Meny

Motivational Enhancement Therapy (MET)


Motivantional Enhancement Therapy (motivationshöjande behandling MET) är en systematisk metod för att frambringa snabb, internt motiverad förändring hos personer med alkoholproblem. Metoden bygger på principerna för motiverande samtal. MET används även tillsammans med KBT och MI i kombinationsprogram för ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem.

Målgrupp: Vuxna och ungdomar med alkoholmissbruk eller beroende

Syfte: Att öka individens motivation för tanke- och beteendeförändringar

Innehåll och genomförande
Man brukar skilja på MI (motivational interviewing) och MET (Motivational Enhancement Therapy), där MI är det grundläggande förhållningssättet i metoden och MET (Motivational Enhancement Therapy) en särskild kombination av bedömning, återkoppling och motivationshöjande samtal.

MET utgår från antagandet att ansvaret och kapaciteten för förändring finns hos individen själv. Terapeutens uppgift är att skapa förutsättningar för att öka individens motivation och engagemang för förändring. Terapeutens motiverande tillvägagångssätt ska ha fem utgångspunkter: att uttrycka empati, utveckla och visa på skillnaden mellan det upplevda och det eftersträvansvärda, undvika argumentation, följa med i motståndet och stödja självtillit (self-efficacy).

Vill du veta mer; https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/metmotivationalenhancementther