Meny

Våra föreläsare

Konferensdagarna kommer att innehålla plenumföreläsningar och valbara seminarier. Här presenterar vi föreläsarna

Invigning av Trygghetskonferensen 2018

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Morgan Johansson. Foto:Kristian Pohl

Rikspolischef Anders Thornberg

Först revolution - sedan prevention

Under 2017 påbörjades en revolution i Sverige och föreläsningen fokuserar på hur vi tar berättelserna vidare för att nå målet om ett jämställt samhälle fritt från våld och övergrepp.

Nina Rung, kriminolog, föreläsare, debattör.

Nina Rung

Attentatet på Drottninggatan – vad hände och vad har vi lärt oss?

Händelsen på Drottninggatan den 7 april 2017 skakade om landet. Vad hände egentligen, och vilka erfarenheter har vi fått med oss efteråt?

Jonas Hysing, chef för Nationella taktiska rådet.

Jonas Hysing

Paraplyet Social hållbarhet

Om social hållbarhet som kärnan i samhällsutvecklingen, drivet i samhällsplaneringen och det viktigaste för att nå ett hållbart, tryggt och sammanhållet samhälle. Hur vi genom FN´s globala hållbarhetsmål skapar gemenskap och inser att alla organisationer utvecklas då social hållbarhet implementeras både internt och externt.

Åsa Lindgren, hållbarhetskonsult/koordinator med fokus på social hållbarhet, Sweco.

 

Hur skapar de globala målen ett tryggare samhälle?

Under seminariet får vi lära känna de globala målen och bli inspirerad av hur verksamheter och projekt har påverkats av de globala målen. Seminariet är socialt hållbart både till form och innehåll.

Åsa Lindgren, hållbarhetskonsult/koordinator med fokus på social hållbarhet, Sweco.

Åsa Lindgren

Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026

Så fortsätter arbetet – så förbättras hälsan.

Anders Öberg, Region Norrbotten

Anders Öberg

Anders Öberg

Migrationens möjligheter och demokratins utmaningar – Sverige extremt men samtidigt lagom

Vad påverkar människors värderingar och vad vi behöver ha i åtanke som det mest extrema landet i världen.

Bi Puranen, docent Institutet för framtidsstudier, generalsekreterare vid World Values Survey. 

 

Lagen gäller alla, men hur gör vi när värderingarna skiljer sig åt? Några exempel på lösningar och låsningar i mötet mellan olika synsätt

Det finns svåra exempel som vi i Sverige behöver ta ställning till;  yttrandefrihetens följder och möjliga konflikter, mötet mellan det som är tillåtet i lag i andra länder men inte här (som månggifte och kontroll av ungas livsutrymme) och kriminaliteten som följer i bostadssegregationens namn. Vad kan vi som medmänniskor och beslutsfattare göra?

Bi Puranen, Institutet för framtidsstudier, generalsekreterare vid World Values Survey.

Bi Purananen

Bi Puranen. Foto: Peter Sjödin

Finns det fördelar med kommunalt samordnat trygghet och säkerhetsarbete?

Bodens kommuns samordnar allt trygghets- och säkerhetsarbete i kommunen. Presentation av vägen dit, fördelar med en sådan organisation samt hur polismyndigheten ser på en sådan satsning utifrån samverkan kring trygghetsarbetet.

Tommy Lindvall, säkerhetschef, Bodens kommun/Räddnings- och säkerhetsförvaltningen. Stefan Ström, kommunpolis, lokalpolisområde Luleå/Boden

Fullständiga rättigheter för flickor i norden?

Presentation av ett samnordiskt projekt där utgångspunkten var synliggöra ett hårdnande och respektlöst samhällsklimat för flickors liv och rättigheter. Projektet visade att det inte finns några trygga platser för flickor, något som hösten 2017 bekräftats världen över genom #metoo-rörelsen.

Leena Haraké från KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor)

Leena Haraké

Leena Haraké

 Våldsförebyggande arbete i skolan och på andra arenor

Under det här seminariet fokuserar vi på breda och tidiga våldspreventiva insatser med genusperspektiv, som skolor och andra verksamheter kan arbeta med för förebyggande mot våld och motverka destruktiva maskulinitetsnormer kopplade till våld.

 Dennis Nyström, organisationen MÄN

Verksamhetsutvecklare Arvsfondensprojektet ”En kommun fri från våld”

Dennis Nyström

Skolkärlek – så minskar vi utanförskapet

Att hamna i utanförskap kan vara en personlig tragedi, och det kostar samhället flera miljarder varje år. Men det finns sätt att få eleverna att stanna kvar och lyckas i skolan.

Johanna Bogfors, expert på Skolverket och förstelärare i Åre Kommun.

Johanna Bogfors

Kriminaliseringsprocesser och utsatta lokalsamhällen

I denna föreläsning diskuteras framväxten av socialt utsatta bostadsområden och vilka konsekvenser kriminella nätverk fått på de boendes livsvillkor.

