Meny

Vägledare i Delaktighetsmodellen fyra tillfällen med start 26 okt 2017

Datum: 24 november 00:00 - 14 december 16:00
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet (26 okt, 16 nov) och Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B (30 nov, 14 dec)

Delaktighetsmodellen (DMO) är ett av flera arbetssätt som kan användas för att öka brukares delaktighet och inflytande. Genom delaktighetsslingan stöds och övas brukares förmåga att uttrycka och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar vardagen med. DMO är ett sätt att utveckla det salutogena synsättet och man får en arena där sammanhangen kan bli tydliga och tillvaron mer hanterbar, begriplig och meningsfull. Bland annat används DMO inom områdena funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg.

TID 
Utbildningen omfattar 4 utbildningsdagar: 171026, 171116, 171130, 171214. Samtliga utbildningsdagar är kl.10.00-16.00 med fika från klockan 09.30.

PLATS 
Utbildningsdag 1 och 2: Elite Stadshotell
Utbildningsdag 3 och 4: Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå.

MÅLGRUPP 
Baspersonal inom socialtjänsten, t.ex. inom områdena funktionsnedsättning, socialpsykiatri, äldreomsorg. Deltagarnas chefer inbjuds kostnadsfritt till första och sista utbildningstillfället.

MEDVERKANDE 
Utbildade kursledare i Delaktighetsmodellen. Samtliga har utbildats av Ann-Christine Gullacksen och Rose-Marie Hejdedal, som varit bärare av modellen i Region Skåne i ett flertal år.

AVGIFT  
1 200 kr/deltagare (exkl.moms). I avgiften ingår samtliga måltider enligt programmet. Avgiften faktureras i efterhand. Vägledarnas chefer deltar utan kostnad vid första och sista utbildningstillfället (anmälan behövs).

ANTAL DELTAGARE 
Antalet deltagare är begränsat till max 16 deltagare. Vid färre än 8 anmälda ställs utbildningen in.

ANMÄLAN 
Anmälan om deltagande gör du senast 2017-10-10 på nedanstående länk. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

DU SOM CHEF 
Kom ihåg att anmäla dig som chef till första och sista utbildningstillfället (171026 och 171214). Ingen faktura skickas för ditt deltagande.

AVANMÄLAN 
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

LÄS MER 
Läs mer om Delaktighetsmodellen på Kommunförbundet Skånes hemsida. Följ länken

FRÅGOR OM DMO?
Benitha Eliasson, benitha.eliasson@kfbd.se, 070-693 14 98

VAD FÖRVÄNTAS AV DELTAGANDE VERKSAMHET
Utbildningen genomförs under en begränsad period under hösten 2017 där teoretisk kunskapsförmedling varvas med erfarenhetsutbyte och handledning på den egna dialogslingan. Mellan utbildningstillfällena arbetar vägledarparet med en konkret uppgift, direkt i verksamheten, vilket innebär att vägledarparet ska genomföra en dialogslinga i en verksamhet som de inte arbetar i. Förankring på ledningsnivå är därför av största vikt.
Eftersom vägledarna alltid ska arbeta i par är det en fördel att deltagande kommun anmäler minst två personer till utbildningen. Inför kursstart är det önskvärt om vägledarparet har tillgång till en verksamhet som är intresserad av att genomföra en dialogslinga. För utbildningen i sin helhet beräknas 8 dagars arbetstid/deltagare. Hör av dig till Benitha Eliasson om du behöver mer information (se kontaktuppgifter ovan)
// Benitha Eliasson, FoUI Norrbottens Kommuner

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Fyra heldagar med några veckors mellanrum. Mellan utbildningstillfällena ska det finnas tid för att planera och genomföra en delaktighetsslinga, samt tid att skriva en slutrapport.
Samtliga utbildningsträffar är i Luleå. Tiden är 10.00-16.00 med fika från kl. 09.30

171026  UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1 Elite Stadshotell
Vägledare får den kunskap som behövs för att kunna planera, informera om och starta upp arbetet med Delaktighetsmodellen. Det blir tydligt för var och en vad som förväntas av olika roller för ett framgångsrikt arbete. Chefer deltar.
Mellan utbildningsträff 1 och 2: Förberedelser, förinformation, träffar med brukare och personal

171116  UTBILDNINGSTILLFÄLLE 2 Elite Stadshotell
Teori, reflektion och handledning i arbetet med Delaktighetsmodellen. Att öka kunskapen om rollen som Vägledare och att få beredskap att genomföra de första gruppträffarna – brukarträff 1 och personalträff 1
Mellan utbildningsträff 2 och 3: Hålla brukarträff 1 och personalträff 1

171130  UTBILDNINGSTILLFÄLLE 3 Norrbottens Kommuner
Teori, reflektion, handledning och erfarenhetsutbyte kring etiska dilemman och Vägledarrollen. Få beredskap att leda träffarna i delaktighetsslingan - brukarträff 2, den gemensamma träffen och en uppföljningsträff. Planering för den avslutande utbildningsträffen samt för rapportering av den genomförda delaktighetsslingan.
Mellan utbildningsträff 3 och 4: Hålla brukarträff 2 och den gemensamma träffen

171214  UTBILDNINGSTILLFÄLLE 4 Norrbottens Kommuner
Reflektion, erfarenhetsutbyte och framtidstankar kring Vägledarrollen och Delaktighetsmodellen tillsammans med inbjudna chefer. Avslutning av Vägledarutbildningen. Chefer deltar.