Meny

Vägledare i Delaktighetsmodellen, fyra tillfällen med start 181024

Datum: 24 oktober 10:15 - 12 december 16:00
Plats: Luleå, Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B

Delaktighetsmodellen (DMO) är ett arbetssätt som kan användas för att öka brukares delaktighet och inflytande. Genom delaktighetsslingan stöds och övas brukares förmåga att uttrycka och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar vardagen med. DMO är ett sätt att utveckla det salutogena synsättet och man får en arena där sammanhangen kan bli tydliga och tillvaron mer hanterbar, begriplig och meningsfull. Bland annat används DMO inom områdena funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg.

TID 
Utbildningen omfattar 4 utbildningsdagar: 181024, 181114, 181127, 181212. Samtliga utbildningsdagar är kl.10.15-16.00 med fika från klockan 09.45.

PLATS 
Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå.

MÅLGRUPP 
Baspersonal inom socialtjänsten, t.ex. inom områdena funktionsnedsättning, socialpsykiatri, äldreomsorg. Deltagarnas chefer inbjuds kostnadsfritt till första och sista utbildningstillfället.

INNEHÅLL

VAD FÖRVÄNTAS AV DELTAGANDE VERKSAMHET
Utbildningen genomförs under en begränsad tidsperiod där teoretisk kunskap varvas med erfarenhetsutbyte och handledning. Mellan utbildningstillfällena ingår det att vägledarparet arbetar med en konkret uppgift, direkt i en verksamhet (en s.k. dialogslinga). Eftersom vägledarna alltid ska arbeta i par är det en fördel att deltagande kommun anmäler minst två personer till utbildningen.

Inför kursstart är det önskvärt att vägledarparet har tillgång till en verksamhet som är intresserad av att genomföra en dialogslinga. Dialogslingan genomförs i en verksamhet som de inte arbetar i dagligen varför samarbete mellan verksamheternas chefer är av största vikt. Eftersom en dialogslinga ingår i utbildningen behöver deltagarna/vägledarna avsätta tid för att genomföra de träffar som ingår i modellen, samt tid för förberedelse- och efterarbete.

Observera att vägledarna blir godkända att vara samtalsledare i dialogslingan men att de inte får behörighet att utbilda vägledare i den egna kommunen – detta för att behålla modellens kvalitetssäkring.

Utbildningens innehåll
Fyra heldagar med några veckors mellanrum. Mellan utbildningstillfällena ska det finnas tid för att planera och genomföra en delaktighetsslinga, samt tid att skriva en slutrapport.
Samtliga utbildningsträffar är i Luleå. Tiden är 10.15-16.00 med fika från kl. 09.45

181024 UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1 
Vägledare får den kunskap som behövs för att kunna planera, informera om och starta upp arbetet med Delaktighetsmodellen. Det blir tydligt för var och en vad som förväntas av olika roller för ett framgångsrikt arbete. Chefer deltar.
Mellan utbildningsträff 1 och 2: Förberedelser, förinformation, träffar med brukare och personal

181114 UTBILDNINGSTILLFÄLLE 2 
Teori, reflektion och handledning i arbetet med Delaktighetsmodellen. Att öka kunskapen om rollen som Vägledare och att få beredskap att genomföra de första gruppträffarna – brukarträff 1 och personalträff 1
Mellan utbildningsträff 2 och 3: Hålla brukarträff 1 och personalträff 1

181127  UTBILDNINGSTILLFÄLLE 3 
Teori, reflektion, handledning och erfarenhetsutbyte kring etiska dilemman och Vägledarrollen. Få beredskap att leda träffarna i delaktighetsslingan – brukarträff 2, den gemensamma träffen och en uppföljningsträff. Planering för den avslutande utbildningsträffen samt för rapportering av den genomförda delaktighetsslingan.
Mellan utbildningsträff 3 och 4: Hålla brukarträff 2 och den gemensamma träffen

181212  UTBILDNINGSTILLFÄLLE 4 
Reflektion, erfarenhetsutbyte och framtidstankar kring Vägledarrollen och Delaktighetsmodellen tillsammans med inbjudna chefer. Avslutning av Vägledarutbildningen. Chefer deltar.

MEDVERKANDE 
Utbildade kursledare i Delaktighetsmodellen. Samtliga har utbildats av Ann-Christine Gullacksen och Rose-Marie Hejdedal, som varit bärare av modellen i Skåne i ett flertal år.

AVGIFT  
1 500 kronor/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch, i enlighet med programmet. Avgiften faktureras i efterhand. Vägledarnas chefer deltar utan kostnad vid första och sista utbildningstillfället (anmälan behövs).

ANTAL DELTAGARE 
Antalet deltagare är begränsat till max 16 deltagare. Vid färre än 8 anmälda ställs utbildningen in.

LÄS MER 
Läs mer om Delaktighetsmodellen här

ANMÄLAN 
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 2018-09-26. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

DU SOM CHEF 
Kom ihåg att anmäla dig som chef till första och sista utbildningstillfället (181024 och 181212). Ingen faktura skickas för ditt deltagande.

AVANMÄLAN 
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

FRÅGOR OM DMO? 
Benitha Eliasson, benitha.eliasson@kfbd.se 070-693 14 98