Per-Olof Hallin är professor emeritus i kulturgeografi vid Malmö universitet. Hans forskning är inriktad mot risk- och sårbarhetsanalyser i urbana områden samt städers sociala och ekologiska omställning. Under senare år har särskilt fokus varit mot sociala risker. Per-Olof samarbetar med NOA och BRÅ för att fördjupa förståelsen av människors livsvillkor i socialt utsatta områden samt hur brottsförebyggande arbete kan bedrivas.

 

Det går att vända utvecklingen – exempel på samverkan för ökad trygghet

För att vända utvecklingen i socialt utsatta områden krävs att många arbetar tillsammans. I denna föreläsning ges exempel på hur man kan samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Per-Olof Hallin. Se presentation ovan. 

Per-Olof Hallin

Att förstå barns upplevelser av våld i föräldrarelationen

Hur ska vi förstå barns behov när barn bevittnat våld mellan föräldrarna? Barns behov, föräldra- och barnideal och idéer om familjen. Ett resonemang om barnets situation i och efter våld från en förälder mot den andra.

Anna L Jonhed, fil.dr. och lektor i socialt arbete, Örebro universitet.

Anna L Jonhed

Vad kännetecknar ett lokalt systematiskt och hållbart förebyggande arbete

Utifrån olika typer av följeforskning beskrivs de bärande komponenterna för att ett förebyggande arbete ska bli systematiskt och hållbart.

Mats Jacobsson, Norrbottens Kommuner FOUI / Luleå tekniska universitet.

Stora pojkar gråter också – normkritik som våldsförebyggande metod

Enligt Skolverket är det normkritiska perspektivet nyckeln för att skapa en trygg miljö både i förskola och skola. Skojbråk och hårda tag är en vardag för många pojkar och andra barn i deras närhet. Det finns en styrka i att synliggöra strukturer och förändra långsiktigt och hållbart istället för att försöka lösa problem på individnivå. Därför behöver vi gå från ett toleransperspektiv till ett normkritiskt förhållningssätt och hitta strategier för att stärka barn och vuxna att säga ifrån och stå upp, inte bara för sig själva utan också för andra.

Kristina Henkel från OLIKA utbildning ger praktiska tips och idéer.

Kristina Henkel

Kristina Henkel

Spelar roll - den passive åskådaren.

Vad är det som gör att vi förblir passiva och inte hjälper människor i nöd? Världens vanligaste roll handlar om åskådarrollen som de flesta av oss kan relatera till. Genom värderingsövningar, film och samtal får deltagarna möjlighet att undersöka åskådarrollen kopplat till historiska händelser.
Workshoppen genomförs av Marcel Rådström, pedagog på Forum för levande historia.

Marcel Rådström, pedagog på Forum för levande historia.

Marcel Rådström

Hälsoskolan - om att kroka arm och ge röst för att främja hälsa och lärande.

Om forskning och praktiska exempel på hälsofrämjande skolutveckling.

Catrine Kostenius, professor i Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet och flexit forskare på Norrbottens Kommuner.

Catrine Kostenius

Catrine Kostenius

Politikernas trygghetsundersökning - Förtroendevaldas utsatthet och oro för
trakasserier, hot och våld

Genom politikernas trygghetsundersökning kan förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda beskrivas. Vilka utsätts, av vem, vad motivet kan ha varit och jämförelser över tid.

Thomas Hvitfeldt, Enhetschef, Brottsförebyggande rådet

 

Thomas Hvitfeldt

Thomas Hvitfeldt

Norrbottens folkhälsosstrategi 2018-2026
Det här behöver fler göra mer av för att förbättra folkhälsan och göra den mer jämlik.

Katarina Sandling, Länsstyrelsen Norrbotten, Joanna Hansson, region Norrbotten, Björn Eriksson, Norrbottens Kommuner.

Män för kärlek - mot våld i nära relationer

Vi är ett nätverk av män som bestämt oss för att lyfta diskussionen om mäns våld mot kvinnor. Vi vill öka medvetenheten och ge utsatta kvinnor vårt stöd. Och verka för att fler vågar anmäla och säga ifrån. Hashtagen som används i nätverket och som visar vad det handlar om är #nognu. Är du redo att ta ställning?

Nicke Nordmark och Carl-Johan Norrbin berättar mer.

Nicke Nordmark och Carl-Johan Norrbin

Nicke Nordmark och Carl-Johan Norrbin

Samverkan för att undvika eskalerande oro

Ett seminarium om eskalerande oro i utsatta områden och hur vi ska arbeta tillsammans för att förebygga detta.

Ulf Sköld, lokalpolisområdeschef i Luleå-Boden, representant från Luleå kommun.

Ulf Sköld

Ulf Sköld