Meny
BÖCKER I BOKHYLLA till Hälsoskolan.jpg

Bokhyllan

Här finner du rapporter, utredningar, forskning, publikationer av utvecklingsarbeten, länkar till böcker och fakta om hälsobefrämjande arbete!

Du är inte ensam. Om och av tonåringar i Piteå

Ungas röster om hur det är att vara ung idag i Norrbotten

Ungas psykiska ohälsa fortsätter att öka. I Piteå har unga skrivit en bok där de berättar om sin vardag och sina tankar. Boken ska ge vuxna som möter unga en möjlighet att bättre förstå vad unga påverkas av och vilket stöd de vill ha. Du är inte ensam – så heter boken som är skriven inom ramen för den modell som kallas SAM (Samverka Agera Motivera). Boken spänner över ett stort spann ämnen, från att vara sjuk i leukemi till att känna sig ful eller ha föräldrar som bråkar. 

LÄNK till  reportage och boken på Norrbottens Regions hemsida

 


 

Främja fysisk aktivitet i skolan, Lindqvist, A-K. (2015)

Promoting adolescents' physical activity @ school. Doktorsavhandling, Luleå tekniska universitet

Den viktigaste slutsatsen i denna avhandling är att det är möjligt att utveckla en empowerment inspirerad hälsofrämjande intervention med positiv påverkan. Interventioner för att främja tonåringars fysiska aktivitet bör omfatta informations- och kommunikationsteknologi från tonåringarnas egen erfarenhet, åtgärder för att stimulera deltagande av både föräldrar och kamrater och den bör vara skolbaserad. Empowerment är en lovande väg för att utveckla interventioner för tonåringars fysiska aktivitet, men en lösning kommer aldrig att passa alla. Att vara trogen en empowerment strategi innebär dessutom att i princip starta på nytt med utgångspunkt i den nya gruppen med tänkta slutanvändare och att skapa något som de upplever som meningsfullt.

Läs hela avhandlingen här

 


 

 

Tryggare kan alla vara

Upplevelser av skolan som en plats för hälsa och lärande för alla som vistas där ur skolpersonalens perspektiv

Syftet med studien var att undersöka skolpersonalens upplevelse av skolans miljö som en plats för hälsa och lärande för alla som vistas där. Fyrtio män och kvinnor i norra delen av Sverige delade med sig av sina upplevelser och tankar hur skolan kan vara en plats för hälsa och lärande. 

Läs Tryggare kan alla vara

"Att min hjärta har ingen ont"

Vad nyanlända elever i Sverige upplever som hälsofrämjande

Det finns stora ojämlikheter mellan nyanlända och personer födda i Sverige kopplat till bland annat psykisk ohälsa. Hälsans betydelse för nyanländas integrationsprocess uppmärksammas inte tillräckligt, det finns ett stort behov av hälsofrämjande insatser. Dock finns det kunskapsluckor inom ämnet.

Studiens syfte var att beskriva vad nyanlända elever upplever som hälsofrämjande.

Läs "Att min hjärta har ingen ont"
Vad nyanlända elever i Sverige upplever som hälsofrämjande

Utbildning är en av de viktigaste bestämnings­faktorerna för en god folkhälsa. Hälsa och lärande i skolan hänger ihop och påverkas i stor utsträckning av samma faktorer – trygghet och trivsel, delaktighet, inflytande och känsla av samman­hang. En god lärandemiljö i skolan främjar också hälsan. I Norrbotten, liksom i riket i helhet, ökar barn och ungas psykiska ohälsa. För landsting och kommuner är det angeläget att vända denna utveckling. 

Hälsosamtal i skolan är en resurs som vi behöver utveckla och vidga vår kunskap kring för att kunna använda som ett verktyg i skolans systematiska utvecklingsarbete. I vårt påbörjade arbete i Norrbotten att bygga en samverkansorganisation kring hälsosamtalen i skolan, har vi konstaterat behovet av mer kunskap och forskning om hur man skapar en hälsofrämjande organisation, där lokala och regionala aktörer möts för att samverka kring barn och ungas hälsa.

Hälsosamtalen genomförs av skolsköterskor i deras ordinarie uppdrag. Norrbotten har, tillsammans med Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, utvecklat ett arbetssätt där hälsosamtalen kopplas till en enkät som samlas i en databas. Folkhälsocentrum/Region Norrbotten är drivande i detta arbete tillsammans med länets skolor, och förvaltar även databasen.

Inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-satsning har Norrbottens Kommuner  och Folkhälsocentrum vid Region Norrbotten möjligheten att anknyta ”in-houseforskaren” Catrine Kostenius som är professor vid Luleå tekniska universitet. Catrine ingår i FoUI-miljön vid Norrbottens Kommuner som ansvarar för genomförandet av utvecklingsarbetet. 

 

Läs mer om Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-satsning HÄR.

Läs mer om ”Hälsosamtal i skolan” och Region Norrbottens arbete HÄR  

Läs mer om Catrine Kostenius forskning HÄR

 

Hälsokunskap i en digital tid - skolbarns erfarenheter och idéer  

Syftet med denna artikel var att utforska möjligheter att främja skolbarns hälsokompetens baserat på egna erfarenheter och idéer. Forskning tyder på att behovet av hälsokunskap ska ingå i skolplanen och att se främjandet av hälsa som ett led i livslångt lärande. Det finns också behov av att involvera skolbarn i processen för att utveckla hälsokompetens så att de kan hitta strategier för att främja sin hälsa. Det finns dock begränsad forskning om hälsokunskap i praktiken, baserat på skolbarns egna erfarenheter och idéer.  I denna studie utfördes en sekundär analys av data från två tidigare studier. Totalt deltog 540 skolbarn i åldern 10-15 från norra regionerna i Finland, Sverige, Norge och Ryssland genom att dela med sig av sina erfarenheter i skriftliga reflektioner eller genom att fylla i en öppen fråga i en enkätundersökning. Två frågor ställdes för att samla in data i sekundäranalysen: "Vad betyder skolbarns erfarenheter av hälsa och välbefinnande?"; och "Vilka strategier för att främja hälsa och välbefinnande föreslås av skolbarnen?" Resultaten visar att människor och interaktiv teknik stöder skolbarns hälsokompetens. Skolbarnen betonade vikten av att andra bryr sig om och bekräftar dem och känna samhörighet med andra. De betonade också vikten av att vara i en miljö som gör det möjligt för dem att vara delaktiga och därmed kunna engagera sig, vilket gav dem känsla av egenmakt för att kunna ta hand om sin egen hälsa och välbefinnande. Dessutom identifierade skolbarnen möjliggörande aspekter av teknik som verktyg i hälsofrämjande arbete för att skapa tillfällen att förbättra sin hälsa. 

Länk till artikeln 

Upplevelser av psykisk ohälsa ur ungdomars perspektiv 

Upplevelser av psykisk ohälsa ur ungdomars perspektiv - Analys av ett narrativ (PDF) 

Experiences of mental ill health from the perspective of adolescents - Analysis of a narrative

AV: Axel Lundmark och Hanna Larsson