Meny

Stadgar

Norrbottens Kommuner är en ideell förening som ägs av Norrbottens 14 kommuner.

Ändamål, medlemskap

1 §

Norrbottens Kommuner är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening.

Förbundet har att tillvarata kommunernas intressen, främja deras samverkan och tillhandahålla dem service. Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen.

Förbundet ska samverka med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och med övriga kommuners regionala förbund eller motsvarande.

Förbundet ska också vara en aktiv part i det regionala utvecklingsarbetet

2 §

Berättigade till medlemskap är kommunerna i länet.

 

Förbundsfullmäktige

3 §

Medlemmarna utövar sin beslutanderätt vid förbundsfullmäktige som är förbundets högsta beslutande församling. Möte i förbundsfullmäktige genomförs årligen under mars - april.

Följande ärenden ska behandlas vid det årligen återkommande sammanträdet för förbundsfullmäktige:

 • Upprop
 • Val av mötesordförande
 • Val av två justerare
 • Föregående protokoll
 • Årsredovisning
 • Revisionsberättelse
 • Ansvarsfrihet
 • Verksamhetsplan och budget
 • Kommunernas avgifter
 • Valfrågor
 • Motioner och interpellationer
 • Avslutning

Därutöver kan styrelsen föreslå ytterligare ärenden att behandla vid det årliga sammanträdet för förbundsfullmäktige.

Extra förbundsfullmäktige hålls enligt beslut av förbundsfullmäktige eller då förbundets styrelse finner det påkallat. Extra förbundsfullmäktige ska också hållas om minst en tredjedel av medlemmarna kräver det eller om det påfordras av förbundets revisorer vid enigt avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

4 §

Ombud till förbundsfullmäktige utses av medlemmarnas kommunfullmäktige. Ett ombud utses per påbörjat 4000-tal invånare vid ingången av det år då allmänna val till kommunfullmäktige senast ägt rum.

Val av ombud sker till ordinarie förbundsfullmäktige året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum och gäller fram till det ordinarie förbundsfullmäktige som hålls närmast efter nästa allmänna val.

För ombud utses ersättare. Vid valet bestäms den ordning i vilken ersättare ska kallas.

5 §

Förbundsfullmäktige behandlar av styrelsen framlagda förslag samt motioner och interpellationer.

Till ordinarie förbundsfullmäktige ska förbundets styrelse redovisa årsredovisning, redogörelse för åtgärder med anledning av uppdrag från föregående förbundsfullmäktige samt verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.

6 § 

Motion som ska behandlas av förbundsfullmäktige kan väckas av medlem eller ordinarie ombud. Vid extra förbundsfullmäktige är motionsrätten begränsad till ärende som föranlett förbundsfullmäktiges sammankallande.

Motion till ordinarie förbundsfullmäktige ska ha inkommit senast två månader före förbundsfullmäktige. För extra förbundsfullmäktige bestämmer förbundets styrelse motionstid.

Förbundets styrelse ska avge utlåtande över motion.

7 §

Senast 14 dagar före förbundsfullmäktige ska medlemmarna och ombuden tillställas föredragningslista med därtill hörande handlingar.

8 §

Förbundsfullmäktige utser ordförande att leda mötets förhandlingar samt eventuella utskott eller andra organ för beredning av ärenden.

9 §

Vid förbundsfullmäktige får den som tjänstgör som ombud framställa interpellation som ska besvaras av styrelsens ordförande eller på ordförandens uppdrag.

Interpellationen ska ha inkommit senast en vecka före förbundsfullmäktige.

Vid extra förbundsfullmäktige är interpellationsrätten begränsad till ärende som föranlett förbundsfullmäktiges sammankallande.

10 §

Förbundsfullmäktiges beslut fattas med enkel majoritet.

Omröstning sker öppet utom vid val. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då utgången bestäms genom lottning.

 

Styrelsen

11 §

Förbundets styrelse utövar ledningen av förbundets verksamhet, har inseende över dess övriga organ samt förvaltar förbundets egendom. Styrelsen har sitt säte i Luleå.

Medlemskommun väljer sin styrelseordförande eller vice styrelseordförande till ordinarie ledamot i Norrbottens Kommuners styrelse. Därutöver väljer varje medlemskommun en ersättare till förbundets styrelse.

