Meny

FoUI:s medarbetare

Benitha Eliasson

E-post: benitha.eliasson@kfbd.se

Telefon: 070-693 14 98

Benitha Eliasson arbetar som vetenskaplig ledare inom området socialtjänst och är sociolog och filosofie doktor i arbetsvetenskap. Benithas forskning handlar dels om samverkan mellan kommunernas socialtjänst och landstinget, dels om hur evidensbaserad praktik införs inom socialtjänsten samt hur socialsekreterare förhåller sig till och arbetar med evidensbaserad praktik. 

Mats Jakobsson

E-post: mats.jakobsson@kfbd.se

Telefon: 070-693 54 55

Mats Jakobsson arbetar som vetenskaplig ledare för området social hållbarhet och ska tillsammans med länets kommuner bygga kunskaper som är till praktisk nytta för arbetet med att utveckla en social hållbarhet inom olika områden. Mats är sociolog, disputerad vid Umeå Universitet och kommer närmast från LTU och forskar bland annat kring stadsomvandlingen i Malmfälten relaterat till social hållbarhet, ungdomar och etablering av vuxet liv samt om droger och drogförebyggande insatser.

Publikationer i urval

Röka, kröka och knarka 2014. användningen av droger bland gymnasieungdomar i Norrbotten. Länk

3x3 Implementering av lokalt förankrat alkohol och drogförebyggande arbete - en utvärdering. Länk

Arbetslösa ungdomar i Piteå kommun 2012. Omfattning, orsaker och ungdomarnas utbildning, yrkeserfarenhet och framtidsplaner. Länk

Mot en gruvlig framtid? Malmfältare om stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare (2014). Länk

Preferences about present situation and future expectations in Pajala and Kolari. Länk

Catarina Lundqvist

E-post: catarina.lundqvist@kfbd.se

Telefon: 070-693 54 33

Catarina Lundqvist är vetenskaplig ledare inom området Utbildning och Lärande. Hon är samhällsanalytiker och filosofie doktor i etnicitet. Tyngdpunkten i Catarinas forskning ligger på olika aspekter av unga människors karriärval i övergången mellan skola och arbetsmarknad. I en pågående studie undersöker hon unga människors arbetsmarknadskarriärer och hur dessa skapas i förhållande till genus, social klass och etnicitet.

Marianne Öhman

E-post: marianne.ohman@kfbd.se

Telefon: 070-693 54 87

Marianne Öhman är utvecklingsledare inom området folkhälsa och arbetar med att ta fram en ny länsövergripande folkhälsostrategi i samarbete med Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen Norrbotten och kommunerna i Norrbotten. Utvecklingsledaren kommer också att fungera som stöd till kommunerna när det gäller analys respektive uppbyggnad av ett hållbart, strategiskt arbete med folkhälsofrågor. Marianne har forskat om veckopendling och har en filosofie licentiatexamen i kulturgeografi. Har tidigare arbetat med verksamhetsplanering i Kiruna och Gällivare kommuner.

Publikationer i urval

Who is the Long-Distance Commuter? Länk