Meny
Myra på blad Växa krympa beskärd I.jpg

Ansökan steg för steg

  1. Tala med din/er närmsta arbetsledare om dina idéer och få godkänt att du tänker kontakta FoUI. Förankring i den egna verksamheten är centralt.

  2. Konkretisera din projektidé i en projektskiss. Skriv kortfattat ned dina idéer i skissen där övergripande syfte och mål kan utläsas. Projektskissen behöver inte vara helt klar.

  3. Ta kontakt med oss på FoUI för ett första samtal. Därefter bestäms, under förutsättning att vi är överens, om en tid för ett möte på FoUI där vi tillsammans diskuterar idéerna. Till detta möte är ni som ska arbeta med projektet och även din närmsta arbetsledare välkomna.

  4. Utifrån denna diskussion formulerar du – med stöd och vägledning av FoUI – en ansökan (projektplan) som beskriver de problem eller frågeställningar du vill studera och hur du tänker gå tillväga. FoUI är öppna för att samtala om formen för projektets genomförande så att det på bästa sätt gagnar ditt kunskapsintresse och samtidigt är anpassat till verksamhetens behov. I samband med ansökan ska du redogöra för hur de etiska kraven tillgodoses i projektet.

  5. Din inskickade projektansökan granskas av FoUI, där chefen för FoUI fattar det slutliga beslutet om projektet beviljas stipendiemedel. För denna granskning finns uppsatta kriterier.

  6. Om stipendiet beviljas kommer du att få handledning av någon av FoUI-medarbetarna eller av någon som FoUI utser.

  7. Stipendiet betalas ut när projektet har slutförts och rapporterats. Läs vidare under medel och villkor.

 

Hur ansökan bereds och beviljas

FoUIs vetenskapliga ledare bereder ansökningarna inför beslut. Ansökan bedöms utifrån FoUIs fastställad kriterier. Din inskickade projektansökan granskas av FoUI, där chefen för FoUI fattar det slutliga beslutet om projektet beviljas stipendium.

En strävan finns att fördela stipendierna till medarbetare från de olika ägarparterna (kommunerna) och de prioriterade förvaltningsområdena socialtjänst samt utbildning och lärande (skola).

Medel och villkor

När din projektansökan bedöms av FoUI prövas stipendiets omfattning. Medel kan sökas för ersättning motsvarande max tre månadslöner (heltid) inklusive omkostnader. Stipendiet kan disponeras över längre tid, t.ex. sex månader med 50 % FoUI-stöd. Stipendiet kan disponeras under max 18 månader från beslut.

Ersättningen betalas ut när projektet har slutförts och rapporterats (kriterier för utbetalning av stipendium). FoUI tillhandahåller stöd i form av handledning under projektarbetet. Handledare i samråd med stipendiat avgör när projektet anses färdigt.

Redovisning av projektet

Ditt projekt ska resultera i en FoUI-rapport eller i en annan redovisning av resultatet som har överenskommits med FoUI. Du ska göra en skriftlig rapportering och rapporten kan efter kvalitetsgranskning publiceras i FoUIs rapportserie. Omfånget på den skriftliga rapporteringen kan variera.

Det förväntas också att du håller i ett eller några seminarier där du berättar om ditt projekt och de resultat du kommit fram till. Alternativt kan resultatet även kommuniceras publikt på annat sätt, t.ex. via video eller webb-sändning.