Meny

Nämndsekreterarutbildning 23 oktober 2018

Datum: 23 oktober 10:00 - 23 oktober 16:00
Plats: Luleå

Under denna specialanpassade nämndsekreterarutbildning kommer vi att fokusera på frågor som erfarenhetsmässigt kommer att ställas på sin spets i samband med uppstarten av den nya mandatperioden. Exempel på frågor som tas upp under utbildningen: • Får en nämnd själv inrätta namnberedning? • Vem är valbar till en nämndberedning respektive ett utskott? • Får utskottsledamöterna väljas proportionellt? • Vilken inkallelseordning gäller för utskott, presidier respektive nämnder? • När ska en omröstning vara sluten och hur går en sådan omröstning till? • Vilket ansvar har ordföranden före, under och mellan sammanträdena? • Vilka har närvaro- och yttranderätten på sammanträdena? • Vem avgör om någon är jävig och i så fall på vilka grunder? • Vem bestämmer vilka ärenden som nämnden ska beslut om? • Vilka villkor gäller för reservation och vilken rättsverkan har reservationsrätten? • Vilka regler gäller för protokollsanteckningar och särskilda yttranden? • Hur genomför man en kontrapropositionsvotering? • Vilka uppgifter ska ett nämndprotokoll omfatta enligt lag? Inbjudan med fullständigt program läggs ut under våren 2018.