Meny

Vägledare i Delaktighetsmodellen, fyra tillfällen med start 24 oktober 2019

Datum: 24 oktober 10:00 - 17 december 16:00
Plats: Luleå, Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B

Delaktighetsmodellen (DMO) är ett arbetssätt som används för att öka brukares delaktighet och inflytande. Genom delaktighetsslingan stöds och övas brukares förmåga att uttrycka och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar vardagen med. DMO är ett sätt att utveckla det salutogena synsättet och man får en arena där sammanhangen kan bli tydliga och tillvaron mer hanterbar, begriplig och meningsfull. Främst används DMO inom området funktionsnedsättning men även inom socialpsykiatri och äldreomsorg. I dagsläget finns DMO i 134 kommuner i 18 län, och totalt har 148 vägledare och 42 brukarvägledare utbildats. I Norrbotten har 34 vägledare utbildats i sju kommuner.

TID
Utbildningen omfattar 4 utbildningstillfällen: Dag 1 191024 kl 10.00-16.00 (fika från 09.30). Dag 2-4 191113, 191126, 191217 kl 12.00-16.00.

PLATS
Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå samt via Skype från Gällivare (lokal i Gällivare meddelas senare).

MÅLGRUPP
Baspersonal inom socialtjänsten, t ex inom områdena funktionsnedsättning, socialpsykiatri, äldreomsorg i Norrbottens län. Deltagarnas chefer inbjuds kostnadsfritt till första och sista utbildningstillfället.

MEDVERKANDE
Kursledare i Delaktighetsmodellen.

AVGIFT
2.300 kr/deltagare (exkl moms). I avgiften ingår samtliga måltider enligt programmet. Avgiften faktureras i efterhand. Vägledarnas chefer deltar utan kostnad vid första och sista utbildningstillfället (anmälan behövs).

ANTAL DELTAGARE
Antalet deltagare är begränsat till max 16 deltagare. Vid färre än 8 anmälda ställs utbildningen in.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 2019-09-19. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se 

DU SOM CHEF
Anmäl dig som chef till första och sista utbildningstillfället (191024 och 191217). Ingen faktura skickas för ditt deltagande.

AVANMÄLAN
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

LÄS MER
Läs mer på www.delaktighetsmodellen.se eller på Norrbottens Kommuners hemsida där det finns en sammanfattning om vad man behöver tänka på vid planering av DMO.

FRÅGOR OM DMO?
Benitha Eliasson, benitha.eliasson@kfbd.se 070-693 14 98.

VAD FÖRVÄNTAS AV DELTAGANDE VERKSAMHET
Utbildningen genomförs under en begränsad tidsperiod där teoretisk kunskapsförmedling varvas med erfarenhetsutbyte och handledning på den egna dialogslingan. Mellan utbildningstillfällena arbetar vägledarparet med en konkret uppgift, direkt i verksamheten. Det innebär att vägledarparet ska genomföra en dialogslinga i en verksamhet som de inte arbetar i. Förankring på ledningsnivå är därför av största vikt.

Eftersom vägledarna alltid ska arbeta i par behöver minst två personer anmälas till utbildningen, eller att det finns redan utbildade vägledare i kommunen som kan genomföra den dialogslinga som ingår i utbildningen tillsammans med kursdeltagaren. Inför kursstart är det önskvärt att vägledarparet har tillgång till en verksamhet som är intresserad av att genomföra en dialogslinga. Eftersom det ingår att genomföra en dialogslinga under utbildningen behöver kursdeltagarna även tid att förbereda dialogslingan mellan utbildningstillfällena. Observera att vägledarna inte får utbilda vägledare i den egna kommunen (detta för att behålla modellens kvalitetssäkring).

Hör av dig till Benitha Eliasson om du vill ha mer information benitha.eliasson@kfbd.se

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Fyra tillfällen med några veckors mellanrum. Mellan utbildningstillfällena ska det finnas tid för att planera och genomföra en delaktighetsslinga, samt tid att skriva en slutrapport.

Samtliga utbildningsträffar är i Luleå alternativt i Gällivare (via Skype).

191024 UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1 Kl. 10.00-16.00, fika från kl. 09.30
Vägledare får den kunskap som behövs för att kunna planera, informera om och starta upp arbetet med Delaktighetsmodellen. Det blir tydligt för var och en vad som förväntas av olika roller för ett framgångsrikt arbete. Chefer deltar.

Mellan utbildningsträff 1 och 2: Förberedelser, förinformation, träffar med brukare och personal

191113 UTBILDNINGSTILLFÄLLE 2 Kl. 12.00-16.00
Teori, reflektion och handledning i arbetet med Delaktighetsmodellen. Att öka kunskapen om rollen som Vägledare och att få beredskap att genomföra de första gruppträffarna – brukarträff 1 och personalträff 1.

Mellan utbildningsträff 2 och 3: Hålla brukarträff 1 och personalträff 1

191126 UTBILDNINGSTILLFÄLLE 3 Kl. 12.00-16.00
Teori, reflektion, handledning och erfarenhetsutbyte kring etiska dilemman och Vägledar-rollen. Få beredskap att leda träffarna i delaktighetsslingan – brukarträff 2, den gemen-samma träffen och en uppföljningsträff. Planering för den avslutande utbildningsträffen samt för rapportering av den genomförda delaktighetsslingan.

Mellan utbildningsträff 3 och 4: Hålla brukarträff 2 och den gemensamma träffen.

191217 UTBILDNINGSTILLFÄLLE 4 Kl. 12.00-16.00
Reflektion, erfarenhetsutbyte och framtidstankar kring Vägledarrollen och Delaktighetsmodellen tillsammans med inbjudna chefer. Avslutning av Vägledarutbildningen. Chefer deltar.