. Folkhälsocentrum/Region Norrbotten är drivande i detta arbete tillsammans med länets skolor, och förvaltar även databasen.

Inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-satsning har Norrbottens Kommuner  och Folkhälsocentrum vid Region Norrbotten möjligheten att anknyta ”in-houseforskaren” Catrine Kostenius som är professor vid Luleå tekniska universitet. Catrine ingår i FoUI-miljön vid Norrbottens Kommuner som ansvarar för genomförandet av utvecklingsarbetet. 

 

Läs mer om Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-satsning HÄR.

Läs mer om ”Hälsosamtal i skolan” och Region Norrbottens arbete HÄR  

Läs mer om Catrine Kostenius forskning HÄR