Meny
839619-paper-background.jpg

Förslag till studentuppsatser

Här finns förslag på uppsatsämnen som tar sin utgångspunkt i behov och intresseområden som kommunerna har identifierat i sina verksamheter.

Norrbottens bästa skola

Uppdragsgivare: Haparanda kommun, Barn och ungdomsförvaltningen, elevhälsa

Idag finns många socioekonomiska utmaningar i Haparanda, bl.a. lever en stor andel barn i fattigdom, inkomsterna är låga och arbetslösheten hög. Det finns också skillnader mellan flickor och pojkars skolresultat. Det här vill kommunen arbeta för att förbättra, och ett mål är att skolorna i Haparanda blir Norrbottens bästa. Förslaget till studentarbete är en omvärldsbevakning som kan utgå från dessa frågeställningar: Vad kan det bero på att skolresultaten skiljer sig åt? Finns det goda exempel i andra kommuner? Hur kan kommunen förbättra sitt arbete?  

Inlagd 2018-11-05

Workplace Luleå

Uppdragsgivare: Luleå kommun Arbetsmarknadsförvaltningen 

Workplace Luleå är ett projekt som syftar till att utveckla metoder och arbetssätt som gör det enklare för utrikesfödda personer att komma närmare en anställning samtidigt som arbetsgivare får hjälp att bredda sin rekrytering. Förslagen till studentarbeten är flera, t.ex. att ta reda på vilka metoder och teorier som finns för rekrytering och matchning samt för handledning i yrkeslivet. Det finns även förslag om att ta reda på hur man kan utbilda utrikesfödda arbetssökande i frågor om jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering, samt förslag om en empirisk undersökning vad arbetsgivare i Luleå ser som framgångsfaktorer i handledning och introduktion av praktikanter. 

Inlagd 2018-10-18

Utvärdering av Kiruna kommuns integrationsarbete

Uppdragsgivare: Kiruna kommun, Integrationsenheten

Integrationsenhetens vision är att bli Sveriges bästa kommun på integration inom området nyanlända. Den här utvärderingen utgår från kommunens integrationsstrategi och de mål som finns uppsatta och vill ha svar på frågor som handlar om vad som görs bra och vad som kan förbättras i integrationsarbetet. Ett viktigt perspektiv är att integration berör hela befolkningen. 

Inlagd 2018-10-18

 Ansökan


 

Utvärdering av anhörigstödet för personer med psykisk ohälsa i sin närhet 

Uppdragsgivare: Piteå kommun, Socialtjänsten psykosocialt stöd 

Piteå kommun genomför sedan början av 2017 en satsning på anhörigstöd för målgruppen närstående till personer med psykisk ohälsa. Den satsningen ska nu utvärderas och frågor för en utvärdering är om stödet är till nytta för målgruppen, samt om det från lagstiftning och medborgares behov är rätt stöd. Utvärderingen ska bidra med ett underlag så att socialnämnden i Piteå kan fatta beslut om ett eventuellt permanentande av anhörigstödet. 

Inlagd 2018-10-18

Normkreativitet och jämställdhetsperspektiv i förskolan

Luleå kommun, Spira förskola

Spira förskola driver projektet Hållbar Framtid som ett övergripande projekt för hela förskolan. Ett viktigt perspektiv in i detta är normkreativitet och jämställdhet. Spira förskola är intresserade av hur verksamheten kan arbeta med pedagogers förhållningssätt till olikheter/likheter sett ur ett jämställdhetsperspektiv. En ingång till detta är genom en kartläggning av förskolans fysiska miljö, utom- och inomhus. Detta blir viktigt för att undersöka vilket material och vilka miljöer som barnen väljer att använda och vistas i.

Interkulturellt samhälle och förskolans interkulturella förhållningssätt

Luleå kommun, Spira förskola

Förskolans interkulturella förhållningssätt behöver ständigt utmanas och uppdateras. Förskoleverksamheten behöver därför fundera kring hur vi bibehåller barns öppenhet för att möta ett mångkulturellt samhälle. Vi pedagoger behöver handlingsberedskap och utveckla och hitta arbetssätt för detta. En central frågeställning är exempelvis: Hur kan ett interkulturellt arbete tillsammans med barnen i verksamhet te sig?

 Ansökan


 

Hållbar framtid och social tillhörighet, förskola

Luleå kommun, Spira förskola

Spira förskola driver projektet Hållbar Framtid som ett övergripande projekt för hela förskolan. Som förslag till studentarbete är verksamheten intresserad av hållbar utveckling med fokus på social tillhörighetskänsla. Centrala frågor att resa är exempelvis hur delaktiga barn känner sig i samhället och vilken plats barns röster får i samhället?

 Ansökan


 

Verksamhets- och kompetensutveckling utifrån förskolans pedagogiska uppdrag

Kalix kommun, Utbildningsförvaltningen

Kalix förskoleverksamhet är intresserad av att synliggöra verksamheten utifrån dess pedagogiska uppdrag och pedagogernas förhållningssätt utifrån deras kompetensutveckling. Några exempel på frågeställningar är: Vilken slags undervisning bedrivs i förskolorna? Hur använder man språklig och kommunikativ interaktion i sin undervisning?  Hur arbetar pedagogerna med flerspråkiga barns språkutveckling? Hur arbetar pedagogerna kring jämställdhet ute i verksamheten?