Meny
517489-winter-grass-ii.jpg

Vad är en studentuppsats?

Det arbete studenten genomför inom ramen för Studentuppsats i samverkan blir en gemensam produkt som både innehåller verksamhetens förslag och de akademiska kraven på en uppsats. De vetenskapliga kraven representeras av studentens akademiska handledare från universitetet.

En uppsats är en facklitterär utredande text. En uppsats på grundnivå skrivs under en halvtermin och omfattar 15 högskolepoäng (15 hp). En uppsats på avancerad nivå omfattar 30 högskolepoäng och skrivs under en hel termin.

Studentuppsatser skrivs i olika kurser under utbildningen. De skrivs på grundnivå, är relaterade till kursers inriktningar och ska visa utveckling av skrivande på vetenskaplig grund. Studenterna skriver vanligtvis uppsatsen självständigt med stöd från handledare, men kan även skriva parvis.

Ett examensarbete är en form av studentuppsats och det avslutande provet för studenter. Det kan skrias på grundnivå och på avancerad nivå. Största skillnaden mellan dessa är omfattningen och kraven på bearbetning. I båda fall utgår arbetena från en vetenskaplig grund och studenterna har under processen stöd från vetenskaplig handledare.

 

En uppsats uppbyggnad

Studentuppsatser och examensarbeten utformas på olika sätt, med olika krav på bland annat struktur och formalia. Det som är gemensamt är att det ska finnas med syfte och forskningsfrågor, bakgrund, teoretiska utgångspunkter, metod, resultat och diskussion. Arbetet är en process.

Syfte och forskningsfrågor

Syftet ska vara avgränsat och tydligt. Ett syfte är inte bara att studera eller undersöka något, utan att studera något i syfte att vinna kunskap om något specifikt. Forskningsfrågorna ska vara specifika, väl definierade och avgränsade.

Bakgrund

Tidigare forskning och teorier ska beskrivas och kritiskt granskas. I bakgrunden beskrivs också styrdokument, lagar och annat som är relevant för syftet. Det som skrivs i bakgrunden ska ha relevans för hela arbetet och återkopplas till i analys och diskussion av resultat.

Teoretiska utgångspunkter

De teoretiska utgångspunkterna arbetet sägs utgå ifrån är dels relevanta för syfte och forskningsfrågor, dels något som genomsyrar hela arbetet, från bakgrund, till metod, resultat och diskussion.

Olika teorier passar för olika frågor och ska betraktas som verktyg att vara analytisk och konsekvent och titta på saker ur rätt perspektiv. En viss teori förutsätter vissa metoder och utesluter andra. Det går också att kombinera teorier i vissa fall.

Metod

Olika typer av frågor kräver olika forskningsmetoder. I metoden ska en systematisk och teoretiskt förankrad beskrivning av forskningsprocessens olika delar finnas. Den metod eller kombination av metoder som valts ska beskrivas. Urval av undersökningspersoner eller undersökningsgrupp ska beskrivas. En redogörelse för insamling och bearbetning av empiriskt material ska beskrivas. Det som beskrivs ska motiveras och teoretiskt förankras. Med andra ord ska frågor som HUR och VARFÖR redogöras för.

Det är även viktigt att forskningsetiska principer tillämpas och redovisas. Här kan man läsa om forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

Resultat

Utifrån en lämplig disposition redovisas studien som tydliggör resultatet efter bearbetning, tolkning och analys. Resultatavsnittet ska klart och tydligt besvara forskningsfrågorna.

Diskussion

Uppsatsen avslutas och resultatet kopplas ihop med bakgrunden i en diskussion. Även metoden diskuteras. I flera fall är det relevant att ta upp implikationer för yrkesuppdraget samt förslag till fortsatt forskning.