Meny

Aktuellt

Här finner du aktuella saker som är på gång under området Regional utveckling.

Politikerna Niklas Nordström, Maria Stenberg och Kent Ögren träffar Elinor Blomberg och Björn Lyrvall, UD

Sveriges nya Arktis-ambassadör i Norrbotten

Sveriges Arktis-ambassadör Björn Lyrvall besökte den 5 oktober Norrbotten för att träffa representanter för bland annat Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Länsstyrelsen, Swedish Lapland och Norrbottens Handelskammare.

Norrbotten har ett geografiskt läge med stor politisk betydelse i ett Arktis med känsliga miljöer, flera kulturer och ekonomisk potential. Sedan en tid har ledande politiker samarbetat kring ett antal viktiga framtidsfrågor för en hållbar utveckling av Norrbotten, som en del av Arktis. Det var med denna politiska plattform som grund som mötet med Björn Lyrvall skedde. Han tillträdde som Sveriges nya Arktisambassadör den 1 sept.

  • Vi är flera aktörer i Norrbotten som så tidigt som möjligt ville ge den nya Arktis-ambassadören möjlighet att besöka länet och ta del av vår bild av Norrbottens roll i Arktis. Vi har presenterat vår gemensamma politiska plattform och varför vi i Norge, Finland och Sverige vinner på att utveckla våra regioner tillsammans. Det är viktigt att vi som bor, lever och verkar här i Arktis får vara med att bestämma om vår egen framtid, säger Maria Stenberg (s), regionråd i Region Norrbotten.
  • Bilden av Arktis och norra Skandinavien förändras och moderniseras. Genom vårt arbete för att främja jobb, forskning och tillväxt i en arktisk dimension och samarbetet med våra grannar når vi framgång, och det har vi talat med ambassadören om, säger Niklas Nordström (s), vice ordförande Norrbottens Kommuner och kommunalråd i Luleå kommun.  

I sin presentation fokuserade Maria Stenberg på det gränsöverskridande samarbete som finns inom hälso- och sjukvården mellan norra Sverige, norra Finland och norra Norge. Inom hälsoområdet talade också professor Catrine Kostenius, Norrbottens Kommuner (95%) och LTU (5%), om forskning kring ungas hälsa.

Björn Lyrvall har senast varit ambassadör i Washington. Han har tidigare varit utrikesråd för politiska frågor i Utrikesdepartementet, Sveriges representant i Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) med placering på EU-representationen i Bryssel och tjänstgjort bland annat vid ambassaderna i London och Moskva.

Besöket i Luleå innebar också ett studiebesök på Sverea Mefos och isbrytarna i Luleå. Tillsammans med ambassadören reste Elinor Blomberg, departementssekreterare på UD. Ansvarig för programmet var Länsstyrelsen Norrbotten.

Om Norrbottens politiska plattform för Arktis

Norrbottens politiska plattform för Arktis har tagits fram av Tillväxtberedningen, som består av politiker från Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten, och innehåller de viktigaste prioriteringarna för en hållbar utveckling av Norrbotten i Arktis: Global konkurrenskraft, Nya handelsvägar, Hållbar samhällsplanering, Forskning och innovation.

 

 

Samarbete lönar sig! Polarforskningssekretariatet i sin helhet flyttas till Luleå och Norrbotten

Politiker från Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten har i bred samverkan tillsammans med Luleå tekniska universitet och andra aktörer under de senaste åren arbetat med att positionera Norrbotten, som en del av Arktis. Den fastlagda Norrbottens politiska plattform för Arktis utgör ett strategiskt dokument för att göra satsningar och utveckla Norrbotten till en innovativ arktisk testregion. Dialogen kring Arktis mellan politisk nationell och regional nivå har varit framgångsrik och syftar till att stärka Sveriges och vår regions position.

Norrbottens geografiska läge som en del i det arktiska området ger oss unika utvecklingsmöjligheter i ett globalt perspektiv. Den forskning som bedrivs på Luleå tekniska universitet handlar om arktiska frågor. Norrbotten blir den region som i framtiden genom innovationer kan leverera hållbara arktiska industriella lösningar. Investeringar som sker i regionen och inom hela arktiska geografin ger möjligheter för framtiden och för Norrbotten att utvecklas till en hållbar framgångsrik region i Sverige och Europa.

Flytt av myndigheten till Luleå är en början till att nå visionen Arktiska Norrbotten – hållbara samhällen med innovationer i världsklass. Nu gäller det att arbeta vidare på bred front för att nyttja det arktiska läget för hållbara möjligheter.

Förslag till nationell transportplan 2018-2029 redovisas till regeringen av Trafikverket den 31 augusti 2017. En remissomgång kommer att pågå till slutet av november. Norrbottens Kommuner lämnar gemensamt yttrande med Region Norrbotten via Tillväxtberedningen. Den nya nationella planen och de slutliga ekonomiska ramarna för länen beräknas fastställas av regeringen under våren 2018.

Kom gärna med förslag på synpunkter till yttrandet vi skickar in.

