Meny
839619-paper-background.jpg

Förslag till studentuppsatser

Här finns förslag på uppsatsämnen som tar sin utgångspunkt i behov och intresseområden som kommunerna har identifierat i sina verksamheter.

Verksamhets- och kompetensutveckling utifrån förskolans pedagogiska uppdrag

Kalix kommun, Utbildningsförvaltningen

Under vt 2018 genomför förskolestudenterna Ellinor Kaati ocg Laila Päiviö Brackett sitt examensarbete i samarbete med Kalix utbildningsförvaltning, där de undersöker förskollärares förhållningssätt, tankar och arbeten med undervisningsbegreppen i relation till styrdokument. Handledare är lektor Sara Cervantes, LTU.

Kalix förskoleverksamhet är intresserad av att synliggöra verksamheten utifrån dess pedagogiska uppdrag och pedagogernas förhållningssätt utifrån deras kompetensutveckling. Några exempel på frågeställningar är: Vilken slags undervisning bedrivs i förskolorna? Hur använder man språklig och kommunikativ interaktion i sin undervisning?  Hur arbetar pedagogerna med flerspråkiga barns språkutveckling? Hur arbetar pedagogerna kring jämställdhet ute i verksamheten? 

Läs mer här.


 

Hållbar framtid och social tillhörighet, förskola

Luleå kommun, Spira förskola

Spira förskola driver projektet Hållbar Framtid som ett övergripande projekt för hela förskolan. Som förslag till studentarbete är verksamheten intresserad av hållbar utveckling med fokus på social tillhörighetskänsla. Centrala frågor att resa är exempelvis hur delaktiga barn känner sig i samhället och vilken plats barns röster får i samhället?

Läs mer här.


 

Interkulturellt samhälle och förskolans interkulturella förhållningssätt

Luleå kommun, Spira förskola

Förskolans interkulturella förhållningssätt behöver ständigt utmanas och uppdateras. Förskoleverksamheten behöver därför fundera kring hur vi bibehåller barns öppenhet för att möta ett mångkulturellt samhälle. Vi pedagoger behöver handlingsberedskap och utveckla och hitta arbetssätt för detta. En central frågeställning är exempelvis: Hur kan ett interkulturellt arbete tillsammans med barnen i verksamhet te sig?

Läs mer här.


 

Normkreativitet och jämställdhetsperspektiv i förskolan

Luleå kommun, Spira förskola

Spira förskola driver projektet Hållbar Framtid som ett övergripande projekt för hela förskolan. Ett viktigt perspektiv in i detta är normkreativitet och jämställdhet. Spira förskola är intresserade av hur verksamheten kan arbeta med pedagogers förhållningssätt till olikheter/likheter sett ur ett jämställdhetsperspektiv. En ingång till detta är genom en kartläggning av förskolans fysiska miljö, utom- och inomhus. Detta blir viktigt för att undersöka vilket material och vilka miljöer som barnen väljer att använda och vistas i.

Läs mer här.