Meny

Inriktning 2015-2018

Norrbottens Kommuner ska genom ett processinriktat arbetssätt och ett utvecklat beredningsförfarande företräda, påverka, driva och stödja kommunerna i deras samarbete för en positiv och hållbar regional utveckling i såväl ett nationellt- som internationellt perspektiv.

“Inriktning 2015-2018” är beslutad av Förbundsfullmäktige. Inriktningen ska ses som en överenskommelse mellan intresseorganisationen Norrbottens Kommuner och medlemskommunerna om ett gemensamt ansvarstagande med en strävan att förverkliga de övergripande målen.

Dokumentet omfattar en omvärldsbeskrivning, förbundets uppdrag och verksamhetsidé samt övergripande mål och strategiska verksamhetsområden.

Inriktningen ska årligen omsättas till Verksamhetsplan och budget samt föreläggas styrelsen och förbundsfullmäktige för beslut. Inom ramen för denna process omprövas vid behov gjorda prioriteringar.

Bakgrund

De viktigaste erfarenheterna från föregående mandatperiod, konfirmerade i utredningen Kommunförbundet 2015, visar att intresseorganisationen bland annat behöver:

 • påtagligt utveckla arbetsprocesserna tillsammans med medlemmarna
 • förtydliga sin roll och sitt mandat mot såväl regionala som lokala aktörer
 • förbättra information och kommunikation med medlemmar och omvärlden

Verksamhetsidé

Norrbottens Kommuner ska genom ett processinriktat arbetssätt och ett utvecklat beredningsförfarande företräda, påverka, driva och stödja kommunerna i deras samarbete för en positiv och hållbar regional utveckling i såväl ett nationellt- som internationellt perspektiv.

Uppdraget

Norrbottens Kommuner är en fristående intresseorganisation som ägs av länets 14 kommuner. Grunduppdraget är att i nära samarbete med medlemmarna, organisera, driva och utveckla arenor och nätverk för dialog och kunskapsutveckling.

 

Övergripande mål

1. Fördjupa och bredda det politiska företrädarskapet regionalt, nationellt och internationellt

Detta ska uppnås genom att Norrbottens Kommuner:

 • Utvecklar dialogen inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna, med riksdagspolitiker, med den framtida Region Norrbotten m fl
 • Tillhandahåller kontinuerlig kunskapsutveckling
 • Tillhandahåller resurser för politikers och tjänstepersoners deltagande

Genom att kommunerna:

 • Aktivt medverkar på olika arenor som förbundets representant (t.ex. Europaforum Norra Sverige, Samverkansberedningen och Tillväxtberedningen)
 • Utvecklar den interna dialogen kring de gemensamma kommunalregionala frågorna och därmed bidra till ett mer dynamiskt samarbete

2. Verka för att de kommunala verksamheterna utvecklas med stöd av vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet

Detta ska uppnås genom att Norrbottens Kommuner:

 • Fungerar som förmedlande länk mellan kommunerna och universiteten och andra kunskapsmiljöer i regionen och landet
 • Utvecklar rollen att vara ett nav i en regional stödstruktur för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom och mellan de kommunala verksamheterna i länet
 • Erbjuder - både fysiskt och webbaserat - föreläsningar, seminarier, workshops och andra former för kunskapsbildning och kunskapsspridning
 • Erbjuder metodstöd, konsultation och handledning av forsknings- och utvecklingsarbeten och utvärderingar

Genom att kommunerna:

 • Utvecklar sin interna kompetens att efterfråga och använda forskningsbaserad kunskap samt skapar förutsättningar för systematisk kunskapsutveckling och lärande i enlighet med en evidensbaserad praktik, d v s baserat på en sammanvägning av vetenskaplig kunskap, beprövad erfarenhet och medborgarnas önskemål

3. Öka förutsättningarna för att kommunerna på sikt ska klara kompetensförsörjningen

Detta ska uppnås genom att Norrbottens Kommuner:

 • Följer och stödjer det samarbete som sker inomregionalt inom utbildningsområdet
 • Bidrar till kompetensutveckling och ett utvecklat samarbete inom utbildningsområdet
 • Omvärldsbevakar, informerar, ger kunskap samt initierar samarbeten inom introduktionsinsatserna och inom integrationsområdet i sin helhet
 • Bidrar till att kommunernas attraktivitet som arbetsgivare ökar, genom att bland annat ta del av och ”regionalisera” SKL,s satsning på kommunerna som ”attraktiva arbetsgivare”

Genom att kommunerna:

 • Delger kommunvisa kompetensförsörjningsplaner
 • Utvecklar samarbetet inom utbildningsområdet med målet att det på sikt (år 2020) får vara högst 10 % av 18-24-åringarna som inte avslutat gymnasiestudierna eller fortsatt sina studier samt att andelen 30-34-åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning uppgår till minst 45 %

4. Verka för ett utökat samarbete mellan kommunerna för effektivisering och gemensamt nyttjande av resurser för bättre samhällsservice

Detta ska uppnås genom att Norrbottens Kommuner:

 • Aktivt och systematiskt driver, utvecklar och stödjer samtal mellan medlemmarna med målsättningen att nå samsyn och samförstånd kring vad, hur och vilka som ska delta i olika samarbeten, hur de gemensamägda bolagen ska styras, utvecklingsarbeten inom ramen för eNämnden mm.
 • Deltar på andra kommunala samverkansarenor och utgör bryggan mellan olika kommuners engagemang för att öka samverkan med varandra

Genom att kommunerna:

 • Väcker och driver mellankommunala samarbeten
 • Bjuder in kommunförbundet som observatör i dessa forum för samarbete

5. Öka användandet av modern teknik i verksamheterna till nytta för invånare, personal och beslutsfattare

Detta ska uppnås genom att Norrbottens Kommuner:

 • Stödjer implementeringen av intentionerna i Regional Digital Agenda, Strategin för eSamhället och andra nationella strategier för e-utveckling. Därvid ska förbundet bland annat arbeta för en sammanhållen IT-strategi för kommunala verksamheter
 • Samordnar aktiviteter med eNämnden, IT Norrbotten och andra aktörer inom sakområdet

Genom att kommunerna:

 • Implementerar intentionerna i Regional Digital Agenda och Strategin för eSamhället

6. Verka för ökad jämställdhet i kommunerna

Detta ska uppnås genom att Norrbottens Kommuner:

 • Omvärldsbevakar, samordnar nätverk och genomför utbildningar för att stödja implementeringen av principerna för jämställdhet som finns reglerade i internationella avtal, främst CEMR- deklarationen (The Council of European Municipalities and Regions)
 • Synliggör de nationella politiska målen och de regionala strategierna och programmen för att få genomslag för arbetet

Genom att kommunerna

 • Implementerar principerna för jämställdhet som finns reglerade i internationella avtal, främst CEMR- deklarationen
 • Följer implementeringen och uppföljningen av jämställdhetsarbetet i Norrbotten, för en bättre helhetsbild.