Meny

Så påverkas kommunernas vård och omsorg av primärvårdsreformen och ändringarna i HSL 1 juli 2021 14 oktober 2020

Datum: 14 oktober 10:00 - 14 oktober 16:30
Plats: Teams

Under denna utbildning ges en grundlig genomgång av reformen och hur den kan påverka den kommunala vården och omsorgen. Vidare tas upp andra juridiska nyheter som i SOU föreslagna regler när enskilda saknar förmåga att ge samtycke till vård och omsorg samt till användning av välfärdsteknik.

TID
Onsdag 14 oktober 2020 med start 10.00 och avslut 16.30

PLATS
Teams

MÅLGRUPP
MAS, hälso- och sjukvårdschefer och socialchefer. 

PROGRAM
Bifogas.

ANMÄLAN
Gör du på längst ner på sidan senast 28 september 2020.

Teamslänk skickas till anmälda deltagare.

Norrbottens Kommuner
Åsa Heikkilä

UNDER FÖRELÄSNINGEN KOMMER FÖLJANDE TAS UPP.
– Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret och dess begränsning till primärvårdsbaserade insatser.
– Regeringens proposition 2019/20:164 om god och nära vård samt det ändrade primärvårdsbegreppet.
– Vad innebär reformen och inriktningen mot en god och nära vård för kommunernas vård och omsorg?
– Det nya primärvårdsbegreppet – åtgärder som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens.
– Vad innebär det nya primärvårdsbegreppet och hur ska det tolkas i praktiken?
– Kommer kommunerna att få ta ansvar för allt mer avancerade insatser?
– Vad kommer att ingå i regionens respektive kommunens primärvårdsuppdrag och vad kommer fortsatt att åligga den specialiserade vården?
– Hur påverkas det kommunala ansvaret för främst hemsjukvårdsinsatser?
– Påverkas gällande hemsjukvårdsavtal och ansvarsfördelningen mot regionen av lagändringen?
– Vad behöver den kommunala vården och omsorgen tänka på med anledning av primärvårdsreformen?
– Finns behov av eventuella justeringar av de befintliga hemsjukvårdsavtalen?
– Ändringen i patientdatalagen från 1 juli 2021 – lättnader i signeringskraven för anteckningar i patientjournaler m.m.
– Andra aktuella rättsliga frågor för kommunernas vård och omsorg.
– Utredningen (SOU 2020:14) om framtidens teknik i omsorgens tjänst.
– Utredningens förslag om bl.a. ändringar i patientlagen och SoL när enskilda saknar förmåga till att ge samtycke.
– Vad gäller när enskilda inte kan samtycka till insatser och SIP eller till om välfärdsteknik ska användas?
– Vad innebär förslagen och hur är de tänkta att tillämpas i praktiken?
– Vad innebär de olika lagändringarna för kommunernas vård och omsorg i Norrbotten?
– Påverkas den nuvarande ansvarsfördelningen och tillämpningen av hemsjukvårdsavtalet med region Norrbotten?
– Frågor från deltagarna, diskussion och svar.