Meny

Vägledare i Delaktighetsmodellen

Inom brukar- och patientmedverkan har Norrbottens Kommuner varit en part i framtagandet av en strategi och en handlingsplan för brukar- och patientmedverkan. Norrbottens Kommuner erbjuder även utbildning i Delaktighetsmodellen som är ett sätt att arbeta för att stärka brukares delaktighet och inflytande.

Brukare, patienter och närstående har liksom personalen viktiga kunskaper och erfarenheter som på olika sätt kan engageras i utveckling, genomförande och uppföljning av verksamheter. De senaste åren har drivkrafterna för patient- och brukarmedverkan förändrats och förstärkts varvid frågorna fått allt större uppmärksamhet. Nya tekniska lösningar och lättillgänglig information ökar kraven och förväntningarna på den gemensamt finansierade välfärden. 

Delaktighetsmodellen (DMO) är ett arbetssätt som kan användas för att öka brukares delaktighet och inflytande. Genom delaktighetsslingan stöds och övas brukares förmåga att uttrycka och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar vardagen med. DMO är ett sätt att utveckla det salutogena synsättet och man får en arena där sammanhangen kan bli tydliga och tillvaron mer hanterbar, begriplig och meningsfull. Bland annat används DMO inom områdena funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg.

Vill du veta mer; www.delaktighetsmodellen.se