Meny
Glada unga.JPG

Kriterier

Vem kan söka? 

Du som söker FoUI-stipendium är anställd i en kommunal verksamhet i Norrbottens län. Stipendier kan sökas av dig som enskild eller av grupper, t.ex. ett arbetslag.

Vad kan du söka stipendium för?

Du kan söka stipendium för kvalitets- och verksamhetsutveckling. T.ex. för ett lokalt förändringsarbete, för att förändra arbetssätt och arbetsrutiner, utveckla nya arbetsmetoder, följa upp och närmare studera resultat av pågående utvecklings- och förändringsarbete.

Du kan också söka stipendium för fördjupning inom ett avgränsat område som kommer verksamheterna till godo.

Vad kan du använda stipendiet till?

Du kan söka stipendium främst för ersättning om du behöver frikopplas från det ordinarie arbete under en begränsad tid.

Du kan inte söka stipendium enbart för enstaka kurser, konferenser och ej heller för rese- och boendekostnader i samband med detta. Stipendium beviljas generellt inte för implementering eller utvärdering, och inte heller för studentarbeten (t.ex. uppsatser) där FoUIs kriterier inte är uppfyllda.

 

Kunskapsbildning (av god kvalitet): Genomförandet ska leda till att kunskapen om en företeelse, ett fenomen eller en situation ökar eller påvisar nya aspekter.

Kunskapsanvändning (användbarhet): Projektet ska vara till praktisk nytta i den egna verksamheten, det vill säga ha ett verksamhetsnära perspektiv.

Kunskapsspridning (allmänintresse): Projektet ska vara intressant för, och om möjligt involvera fler än den egna kommunen. Kunskapen ska kunna spridas till flera verksamheter och kommuner.

 

Målsättningen är att FoUI-stipendiet bidrar till verksamhetsutveckling genom att stimulera professionens kunskapsbildning och göra verksamheterna mer kunskapsbaserade. På så sätt stärks samspelet mellan teori och praktik. Detta ligger i linje med det som inom socialtjänsten kallas evidensbaserad praktik och det som inom utbildning och lärande kallas ett arbete på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

FoUI har som uppdrag att främja innovation i offentlig verksamhet, vilket innebär att vi eftersträvar en öppen och inbjudande attityd till idéer och förslag om projekt.