Meny

Kommunal nämndadministration 18 mars 2020

Datum: 18 mars 10:00 - 18 mars 16:00
Plats: Luleå, Clarion Hotel Sense

En fullständig genomgång för förvaltningschefer, handläggare och nämndsekreterare.

MÅLSÄTTNING
Som ny på din befattning behöver du en ordentlig genomgång av de viktigaste rättsreglerna och rutinerna som ska ge politikerna det stöd de behöver för att kunna fatta beslut, följa upp verksamheten och utkräva ansvar.

Som erfaren behöver du kontinuerligt uppdatera eller fördjupa dina kunskaper. Ambitionen är att även du med goda kunskaper och lång erfarenhet ska få svar på de riktigt svåra frågorna utan att för den skull göra avkall på programmet som helhet. Det innebär att vi i anslutning till respektive punkt tar upp deltagarnas egna frågor och relevanta rättsfall.

FÖRBERED UTBILDNINGEN TILLSAMMANS MED FÖRELÄSAREN!
När anmälningstiden gått ut kommer föreläsaren Axel Danielsson att ta reda på deltagarnas erfarenheter, utbildningsnivå samt vilka särskilda frågor som man vill få besvarade under dagen. Axel kommer även att infordra exempel på protokoll m.fl. handlingar från respektive deltagande kommun. Syftet är att så långt som möjligt anpassa utbildningen utifrån deltagarnas behov och önskemål utan att för den skull göra avkall på det övergripande målet med utbildningen.

Tid
Onsdag 18 mars 2020 med start kl 10.00 (fika serveras från kl 09.30) och beräknad avslutning kl 16.00.

Plats
Luleå, Clarion Hotel Sense.

Målgrupp
Förvaltningschefer, handläggare, nämndsekreterare och övrig nämndadministrativ personal. Även presidieledamöter är välkomna.

Avgift
2.700 kr/deltagare (exkl moms). I avgiften ingår fika och lunch under dagen.

Program
Bifogas.

Medverkande
Axel Danielsson, Konsult AB.

Dokumentation
Deltagarna förutsätts ha tillgång till den senaste sjunde upplagan av Axels handbok som utkom 2018. Boken kan beställas genom sklkommentus förlag på www.sklkommentus.se/webbutik/bocker eller telefon 08-709 59 90. Boken ingår inte i avgiften.
Relevanta författningar i elektronisk form.

Anmälan
Anmäl dig längst ner på sidan senast 26 februari 2020. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 070-693 54 78 eller marie.malkan@kfbd.se

