Meny

Aktuellt

Här presenterar vi aktuellt inom miljö- och samhälldsbyggnad

Miljösamverkan
Projektet miljösamverkan Norrbotten är nu avslutat och utvärderat. Resultaten i de olika arbetsgrupperna finns dokumenterat i 5 rapporter som återfinns under rubriken miljö/dokument/rapporter. Under hösten kommer en arbetsgrupp att utifrån utvärderingen och diskussionerna med miljöchefer och politiker i Jokkmokk den 9-10/5 att föreslå hur en fortsättning på verksamheten kan se ut.

Plan- och bygg

Länsstyrelsen fortsätter under hösten att besöka kommunerna för diskussioner om kommunernas olika behov av stöd från LS.

Representanter för Norrbottens Kommuner och Länsstyrelsen har träffats för diskussioner om samarbetet i framtiden. Tillsammans har vi bildat en samverkansgrupp där vi ska hålla varandra informerade om vad som händer inom området samt även ta upp knäckfrågor för diskussion. Gruppen kan även utgöra bollplank för Tillväxtberedningen i frågor som rör planering och byggande. Vår nya regionorganisation kommer med all säkerhet innebära att även Region Norrbotten ingår i gruppen.

Avfall
Norrbottningar och västerbottningar skriver till miljöministern om producentansvar. Synpunkterna i brevet framkom under seminariet "Aktuellt i avfallspolitiken" den 15 april i Piteå.

Producentansvaret för förpackningar och tidningar - Inspel från kommunerna i Norrbotten och Västerbotten

Även branschorganisationen Avfall Sverige välkomnar miljöministerns initiativ till en översyn. De sammanfattar sina ståndpunkter i 22 punkter.

22 punkter för en bättre resurshushållning som kombinerar en tydlig och långsiktig ansvars- och rollfördelning