Meny

Presidieutbildning för ny- och omvalda ordf och v ordf i fullmäktige, nämnder och styrelser 29 januari 2019 - Fullbokad!

Datum: 29 januari 10:00 - 29 januari 16:00
Plats: Luleå, Clarion Hotel Sense

Alla som haft förmånen att delta på kommunala nämndssammanträden vet att det är en stor fördel om ordföranden har kunskap om hur sammanträdena bör förberedas, genomföras och följas upp. Ordföranden har enligt kommunallagen ett särskilt ansvar och därmed särskilda befogenheter jämfört med övriga ledamöter. I bästa fall kan en väl fungerande ordförande bidra till att sammanträdena blir såväl effektiva som utvecklande, både för förtroendevalda och för förvaltningen. En okunnig ordförande kan å andra sidan riskera att skapa osäkerhet och dålig stämning som i värsta fall kan leda till mindre lyckade beslut och i sin tur till att ledamöter tröttnar och ställer sina platser till förfogande.

DAG OCH TID
Tisdagen den 29 januari 2019
09.30 Fika och registrering
10.00 Start
12.00 Lunch
16.00 Avslutning

PLATS
Plats: Clarion Hotel Sense
Lokal: The Sunset

MÅLGRUPP
Presidierna i fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och kommunalförbund samt bolagsstyrelser. Kommunchefer och förvaltningschefer samt övriga tjänstemän som arbetar nära politiken såsom exempelvis föredragande tjänstemän och nämndsekreterare.

AVGIFT
1.800 kr/deltagare (exkl moms). I avgiften ingår fika och lunch under dagen.

ANMÄLAN
Anmälan gör du längst ner på sidan senast 7 januari 2019. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

MEDVERKANDE
Axel Danielsson är konsult med inriktning på styrning och ledning av kommuner och landsting, författare till handboken Kommunal Nämndadministration och utbildare av anställda och förtroendevalda.

DOKUMENTATION
Kommunallagen
På utbildningsdagen ska nya kommunallagen finnas i pappersform för utdelning till samtliga deltagare.

Handboken kommunal nämndadministration
Deltagarna förutsätts själva beställa den nya sjunde upplagan av handboken Kommunal nämndadministration, som utkom november 2018
Boken beställs genom SKL:
www.sklkommentus.se/webbutik/bocker/kommunal-namndadministration2

BAKGRUND OCH SYFTE
Alla som haft förmånen att delta på kommunala nämndssammanträden vet att det är en stor fördel om ordföranden har kunskap om hur sammanträdena bör förberedas, genomföras och följas upp.
Ordföranden har enligt kommunallagen ett särskilt ansvar och därmed särskilda befogenheter jämfört med övriga ledamöter.
I bästa fall kan en väl fungerande ordförande bidra till att sammanträdena blir såväl effektiva som utvecklande, både för förtroendevalda och för förvaltningen. En okunnig ordförande kan å andra sidan riskera att skapa osäkerhet och dålig stämning som i värsta fall kan leda till mindre lyckade beslut och i sin tur till att ledamöter tröttnar och ställer sina platser till förfogande.

PROGRAMPUNKTER

Ordförandeskapet och det politiska ledarskapet
Som ordförande i nämnd, styrelse eller fullmäktige tillhör du kommunens politiska ledning.
 Vad kännetecknar ett framgångsrikt ordförandeskap respektive ett framgångsrikt politiskt ledarskap?
 På vilket sätt kan ordförandeskapet bidra till en framgångsrik ledning av den kommunala verksamheten?

Ordföranden och övriga presidieledamöter
 I kommunallagen har det förts in en bestämmelse som innebär att ordförande tillsammans med vice ordförande utgör fullmäktiges respektive nämndens presidium. Presidiet har därmed blivit ett kommunalrättsligt organ.
 Vilka uppgifter ankommer på presidiet enligt kommunallagen?  
 Vad innebär detta för rollfördelningen mellan ordförande och övriga presidieledamöter?
 Vilken roll har ordföranden respektive presidiet mellan sammanträdena?

