Meny

Elva kommuner har digitaliserat vård och omsorg via RemoAge

De goda exemplen i projektet RemoAge har nu lett till att 11 kommuner digitaliserat delar av sin vård och omsorg.

Sex kommuner har infört mobila trygghetslarm för personer i särskilt boende eller i ordinärt boende, fyra kommuner har konsultation via video från palliativa rådgivningsteamet, fyra kommuner har digitaliserat vårdplaneringar via video och en kommun från har infört digitaliserad vårdplanering från sjukhuset.

Syftet är att ge äldre i glesbebodda områden service och trygghet genom nya arbetssätt med stöd av digitala lösningar. Fram till augusti har 186 patienter/brukare deltagit i pilotverksamheterna. 

I projektet Remo Age samarbetar partners från Sverige,Norge, Skottland, Shetland, Färöarna och Irland. Syftet är att:

att stödja sjuka äldre personer som bor i glesbygd och möjliggöra kvarboende
att brukare/patienter och anhöriga blir självständigare, känner sig tryggare och mer  delaktiga i sin vård och omsorg  
att utveckla arbetsmetoder för att stärka samverkan mellan vårdgivare och som underlättar vardagen för patienter 
att frigöra personalresurser för att klara av utmaningen med demografin  

Projektet har pågått sedan maj 2015 och avslutas i maj 2018.

Läs mer om Remo Age