Hälsningar

Anita Lindfors

Sweden Emilia Romagna Network - 12 år

SERN - Sweden Emilia Romagna Network fortsätter utveckla samarbete tillsammans med medlemmarna från Emilia Romagna region och Norrbotten, Östergötland och Västra Götalands regionen. Nätverket har funnits sedan 2005 och syftar till att aktivt bygga relationer och öka kunskapen om olika utvecklingsområden. Årets generalförsamling genomfördes 20 maj i Forli i Italien. Mellan 18–20 maj hölls ett antal seminarier och workshops där både tjänstemän och förtroendevalda deltog under tre fullspäckade dagarna.

Talare på generalförsamlingen var bland annat Sveriges ambassadör i Italien, Robert Rydberg och Sandro Gozi, statssekreterare i Europafrågor från italienska regeringen. Båda två framhöll betydelsen av det bilaterala samarbetet på lokal och regional nivå. Genom konkreta projekt, erfarenhetsutbyte och lärande skapas förståelse för varandras kulturer vilket i förlängningen är fredsskapande. Idag när politiska grupperingar inom EU; s medlemsländer ifrågasätter detta samarbete är det än viktigare med ”People to People” samarbete som SERN står för. Genom internationell samverkan arbetar vi för bästa möjlighet till utveckling och ett framtida fredligt Europa.

I Norrbotten är Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner och 6 kommuner; Luleå, Kalix, Jokkmokk, Boden, Piteå, Arvidsjaur, medlemmar.

Styrelsen i SERN består av 11 politiker från Italien och 11 politiker från Sverige. Ordförandeskapet varvas och nu är Lubiano Montaguti, Forli Italien ordförande. Från Norrbotten finns 4 st ledamöter i SERN:s styrelse; Kent Ögren, Glenn Berggård, Carina Sammeli och Ann-Katrine Sämfors.

Mer information, kontakta Anita Lindfors, 070-583 58 07 eller e-post: anita.lindfors@kfbd.se

OECD-studie för NSPA-Northern Sparsely Populated Area klar!

OECD studien beställdes för två år sedan via Europaforum Norra Sverige tillsammans med norra Finland och norra Norge genom nätverket NSPA- Northern Sparsely Populated Area. Totalt ingår 14 regioner i studien.Tillväxtberedningen är ansvarig i Norrbotten för processen med OECD studien. OECD studien presenterades den 13-14 mars i Bryssel med deltagande av regionala representanter, nationella nivån samt EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Studien blir ett verktyg för påverkansarbete och argument för att behålla den extra allokeringen, gleshetsbonusen med koppling till Norrbotten som en del i arktiska Europa. EU-kommissionen har tidigare efterlyst vilka strategiska satsningar NSPA- området vill göra och varför den extra allokeringen behövs. Påverkansarbetet är lika viktigt till den nationella nivån. Studien är även ett strategiskt underlag i framtagande av regionala strategier.

OECD påvisar att norra Sverige ger ett mervärde till hela Sverige och hela EU. Samtidigt behöver norra delarna fortsatt stöd från nationell nivå och EU för att kompensera NSPA-regionernas specifika geografi. OECD;s rekommendationer är att investeringar i transportinfrastruktursatsningar och bredband med hög överföringskapacitet är en nyckelfråga för hela NSPA-regionernas tillväxtmöjligheter. Här behövs även bättre samordnad infrastrukturplanering över landsgränser på nationell nivå. Strategiska satsningar  genom digitala lösningar ger utvecklingsmöjligheter till ett konkurrenskraftigt e-samhälle  Det är nödvändigt med fokus på smart specialisering vilket ökar värdekedjan med nischprodukter från befintliga tillgångar och naturresurser. Förbättrad koppling akademi och regionala ekonomin samt främjande av innovation i små och medelstora är en framgångsfaktor. OECD rekommenderar ökat regionalt samarbete över gränserna och pekar på transporter mellan öst och väst, ökad sysselsättning genom arbetskraftsrörlighet, en samordnad turiststrategi, innovationer och digitala offentliga tjänster. Smart specialisering inom nischer utifrån befintliga tillgångar ger nödvändiga mervärden OECD anser vidare att samordning mellan nationella och regionala myndigheter är alltför svag, och att den regionala nivån bör ha större inflytande på många områden.

Rapporten

Europaforum Norra Sverige XXIII 2017

22-23 februari på Quality Hotell i Skellefteå hålls Europaforum XXIII 2017. EU-minister Ann Linde deltar. Temat för Europaforum XXIII är ”Regionen i EU- en union i förändring”. Frågan om EU:s framtid är mer aktuell än någonsin. Samtidigt som vi ser splittring mellan
medlemsstater så efterfrågar regionerna mer utbyte och inflytande. Andra strategiska diskussioner är argument för EU:s kommande sammanhållningspolitik. Det kan påverka norra Sverige rejält om det blir kraftigt mindre medel i strukturfonder och om den extra gleshetsbonusen försvinner. Medel vi använder till tillväxt, bredband, företagsstöd, etc.

Program