Den löpande verksamheten
 Det är tjänstemännens uppgift att se till att den löpande verksamheten bedrivs på sätt som stämmer med lagen och de politiska målen.
 Vilket ansvar har ordföranden/presidiet för kontrollen av den löpande verksamheten och hur kan denna kontroll organiseras i praktiken?

Beredning av ärenden
 Ett ärende kan antingen avgöras genom ren verkställighet, dvs. av tjänstemännen inom ramen för den löpande verksamheten, eller genom ett formellt fullmäktige- nämnds eller delegationsbeslut
 Är det en uppgift för ordföranden/presidiet att bestämma om en kommunal fråga bör/ska tas upp i nämnden för beslut eller om frågan kan hanteras av tjänstemännen som ren verkställighet?
 Vilka för- och nackdelar finns det med olika former av politisk beredning som t.ex. ordförandeberedning, presidieberedning, utskottsberedning eller nämndberedning?
 Vilka rättsliga och praktiska krav gäller för utformning, registrering och publicering av beslutsunderlag?
 Vilket ansvar har ordföranden/presidiet för tjänsteskrivelserna och annat beslutsunderlag inför de kommunala sammanträdena?
 Har ordföranden rätt att påverka innehållit i en tjänsteskrivelse som är ställd till nämnd eller styrelse?

Kallelse- respektive tillkännagivande 
 Det är ordförandens uppgift att se till att kallelse respektive tillkännagivande utformas, publiceras och sänds ut på sätt som stämmer med kommunallagen och kommunens eget regelverk.
 Vad händer om kallelsen/kungörelsen inte stämmer med regelverket?

Ordförandens/presidiets roll på sammanträdena
Enligt kommunallagen ankommer det på ordföranden att leda sammanträdena och ansvara för ordningen vid sammanträdena. Därmed förutsätts ordföranden/presidiet ha tillräcklig kunskap om vad som gäller för de kommunala sammanträdena:
 Närvaro
 Inkallelseordning för ersättare
 Avbruten/påbörjad tjänstgöring under pågående handläggning
 Tjänstemännens närvaro
 Sakkunnigas närvaro
 Allmänheten närvaro
 Parts närvaro
 Personalföreträdare
 Praktikanter
 Kommunalråds närvaro
 Minoritetsföreträdares närvaro
 Observationsplatser
 Medlemmar
 Ordförandeskap och justering
 Förhinder för ordförande att tjänstgöra
 Vice ordförandens uppgift
 Ordförande deltar i debatten
 Val av justerare
 Omedelbar justering
 Justering sker inte på utsatt tid
 Justerarna är oense om protokollets utformning
 Ändring av justerat protokoll
 Föredragningslistan
 Extra ärende
 Ärende utgår
 Ändrad ärendeordning
 Delegeringsärenden och informationsärenden
 Redovisning av delegeringsbeslut
 Beslut om anmälan om delegeringsärenden
 Ordförandebeslut
 Beslut om vidaredelegerade ärenden
 Informationsärenden/övriga frågor
 Yrkanden, propositionsordning och omröstning
 Yrkanden respektive förslag
 Andrahandsyrkanden
 Yrkanden med motiveringar
 Bordläggnings- och återremissyrkande
 Huvudförslag och motförslag
 Propositionsordning
 Propositionsvägran
 Kontraproposition
 Omröstningsförfarande
 Röstplik
 Utslagsröst
 Sluten omröstning
 Lottning
 Proportionella val
 Beslut och reservationer
 Beslutsmotivering
 Reservationsrätt
 Reservation: Blank, motiverad, muntlig, skriftlig
 Protokollsanteckning
 Särskilda yttranden/uttalanden/röstförklaringar
 Hantering av motioner, interpellationer och frågor
 Bifall, avslag, eller enbart besvarade
 Sakägarjäv, släktskapsjäv, intressejäv, delikatessjäv, tillsynsjäv m.fl.

Det kommunala protokollet
Enligt kommunallagen är det ordförandens ansvar att se till att det kommunala sammanträdet blir protokollfört.
Vad innebär detta i praktiken vad gäller ansvars- och befogenhetsfördelningen mellan sekreteraren och ordförande?
Vad bör/ska ett utskottsprotokoll, nämnds- och fullmäktigeprotokoll innehålla?