Meny

FoUI Stipendium

Har du som arbetar inom kommunerna i Norrbotten en idé du vill utveckla? Då har du möjlighet att söka FoUI-stipendium för att ägna dig åt en avgränsad forsknings- eller utvecklingsuppgift.

Målsättningen är att FoUI-stipendiet bidrar till kvalitets- eller verksamhetsutveckling genom att stimulera professionens kunskapsbildning och göra verksamheterna mer kunskapsbaserade. På så sätt stärks samspelet mellan teori och praktik. Utvecklingsarbetet ska vara intressant för andra kommuner. FoUI har som uppdrag att främja innovation i offentlig verksamhet, vilket innebär att vi eftersträvar en öppen och inbjudande attityd till idéer och förslag om projekt. 

Nästa utlysning - stipendier för 2018

Stipendium för dig som arbetar inom socialtjänst och skola/förskola. Vi uppmuntrar projekt som innebär samverkan mellan förvaltningar.

Sista dag för ansökan av FoUI stipendium för 2018 är 31 oktober 2017Läs mer hur då/ni går tillväga under flikarna Kriterier och Ansökan steg för steg 

Sammanfattande information om utlysningen

Beviljade FoUI stipendier 2017

Arbetsmarknads-, utbildnings- & karriärkunskap ”Insikt – Utsikt – Framsikt”

Genomförare: Luleå kommun, arbetsmarknadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen

Utvecklingsarbetets syfte är att orientera och fördjupa kunskapen om aktuella teorier inom områdena Insikt-Utsikt-Framsikt och öka kunskapen om arbetssätt och metoder. Utvecklingsarbetet kommer att utveckla arbetssätt och metoder som underlättar för individer i olika åldrar och tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär, och därmed bidra till bättre framtidsval.

Kontaktpersoner Börje Lindqvist och Agne Renberg

 

Samverkan mellan barn- och ungdomsnämnd samt socialnämnd. Upparbetade tidiga insatser

Genomförare: Haparanda kommun, utbildnings- samt socialförvaltningen

Intentionen med utvecklingsarbetet är att skapa levande och hållbara metoder för framtidens arbete med målgruppen. I utvecklingsarbetet kommer man att undersöka vilka metoder som används i verksamheterna idag, vilka som behöver utvecklas och satsas på, samt hur man kan ta tillvara den kunskap som finns i verksamheterna.

Kontaktperson Suvi Järvinen-Valo

 

Skapa en stabil och hållbar arbetsplats för kommunens socialsekreterare

Genomförare: Kiruna kommun, socialförvaltningen

I Kiruna kommun finns ett behov av att förbättra de nyanställdas förutsättningar att klara av arbetet men även att attrahera mer erfaren personal att stanna kvar. Detta är ett utvecklingsprojekt för att arbeta med dessa frågor; ta fram en plan för nyanställda men även mer erfarna socialsekreterare, samt undersöka hur stödfunktion kan förstärkas för socialsekreterare.

Kontaktperson Tuija Nehrman

 

Sköra äldre personer – identifierade riskfaktorer för slutenvård och möjlighet för en bättre vård och omsorg i det egna hemmet

Genomförare: Luleå kommun, socialförvaltningen

Syftet med utvecklingsarbetet är att systematiskt undersöka brukare/patienters behov som oplanerat besöker slutenvården och/eller blir inskrivna. Sedan bedrivs, utifrån detta, ett arbete där samtliga vård- och omsorgsteam får möjlighet att använda kunskapen om detta för att öka kvalitén i vården och stödet.

Kontaktperson Ariel Almevall