Meny

Kunskapsplattform i samverkan

Metod- och kunskapsplattformen genomförs i samverkan mellan Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten. Fokus ligger på de metoder och arbetssätt som är evidensbaserade, rekommenderade och har störst spridning i länet. Dessa utbildningar är en del av Norrbottens Kommuners kurs- och konferensverksamhet.

Kalendarium kurs & konferens

Här hittar du inbjudan och information till alla våra utbildningar


 

Utbildarna i de olika metoderna har sin anställning hos respektive huvudman och Norrbottens Kommuner planerar och samordnar utbildningsinsatserna. Syftet är att kunskapen om metoderna ska förvaltas och spridas i länet och att de ska svara för det kontinuerliga kompetensbehovet som verksamheterna har i dessa metoder. Det innebär att de metoder som ligger i plattformen ges kontinuerligt årligen för att verksamheterna ska kunna ha en långsiktig planering för personalens kompetensutveckling.


Aktuella metodutbildningar

 • ABC - Alla Barn i Centrum (föräldraskapsstöd)
  ABC är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar med barn 3–12 år och som syftar till att främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Denna utbildning syftar till att utbilda gruppledare som ska leda denna process. Läs mer
 • Delaktighetsmodellen (DMO)
  Delaktighetsmodellen (DMO) är ett arbetssätt som kan användas för att öka brukares delaktighet och inflytande och är en utbildning till vägledare. Läs mer
 • Haschavvänjningsprogrammet (HAP)
  HAP har en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering med fokus på integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring. Läs mer
 • Cannabis för Unga
  Cannabisprogram för ungdomar är en vidareutveckling av haschavvänjningsprogrammet (HAP). Läs mer
 • Addiction Severity Index (ASI)
  ASI-intervjun används som instrument i utvärderingsstudier och som bedömnings- och uppföljningsmetod i missbruks- och beroendevård och närliggande områden. Läs mer
 • Motiverande samtal (Motivantional Interviewing "MI")
  Motiverande samtal är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser med syfte att främja motivation och beteendeförändring. Läs mer
 • Motivantional Enhancement Therapy (motivationshöjande behandling MET)
  MET är en systematisk metod för att frambringa snabb, internt motiverad förändring hos personer med alkoholproblem. Läs mer
 • Återfallsprevention (ÅP) Vilande rekrytering pågår 
  Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall i missbruk. Läs mer

Inbjudan till dessa utbildningar hittar du under kurs och konferens.