Meny

Stöd och skydd till barn och unga - Tillämpning av LVU 15 april 2021

Datum: 15 april 09:00 - 15 april 16:00
Plats: Teams

Under denna kurs ges juridisk vägledning för socialtjänstens handläggning av ärenden om stöd och skydd till barn och unga. Frågor som kommer tas upp är bl.a. socialtjänstens uppgifter och gränsdragningen mot andra huvudmäns ansvar, t.ex. skolans och landstingets ansvar. Ett särskilt fokus kommer att vara tillämpningen av LVU och processen i mål enligt LVU. Därtill kommer att tas upp betydelsen av införandet av barnkonventionen som lag den 1 januari 2020.

TID
Torsdag 15 april 2021 med start klockan 09.00 och avslut klockan 16.00.

PLATS
Teams.

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, chefer och socialsekreterare inom barn och ungdom samt andra intresserade.

FÖRELÄSARE
Jonas Reinholdsson, KommunLex AB.

PROGRAM
Bifogade programpunkter.

AVGIFT
Pris 1.000 kr/deltagare (exkl.moms). Avgiften faktureras i efterhand.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 2021-04-08.

Teamslänk skickas till anmälda deltagare.

Information gällande anmälan lämnas av Marie Malkan
070-693 54 78 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Välkomna!
Eva Lakso
Norrbottens Kommuner

PROGRAMPUNKTER
• Socialtjänstens uppgifter enligt socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen och LVU.
• Viktiga föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen om t.ex. våld i nära relationer.
• Gränsdragning mot andra aktörers ansvar för stödinsatser, vård och behandling.
• Skolans ansvar för stöd samt regionens ansvar för vård och behandling
• Aktualisering av ärenden samt handläggningsfrågor vid orosanmälningar.
• Särskilt om omedelbara skyddsbedömningar och förhandsbedömningar.
• Dokumentationsfrågor samt barnperspektivet i utredningen
• Huvudprincipen om frivillighet och gränsen mot tvång enligt LVU.
• Kriterier för tvångsvård enligt LVU, miljöfallen och eget beteende.
• När kan annan skyddslagstiftning, såsom LVM och LPT, användas?
• Domstolsförfarandet, underställning av omhändertaganden och ansökningar om vård.
• Praxis från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna i mål enligt LVU.
• Vilka krav ställer domstolarna på socialtjänstens utredningar och bevisningen i LVU-mål?
• Betydelsen och värderingen av barn och ungas utsagor i ärenden och mål enligt LVU.
• Socialsekreterarens roll – vad innebär det att vara företrädare för socialnämnden?
• Domstolsprocessen i praktiken, praktiska tips inför den muntliga förhandlingen.
• Införandet av barnkonventionen som lag den 1 januari 2020 – vad betyder införandet och vad innebär det i praktiken för handläggningen och genomförandet av insatser för stöd och skydd till barn och unga?
• Deltagarnas egna frågor, diskussion och svar.