Meny

Nyvalda och omvalda 2018 - Styr eller avgå! 20 februari 2019

Datum: 20 februari 10:00 - 20 februari 16:00
Plats: Luleå, Sunderby Folkhögskola

En ny mandatperiod har inletts. Du som är ny- eller omvald under denna mandatperiod vill naturligtvis förverkliga den politik du står för oavsett om du tillhör majoriteten eller oppositionen. En förutsättning för att lyckas är att du har klart för dig vilket ansvar och vilka befogenheter som följer med ditt uppdrag. Detta kräver i sin tur att du har kunskap om hur de formella och informella spelreglerna ser ut i teori och praktik.

DAG OCH TID
Onsdagen den 20 februari 2019
09.30 Fika och registrering
10.00 Start
12.00 Lunch
16.00 Avslutning

MÅLGRUPP
Samtliga ny- och omvalda, fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, kommunala bolag, representanter i samverkansorgan som kommunalförbund och gemensamma nämnder. Förvaltningarnas ledningsgrupper och övriga tjänstemän som arbetar nära politiken såsom exempelvis föredragande tjänstemän och nämndsekreterare.

PLATS
Sunderby folkhögskola
Lokal: Aulan

AVGIFT
1.900 kr/deltagare (exkl moms). I avgiften ingår fika och lunch under dagen.

ANMÄLAN
Anmälan gör du på längst ner på sidan senast 28 januari 2019. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

MEDVERKANDE
Axel Danielsson är konsult med inriktning på styrning och ledning av kommuner och landsting, författare till handboken Kommunal Nämndadministration och utbildare av anställda och förtroendevalda.

DOKUMENTATION
Kommunallagen
På utbildningsdagen ska nya kommunallagen finnas i pappersform för utdelning till samtliga deltagare.

Handboken kommunal nämndadministration
Deltagarna beställer själva den nya sjunde upplagan av handboken Kommunal nämndadministration, som utkom november 2018
Boken beställs genom SKL:
www.sklkommentus.se/webbutik/bocker/kommunal-namndadministration2

BAKGRUND OCH SYFTE
En ny mandatperiod har inletts. Du som är ny- eller omvald under denna mandatperiod vill naturligtvis förverkliga den politik du står för oavsett om du tillhör majoriteten eller oppositionen.
En förutsättning för att lyckas är att du har klart för dig vilket ansvar och vilka befogenheter som följer med ditt uppdrag. Detta kräver i sin tur att du har kunskap om hur de formella och informella spelreglerna ser ut i teori och praktik.

Grundläggande rättsliga förutsättningar för den kommunala verksamheten – Kort genomgång
Kort historik – på vilket sätt och varför har den formella styrningen av den kommunala verksamheten förändrats över tid?
Ett bra sätt att förstå hur kommunerna styrs idag är att undersöka hur och varför kommunallagens regler om kommunernas styrning har förändrats över tid. Vi går igenom motiven bakom några viktiga kommunalrättsliga förändringar.
Den kommunala självstyrelsen – hur självständiga är kommunerna?
Vad som menas med kommunal självstyrelse? På vilket sätt har självstyrelsen förstärkts respektive försvagats?
Det kommunala medlemskapet – vilka rättigheter och skyldigheter följer med medlemskapet?
Vad innebär det kommunala medlemskapet?
Den kommunala kompetensen – vilken verksamhet får en kommun ägna sig åt?
Vi förklarar begreppet kommunal kompetens och ger exempel på vilka verksamheter som en kommun inte får ägna sig åt.
I vilken utsträckning får kommunerna bedriva näringsverksamhet och ge stöd till privata företag?
Vilka särskilda begränsningar gäller för den egna kommunala näringsverksamheten och hur har t.ex. reglerna om stöd till privata företag förändrats i sen tid?

Vem ansvarar för vad – fullmäktige eller nämnderna?
Vilka ärenden ska fullmäktige avgöra och vilka ärenden ska nämnderna avgöra?
Vi klarar ut ansvars- och befogenhetsfördelningen mellan fullmäktige och nämnder.
I vilken utsträckning förutsätts fullmäktige styra nämnderna och hur kan fullmäktiges befogenheter förstärkas i praktiken?

Kommunstyrelsens ansvar och befogenheter
Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen en nämnd med särskilt ansvar och särskilda befogenheter. Vad menas med detta? På vilket sätt har kommunstyrelsens ansvar och makt förstärkts i nya kommunallagen?

