Meny

Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken

Regeringen tillsatte en särskild utredare i början av 2018 för att genomföra en översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken.

Syftet med översynen är att den ska resultera i konkreta förslag till utformning av ett stabilt och långsiktigt styr- och uppföljningssystem som är väl förankrat hos berörda myndigheter och organisationer. Denna översyn väntas överlämnas till regeringen i april 2019.

Läs mer på Regeringskansliets webb >>.

21 Feb 2019