Meny
11083110-northern-lights-aurora-borealis-in-october-northern-sweden.jpg

Genomförda studentuppsatser

Här finns de studentuppsatser som hittills har genomförs i samverkan mellan kommunal verksamhet och studenter.

2019-02-21

En liten organisation med stort ansvar - en utredning av enhetschefers upplevelser av sin arbetsbelastning

Denna utredning genomfördes på uppdrag av Arjeplogs kommun inom ramen för Norrbottens Kommuners projekt Studentuppsats i samverkan. Bakgrunden till uppdraget var att enhetschefer i Arjeplogs kommun har haft hög arbetsbelastning och att det varit hög personalomsättning avseende enhetscheferna. I utredningen undersöktes enhetschefers arbetsbelastning utifrån ett hälso- och arbetskvalitetsperspektiv. Syftet med utredningen var att undersöka hur enhetschefer i Arjeplogs kommun upplever att arbetsbelastningen påverkar deras hälsa och kvaliteten i deras arbete. Utredningens frågeställningar var ”Hur tolkar enhetscheferna sin arbetssituation?”, ”Hur hanterar enhetscheferna sin arbetsbelastning?” samt ”Hur balanseras enhetschefernas arbetsbelastning?”. Läs vidare via länken

 

Länk till: Johansen Amanda, Sandström Oja Janinne och Wuotila Julia (2019). En liten organisation med stort ansvar - en utredning av enhetschefers upplevelser av sin arbetsbelastning.

En utredning utförd på uppdrag av Arjeplogs kommun och inom ramen för utrednings- och utvärderingssociologi.

Förskollärares konstruktioner av undervisning

Syftet med studien har varit att undersöka förskollärares beskrivningar av undervisningsbegreppet och innebörd gällande det pedagogiska uppdraget i förskolan. Genomförandet av studien har skett i samarbete med en kommun som satsat på kompetensutveckling med förskolans personal gällande undervisning. Enskilda kvalitativa intervjuer har utförts med en blandning av semi- och ostrukturerade frågor för att fånga förskollärares beskrivningar av perspektiv på undervisning och undervisningens olika konstruktioner. Den insamlade datan har analyserats genom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket styrt studiens fokus på förskollärares beskrivningar av hur undervisning tolkas och implementeras i förskolan. Studiens resultat visar det pedagogiska uppdragets otydlighet i relation till undervisningsbegreppet, där undervisning och lärande ofta tolkas som samma sak. Resultatet av studien utmynnade i fyra teman; Undervisning sker spontant hela tiden, planerad undervisning, skolifiering och undervisning som en konstruktion av lärande och svårigheter och möjligheter. Dessa teman visar på förskollärares beskrivningar och konstruktioner av undervisning i förskolan, i relation till förskollärarens pedagogiska uppdrag. Denna studies resultat visar att det existerar otydlighet gällande vad undervisningsbegreppet innebär för förskollärarens uppdrag och att det leder till att undervisning inte sker likvärdigt i olika förskolor.

 

Länk till: Kaati, Ellinor och Päiviö Brackett, Laila (2018). Förskollärares konstruktioner av undervisning. Luleå tekniska universitet, institutionen för konst, kommunikation och lärande.


 

Att sträcka sig bortom det lokala och bjuda in världen – Om förskolepedagogers arbete med hållbar utveckling

Föreliggande studie syftade till att synliggöra hur pedagoger inom förskolan beskriver sitt arbete med hållbar utveckling och hur resonemangen utvecklas över tid. Som teoretisk utgångspunkt i studien användes socialkonstruktionismen som sätter fokus på dialog och samspel, vilka var faktorer som användes i analysen. Den representerade urvalsgruppen var ett arbetslag med tre pedagoger i en mindre kommun i Norrbotten. Som metod användes kvalitativa gruppintervjuer som genomfördes vid tre separata tillfällen. I studiens slutskede fick pedagogerna möjlighet att opponera på resultat och resultatdiskussion så att de tolkningar som utförts stämmer överens med pedagogernas tankar. I studien har en avgränsning inom området hållbar utveckling gjorts genom att fokusera på vatten som naturresurs. Studiens resultat visar på att dialog och samspel är centralt i det praktiska arbetet med hållbar utveckling. Dessutom förändras pedagogernas utsagor över tid så att perspektivet på hållbar utveckling i större utsträckning relateras till hela verksamheten.

 

Länk till: Granberg Josefin och Fougstedt Sandra (2017). Att sträcka sig bortom det lokala och bjuda in världen – Om förskolepedagogers arbete med hållbar utveckling. Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.