Avanmälan
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

PROGRAMMET

Vem ansvarar för vad – politikerna eller tjänstemännen?
• Politikerna förväntas besluta om vad-frågor och tjänstemännen om hur-frågor, vad innebär detta för vilka ärenden som nämnderna måste besluta om?
• Tjänstemännens respektive politikernas straffrättsliga ansvar, skadeståndsansvar och politiska ansvar?
Vem har rätt eller skyldighet att initiera ett beslutsärende?
• Ordföranden? Presidiet? Nämnden?
• Enskilda ledamöter i nämnden?
• Utskott? Revisorer? Allmänheten? Tjänstemän?
• Kommunala bolag?
• Kommunalförbund?
• Gemensamma nämnder?
Vad talar för att ett ärende ska avgöras av fullmäktige, kommunstyrelsen eller tjänstemän?
• Fullmäktige som den beslutande församlingen?
• Kommunstyrelsen som det ledande organet?
• Nämnderna som de verkställande organen?
• Direktören?
För- och nackdelar med olika beredningsorganisationer
• Fullmäktigeberedning?
• Ordförandeberedning?
• Presidieberedning?
• Utskottsberedning?
• Parti-/majoritets-/ minoritetsgruppsberedning?
• Får en nämnd själv inrätta beredningar?
• Vem är valbar till en nämndberedning respektive utskott?
• Får utskottsledamöterna väljas proportionellt?
• Vilken inkallelseordning gäller för utskott, presidier, fullmäktigeberedningar?
• Vilket ansvar har ordföranden för hur beredningen fungerar?
Vilka rättsliga krav gäller för beredning av beslutsärenden?
• Det kommunallagsreglerade beredningstvånget?
• Beredningstvång enligt reglemente?
• Förvaltningslagens beredningsregler?
Vilka praktiska krav bör man ställa på beredningen av beslutsärenden?
• Tjänsteutlåtanden och andra beslutsunderlag?
• Utskottsprotokoll?
Vilka handlingar är allmänna inom nämndadministrationen?
• Myndighetsbegreppet
• Handlingsbegreppet
• Förvaringsbegreppet
• Inkommen handling
• Upprättad handling
Vilka handlingar är möjliga att skydda med sekretess?
• Sekretessreglerad uppgift
• Sekretessbelagd uppgift
• Sekretessbrytande bestämmelse
• Primär sekretessbestämmelse
• Sekundär sekretessbestämmelse
Hur handläggs valärenden?
• På vilket sätt har rättspraxis förändrat reglerna om fyllnadsval?
• Får ledamot delta i valet av sig själv till förtroendeuppdrag?
• Vilka valbarhetshinder och vilken valperiod gäller för olika nämnder och olika förtroendeuppdrag?
• Påverkar valsättet inkallelseordningen för ersättare?
• Hur ska valen beredas?
• Till vilka organ kan val ske genom proportionellt valsätt?
• Hur avgörs om valen ska ske med proportionellt valsätt?
• När tillämpas relativ majoritet i ett valärende?
Sammanträdesformalia – vad gäller och hur ska man protokollföra?
Ordförandeskapet
• Ordförandens ansvar på sammanträdet
• Tillfälligt förhinder för ordföranden att tjänstgöra
• Vice ordföranden biträder ordföranden
Närvarorätt och protokollföring av närvaron
• Inkallelseordning, majoritetsvalda respektive proportionellt valda
• Avbruten respektive påbörjad tjänstgöring under pågående handläggning
• Tjänstgörande ersättare respektive närvarande men inte tjänstgörande ersättare
• Personliga ersättare
• Tjänstemän
• Minoritetsföreträdare
• Kommunalråd
• Sakkunnig
• Allmänhet
• Part
• Personalföreträdare
• Praktikant
• Tillfällig frånvaro
• Revisor
Jäv
• Vem avgör om någon är jävig och i så fall på vilken grund?
• Sakägarjäv, närståendejäv, släktskapsjäv, intressejäv, delikatessjäv, tillsynsjäv, ställföreträdarjäv
Vad gäller för justering?
• Valbara till justerare
• Omedelbar justering
• Justeraren kan inte justera på utsatt tid
• Justerarna är oense om protokollets utformning
• Digital justering
• Rättelse av justerat protokoll
Föredragningslistan
• Vad gäller för extra ärende eller ärende som ska utgå?
• Vad innebär ett godkännande av föredragningslistan?
Delegationsärenden
• Till vem kan beslutanderätten delegeras?
• I vilka ärenden gäller delegeringsförbud?
• Vilka delegationsbeslut måste alltid anmälas till nämnden?
• Vad menas med blandad delegering?
• Vilka beslut kan ordförande fatta på delegation?
• Vilka beslut får vidaredelegeras?
Informationsärenden/övriga frågor
• Hur ska informationsärenden hanteras och protokollföras?
Vad gäller för yrkanden, propositionsordning och omröstning?
• Yrkanden respektive förslag
• Yrkande med motiveringar
• Bordläggnings- och återremissyrkande
• Huvudförslag och motförslag
• Ordförandens propositionsvägran
• Propositionsordning
• Kontrapropositionsvotering
• Omröstningsförfarande, röstplikt, utslagsröst
• Sluten omröstning
• Lottning
• Genomförandet av proportionella val
Vad gäller för motiveringar, reservationer protokollsanteckningar?
• Obligatoriska beslutsmotiveringar
• Rättssäkra beslutsmotiveringar
• Reservationsrätten och dess rättsverkan
• Reservation: blank, motiverad, muntlig, skriftlig
• Rätten att få en protokollsanteckning och anteckningens rättsverkan
• Särskilda yttranden eller uttalanden
Vad gäller för motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag?
• Rätten att väcka motioner, interpellationer och frågor
• Svarsplikt
• Bifall, avslag, eller enbart besvarad
Bevis om publicering av protokollets justering
• Vilka uppgifter måste publiceras?
• När och hur länge måste uppgifterna publiceras?
Laglighetsprövningen
• Vilka beslut får överklagas?
• Får beslut i rena procedurfrågor överklagas?
• Vem får överklaga?
• På vilken grund?
• Vilken tidsfrist gäller?
• Till vem ska överklagandet lämnas