Parti som finns representerat i minst hälften av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar men ej erhållit ordinarie styrelseplats, erbjuds att välja en ordinarie ledamot och en ersättare till styrelsen.

Valen förrättas före årsskiftet det år som det genomförts allmänna val till kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs för perioden intill nästa förbundsfullmäktige genomförts året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum.

Valen fastställs av förbundsfullmäktige.

Nytt val av styrelse kan dock ske vid extra förbundsfullmäktige som påfordrats av förbundets revisorer.

Om ledamot eller ersättare avgår, kan fyllnadsval förrättas av berörd medlemskommun respektive parti.

13 §

Förbundsfullmäktige utser för mandatperioden inom styrelsen en ordförande. Ordföranden nomineras av medlemskommunerna. Styrelsen utser inom sig en förste och en andre ordförande.

Avgår ordförande under mandatperioden övergår ordförandeskapet till vice ordförandena enligt succession tills förbundsfullmäktige väljer ny ordförande. Avgår vice ordförande under verksamhetsåret utser styrelsen annan ledamot till vice ordförande.

14 §

Vid ledamots förhinder eller avgång kallas ersättare att tjänstgöra som ledamot.

15 §

Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden.

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

16 §

Styrelsen får besluta i ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet.

Omröstning sker öppet utom vid val. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då utgången bestäms genom lottning.

17 §

Styrelsen kan tillsätta särskilda beredningar och till dessa utse ledamöter. Styrelsen utser även förbundets representanter i andra organisationer.

18 §

Styrelsen beslutar om grunder för ersättningar till innehavare av förtroendeuppdrag hos förbundet. Arvode till revisorer beslutas dock av förbundsfullmäktige.

19 §

Styrelsen beslutar om tecknande av förbundets firma.

 

Valberedning

20 §

Valberedning med fem ledamöter väljs årligen av förbundsfullmäktige. Valberedningens uppdrag är att förbereda val som förrättas av förbundsfullmäktige.

 

Revision

21 §

Ordinarie förbundsfullmäktige väljer minst tre revisorer med lika många ersättare för granskning av förbundets förvaltning och räkenskaper för tiden till nästa ordinarie förbundsfullmäktige.

Auktoriserad revisor ska ingå bland revisorerna. Förbundsfullmäktige eller de av förbundsfullmäktige valda revisorerna kan uppdra till registrerat revisionsbolag att fullgöra sådant uppdrag.

Revisorerna ska årligen avge berättelse över verkställd granskning. De av revisorerna avgivna berättelserna ska föreläggas ordinarie förbundsfullmäktige.

22 §

Ledamot eller ersättare i organ som omfattas av revisionen får inte vara revisor eller ersättare för revisor och inte heller delta i val av sådan eller i förbundsfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet.

 

Förbundskansli

23 §

Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under styrelsen handha förbundets administration och ombesörja dess löpande verksamhet.

Förbundskansliet leds av en direktör som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning.

 

Avgifter

24 §

Medlem ska varje år erlägga förbundsavgift i förhållande till avgiftsunderlag.

Avgiftsunderlagen är summan av nästföregående års skatteintäkter och generella statsbidrag med förekommande tillägg eller avdrag. Skatteintäkterna omräknas efter medelutdebiteringen. Såväl skatteintäkter som statsbidrag anges i tusental kronor.

Förbundsavgiftens storlek bestäms varje år av förbundsfullmäktige. Medlemmarna ska före utgången av september månad underrättas om avgiftens storlek för nästkommande år.

Förbundsavgiften betalas under det år som avgiften avser vid tidpunkt som bestäms av styrelsen.

25 §

Särskilda avgifter för speciella tjänster kan tas ut enligt av styrelsen beslutade grunder.

 

Utträde, uteslutning

26 §

Utträde ur förbundet kan ske endast vid slutet av kalenderår. Anmälan ska göras till styrelsen senast under året dessförinnan.

Styrelsen kan utesluta medlem som inte fullgör sina förpliktelser enligt stadgarna. Sådant beslut träder omedelbart i kraft men kan upphävas av förbundsfullmäktige.

 

Stadgeändring

27 §

Ändring av stadgarna beslutas av ordinarie eller extra förbundsfullmäktige.

 

Ikraftträdandebestämmelser

28 §

Stadgarna träder ikraft i och med att Norrbottens Kommuners Förbundsfullmäktige beslutar anta dem.

 

Sidansvarig