Meny

FoUI Stipendium

Har du som arbetar inom kommunerna i Norrbotten en idé du vill utveckla? Då har du möjlighet att söka FoUI-stipendium för att ägna dig åt en avgränsad forsknings- eller utvecklingsuppgift.

Målsättningen är att FoUI-stipendiet bidrar till kvalitets- eller verksamhetsutveckling genom att stimulera professionens kunskapsbildning och göra verksamheterna mer kunskapsbaserade. På så sätt stärks samspelet mellan teori och praktik. Utvecklingsarbetet ska vara intressant för andra kommuner. FoUI har som uppdrag att främja innovation i offentlig verksamhet, vilket innebär att vi eftersträvar en öppen och inbjudande attityd till idéer och förslag om projekt. 

Utlysning - stipendier för 2018


DENNA UTLYSNING ÄR STÄNGD

Stipendium för dig som arbetar inom socialtjänst och skola/förskola. Vi uppmuntrar projekt som innebär samverkan mellan förvaltningar.

Sista dag för ansökan av FoUI stipendium för 2018 är 31 oktober 2017Läs mer hur då/ni går tillväga under flikarna Kriterier och Ansökan steg för steg 

Sammanfattning: Möjlighet att söka FoUI-stipendier 2017

Beviljade FoUI stipendier 2017


Vt 2017

Arbetsmarknads-, utbildnings- & karriärkunskap ”Insikt – Utsikt – Framsikt”

Genomförare: Luleå kommun, arbetsmarknadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen

Utvecklingsarbetets syfte är att orientera och fördjupa kunskapen om aktuella teorier inom områdena Insikt-Utsikt-Framsikt och öka kunskapen om arbetssätt och metoder. Utvecklingsarbetet kommer att utveckla arbetssätt och metoder som underlättar för individer i olika åldrar och tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär, och därmed bidra till bättre framtidsval.

Kontaktpersoner Börje Lindqvist och Agne Renberg 


Vt 2017

Sköra äldre personer – identifierade riskfaktorer för slutenvård och möjlighet för en bättre vård och omsorg i det egna hemmet

Genomförare: Luleå kommun, socialförvaltningen

Syftet med utvecklingsarbetet är att systematiskt undersöka brukare/patienters behov som oplanerat besöker slutenvården och/eller blir inskrivna. Sedan bedrivs, utifrån detta, ett arbete där samtliga vård- och omsorgsteam får möjlighet att använda kunskapen om detta för att öka kvalitén i vården och stödet.

Kontaktperson Ariel Almevall


2018-01-10

Samverkan central elevhälsa, lokal elevhälsa och elevhälsa i klassrummet.

- Uppmärksamma elevers problematiska skolfrånvaro

Genomförare: Gällivare kommun, Centrala Elevhälsan. 

Syftet är att utveckla strukturer för ett hållbart arbetssätt för att hela skolförvaltningen ska kunna arbeta främjande och förebyggande med skolnärvaro och tillgängliga lärmiljöer, istället för att elevhälsans närvaroteam ska utgöra en isolerad åtgärande insats. 

Kontaktperson:  


2018-01-10

Äldresupport - tidiga insatser för att främja äldres hälsa och välmående

Genomförare: Luleå kommun, socialförvaltningen. 

Den politiska inriktningen i Luleå är att socialförvaltningen ska förstärka det förebyggande arbetet för äldre. syftet med projektet är att utreda vilka äldre inom kommunen som har behov av förebyggande insatser, samt att utreda hur insatserna ska utformas för att möta äldre individers behov på bästa sätt. Efter färdigställandet av utredningen och beslut ska arbetssättet med äldresupport testas för äldre som identifierats vara i behov av förebyggande insatser. 

Kontaktperson: Ellinor Larsson


2018-01-10

Njutbo; att skapa ett alternativt boende för äldre i delaktighet och med processinriktad kunskapsstyrt

Genomförare: Kalix kommun, socialförvaltningen. 

Behovet av nya boendeformer för äldre behövs inför framtiden och innehållet i boendena och hur dessa ska utformas måste göras i samklang med målgruppen. Intentionen med projektet är att undersöka hur nya boendeformer kan se ut och utformas och hur vi på ett nytt sätt kan säkerställa trygga boendeformer för äldre. Det gäller inomhusmiljö, verksamhet och utomhusmiljö. 

Kontaktperson: Malin Drugge 

 

Avslutade FoUI-stipendieprojekt


2017-12-18

Skapa en stabil och hållbar arbetsplats för Kiruna kommuns socialsekreterare. 

Ett kunskapsunderlag inför utarbetandet av en introduktions- och kompetensutvecklingsplan i Kiruna. 

Genomförare: Kiruna kommun, socialförvaltningen. Tuija Nehrman. 

Socialtjänsterna runt om i landet har stora problem med personalomsättning, vilket även drabbat Kiruna kommun. konsekvenserna blir att personalen inte i tillräcklig utsträckning får stöd och hjälp, det uppstår svårigheter att rekrytera och underbemanning medför att det inte finns utrymme att uppdatera introduktions- och inskolningsplanerna och att jobba aktivt för stabilitet och kvalitet i verksamheten.

Syftet med denna rapport är att skapa ett kunskapsunderlag för vidare arbete med introduktionsplan för nyanställda och en kompetensutvecklingsplan på socialtjänsten i Kiruna kommun. 

Länk till rapporten


2018-01-10

Samverkan mellan barn- och ungdomsnämnd samt socialnämnd. Upparbetade tidiga insatser

Genomförare: Haparanda kommun, utbildnings- samt socialförvaltningen

Intentionen med utvecklingsarbetet är att skapa levande och hållbara metoder för framtidens arbete med målgruppen. I utvecklingsarbetet kommer man att undersöka vilka metoder som används i verksamheterna idag, vilka som behöver utvecklas och satsas på, samt hur man kan ta tillvara den kunskap som finns i verksamheterna.