Meny

.

"Växa eller Krympa" är Norrbottens Kommuners kunskapsarena som fokuserar på länets framtida samhällsutmaningar och möjligheter.

Det handlar om hur vi kan hitta områden för samverkan, nya arbetssätt, modeller samt skapa resurser som stärker Norrbotten som ett hållbart län både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Att med gemensamma krafter möta utvecklingen kräver nya verktyg som till exempel digitalisering, integration, sociala och tekniska innovationer samt anpassade regelverk för samverkan.  

Motorn är den, sedan år 2016, återkommande konferensen "Växa eller Krympa" som utifrån analys och omvärldsbevakning av aktuell forskning samt goda exempel på verksamhetsutveckling samlar länets aktörer.


Aktuella studier, utredningar och debatter

(klickbara länkar till fulltext)

Ekonomirapporten, 2018, Om kommunernas och landstingens ekonomi, (2018), SKL

Sveriges nya geografi 2018, tema för året är kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering, av Arena för Tillväxt, Sweco, (2018)

Att äga framtiden: perspektiv på kommunal utveckling av (Red)Josefina Syssner; Sören Häggroth, Sören; Ulf Ramberg (2017) (pdf fulltext)

Delbetänkande av Kommunutredningen, SOU 2017:77. En generell rätt till kommunal avtalssamverkan 

Att stärka den lokala attraktionskraften: målbilder och genomförande i den lokala utvecklingspolitiken av Albin Olausson & Josefina Syssner (2017), Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet.

Strategier för kommuner som krymper: om lokal anpassningspolitik som komplement till lokal tillväxtpolitik av Josefina Syssner (2014) Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet.

 

 

 

Konferensen "Växa eller Krympa" 2018

Under 2018-års konferens var huvudfrågan hur kommuner kan hitta modeller för utveckling och samverkan? Konferensen arrangerades i samarbete med Arena för Tillväxt (länka)

Moderator Sverker Olofsson inför "Växa eller Krympa?"

 

Per Sandgren från Arena för Tillväxt inför "Växa eller Krympa?"

 

Josefina Syssner, forskare och kulturgeografi och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier inför "Växa eller Krympa?"

Konferensen "Växa eller Krympa" 2016

2016 var startskottet för den nu återkommande Växa eller Krympa-konferensen. 

Konferensen blev samlade deltagare från hela länet och blev ett tillfälle att närgånget och kritiskt granska tankefigurer som ”tillväxt”, ”hållbarhet”, ”välfärd” och ”attraktivitet” och hur de förhåller sig till den verklighet som Norrbottens kommuner har att hantera. Frågor som restes handlade till exempel om vad förväntningar på tillväxt innebär givet en verklighet där de flesta av Norrbottens kommuner krymper? Hur påverkas kommunala satsningar och strategier? Visioner och självbilder?

Konferensen tog under den första dagen avstamp i globala och nationella skeenden med inverkan på det lokala sammanhanget. Under den andra dagen riktades blicken mot vårt eget län för att landa i en presentation av ett antal intressanta lokala och regionala aktiviteter som syftar till att möta och hantera olika samhällsutmaningar.

Bland föreläsarna återfanns bland andra: Lars Westin, Mikael Stigendal, PO Tidholm och Lotta Svensson.

Program Växa eller Krympa? 2016.