Meny

Lex Sarah och Lex Maria för personal inom vård och omsorg samt IFO 19 mars 2018

Datum: 19 mars 10:00 - 19 mars 16:00
Plats: Luleå, Sunderby Folkhögskola

En god kvalitet och patientsäkerhet inom kommunernas verksamheter enligt socialtjänstlagen, LSS och HSL förutsätter personalens medverkan. Att personalen rapporterar avvikelser är en viktig del i arbetet med att förebygga brister och ge underlag för systematiskt förbättringsarbete. Samtidigt är det många gånger oklart för personalen vad som ska rapporteras. Under denna dag ges praktisk vägledning för tillämpningen av Lex Sarah och Maria inom verksamheterna. Särskilt kommer att ges vägledning för hur man avgör vad som ska rapporteras. Vidare kommer bl a tas upp hur rapporterade avvikelser tillsammans med framförda klagomål och synpunkter kan användas i det systematiska förbättringsarbetet enligt Socialstyrelsens kvalitetsföreskrifter. Andra frågor som kommer att tas upp är bl a hur personalen bör hantera situationer när andra huvudmän inte ger enskilda tillräckligt stöd eller behövlig vård och behandling. Ansvarsfördelningen mellan chefer, personal, kvalitetsansvariga, MAS och MAR kommer också att behandlas.

Tid 
Måndag 19 mars 2018 med början kl 10.00 (fika serveras från kl 09.30) och beräknad avslutning kl 16.00.

Plats 
Luleå, Sunderby Folkhögskola.

Målgrupp  
Kursen riktar sig till alla som berörs av eller har ett ansvar för kvalitetsarbetet: ledamöter i socialnämnd eller motsvarande, socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, MAS och MAR, kvalitetsutvecklare, kvalitetsansvariga, biståndshandläggare, socialsekreterare och andra kommunalt verksamma.

Programpunkter 
- Personalens kvalitetsansvar och rapporteringsskyldighet
 
- Praktisk tillämpning av Lex Sarah inom socialtjänsten och LSS
 
- Patientsäkerhet och Lex Maria
 
- Hantering av klagomål och synpunkter
 
- Lex Sarah och Lex Maria i kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9
 
- Övriga frågor som tas upp av deltagarna – diskussion och svar

Föreläsare 
Lea Reinholdsson, verksamhetschef KommunLex AB.

Avgift 
1.400 kr/delt (exkl moms). I avgiften ingår fika och lunch under dagen.

Anmälan 
Anmälan gör du på längst ner på sidan senast 2018-03-05. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan tfn 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

Avanmälan 
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Information 
Närmare information lämnas av vårt kansli, tfn 0920-20 54 00.

Ulrika Larsson
Norrbottens Kommuner