Meny

Stöd och skydd till barn och unga barnskydd samt tillämpning av LVU 20 november 2018

Datum: 20 november 09:00 - 20 november 16:00
Plats: Luleå, Clarion Hotel Sense

Under denna kursdag ges juridisk vägledning för socialtjänstens handläggning av ärenden om stöd och skydd till barn och unga. Frågor som kommer tas upp är bl a socialtjänstens uppgifter och gränsdragningen mot andra huvudmäns ansvar, t ex skolans och landstingets ansvar. Ett särskilt fokus kommer att vara den praktiska tillämpningen av LVU och processen i mål enligt LVU.

Tid 
Tisdag 20 november 2018 med början kl 09.00 (fika från kl 08.30) och avslutning ca kl 16.00.

Plats 
Luleå, Clarion Hotel Sense.

Målgrupp 
Kursen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, chefer och socialsekreterare inom barn och ungdom och andra intresserade kommunalt verksamma.

Program 
Bifogas.

Föreläsare 
Jonas Reinholdsson, KommunLex AB.

Avgift 
1.950 kr/deltagare (exkl moms). I avgiften ingår fika och lunch under dagen.

Anmälan 
Anmälan gör du längst ner på sidan senast 20 oktober 2018.

Information om anmälan lämnas av Marie Malkan tfn 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

Avanmälan 
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

PROGRAMPUNKTER

• Socialtjänstens uppgifter enligt socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen och LVU.

• Viktiga föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen om t.ex. våld i nära relationer.

• Gränsdragning mot andra aktörers ansvar för stödinsatser, vård och behandling.

• Skolans ansvar för stöd samt landstingets ansvar för vård och behandling.

• Aktualisering av ärenden samt handläggningsfrågor vid orosanmälningar.

• Särskilt om omedelbara skyddsbedömningar och förhandsbedömningar.

• Dokumentationsfrågor samt barnperspektivet i utredningen.

• Huvudprincipen om frivillighet och gränsen mot tvång enligt LVU.

• Kriterier för tvångsvård enligt LVU, miljöfallen och eget beteende.

• När kan annan skyddslagstiftning, såsom LVM och LPT, användas?

• Domstolsförfarandet, underställning av omhändertaganden och ansökningar om vård.

• Praxis från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna i mål enligt LVU.

• Vilka krav ställer domstolarna på socialtjänstens utredningar och bevisningen i LVU-mål?

• Betydelsen och värderingen av barn och ungas utsagor i ärenden och mål enligt LVU.

• Socialsekreterarens roll – vad innebär det att vara företrädare för socialnämnden?

• Domstolsprocessen i praktiken, praktiska tips inför den muntliga förhandlingen.

• Deltagarnas egna frågor, diskussion och svar.