Vem ansvarar för vad - förtroendevalda eller tjänstemän?
Beslut eller verkställighet?
Vi tar upp vad som talar för att ett ärende avgörs genom beslut av nämnd eller delegat eller beslutas av tjänstemän som ren verkställighet. Är det rätt att påstå att politikerna svarar för vad som ska åstadkommas medan tjänstemännen svarar för hur det som politikerna beslutat om ska åstadkommas?

Hur förväntas kommunen styra sina företag?
Vilket ansvar och vilka befogenheter har bolagsstyrelsen i förhållande till kommunen?
I vilka avseenden skiljer sig sättet att styra de kommunala företagen från sättet att styra de kommunala nämnderna och förvaltningarna. På vilket sätt har de rättsliga kraven på kommunernas styrning av de kommunala företagen skärpts i sen tid

Vem ansvarar för styrning och kontroll av de privata utförarna?
En allt större andel av den kommunala verksamheten utförs av privata utförare. På vilka grunder kan kommunal verksamhet överlåtas till privata utförare och på vilket sätt har ansvaret för denna verksamhet nyligen förtydligats?

Hur fungerar revisionen och ansvarsutkrävandet?
Vad menas med god revisionssed och hur avgörs vad revisorerna skall granska?
I vilka avseenden skall revisionen granska tjänstemännen respektive de förtroendevalda och vilka skyldigheter och rättigheter har den kommunala revisionen i detta granskningsarbete?

Vem ansvar för den kommunala ekonomin?
Vad menas med att kommunens ekonomi är i balans?
Vi klarar ut begrepp som ekonomi i balans och åtgärdsplan. Har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs på sätt som motsvarar god ekonomisk hushållning?

Vilket ansvar har de förtroendevalda?
Politiskt ansvar
Revisionsansvar
Straffansvar

Samverkansformer – vilka alternativa former finns för samverkan?
Kommunerna väljer i allt större utsträckning att samverka i olika former. Vilka hot och möjligheter innebär de olika samverkansformerna? Vi går igenom de vanligaste formerna för samverkan:
Gemensam nämnd
Kommunalförbund
Kommunala företag
Avtalssamverkan

Sammanträdesformalia – vad gäller och hur ska man protokollföra?
Närvaro – rättigheter och skyldigheter
 Avbruten eller påbörjad tjänstgöring under pågående handläggning
 Tjänstgörande ersättare respektive endast närvarande ersättare
 Tjänstemän, sakkunniga, allmänheten, part
 Personalföreträdare, praktikanter
 Tillfällig frånvaro
Ordförandeskap och justering
 Tillfälligt förhinder för ordförande att tjänstgöra
 Vice ordföranden biträder ordföranden
 Val av justerare
 Omedelbar justering
 Justeraren kan inte justera på utsatt tid
 Justerarna är oense om protokollets utformning
 Digital justering
Ändring av justerat protokoll
 När och hur ett justerat protokoll kan rättas
Föredragningslistan
 Extra ärende och ärende som ska utgå
Delegationsärenden och informationsärenden
 Beslut om anmälan om delegationsärenden
 Ordförandebeslut
 Beslut om att vidaredelegerade ärenden
 Informationsärenden/övriga frågor
Yrkanden, propositionsordning och omröstning
 Yrkanden respektive förslag
 Yrkande med motiveringar
 Bordläggnings- och återremissyrkande
 Huvudförslag och motförslag
 Propositionsordning eller propositionsvägran
 Kontraproposition
 Omröstningsförfarande, röstplikt, utslagsröst
 Sluten omröstning, lottning, proportionella val
Beslut och reservationer
 Beslutsmotivering
 Reservation: blank, motiverad, muntlig, skriftlig
 Protokollsanteckning
 Särskilda yttranden eller uttalande
Protokollföring och handläggning av motioner, interpellationer och frågor
 Svarsplikt
 Bifall, avslag, eller enbart besvarad
Jäv
 Sakägarjäv, släktskapsjäv, intressejäv, delikatessjäv, tillsynsjäv med flera
Fullföljdshänvisning
 Anvisningar om hur man kan överklaga beslutet
 Laglighetsprövning, lämplighetsprövning
Beslutsexpediering
 Till vem beslutet ska expedieras
 Expediering innan lagakraft