Meny
Arktis.png

Politisk plattform för Arktis

Utrikesminister Margot Wallström lyfter fram Norrbottens politiska plattform för Arktis – som en möjlighet till regional hållbar tillväxt.

De senaste åren har Arktis blivit allt hetare på den politiska agendan – geopolitiskt, säkerhetsfrågor, klimatförändringar, utvinning av råvarutillgångar. EU:s intresse och det globala samarbetet inom Arktiska rådet gör dessutom att Sverige och Norrbotten allt tydligare påverkas av andra länders politik och prioriteringar rörande Arktis. Nya förutsättningar för exempelvis att bedriva sjöfart, handel och energiutvinning växer fram.

Politikerna i den gemensamma tillväxtberedningen mellan Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten bestämde sig för att dra nytta av vårt geografiska läge och ta fram en arktisk politisk plattform. En arbetsgrupp bestående av Niklas Nordström, Kent Ögren, Agneta Lipkin och Robert Bernhardsson har drivit och hållit i processen. Workshops har genomförts med medverkan från olika aktörer, akademi, näringsliv, organisationer och civil samhället. Luleå Tekniska Universitet har varit en viktig aktör i arbetet. Norrbottenskonferensen genomfördes med drygt 70 politiker från kommunerna och regionen för en bred förankring. I globala samarbeten är Norrbotten redan ”arktiska” , vilket ger legitimitet och gör oss intressanta samt ger nya utvecklingsmöjligheter. Det handlar alltså inte enbart om utveckling i Barentsområdet.

Politikerna i tillväxtberedningen initierade redan under 2014 en politisk dialog med UD. Syftet med samarbete kring Arktis mellan politisk nationell och regional nivå är att öka kunskapen och samarbetet kring Arktis samt stärka Sveriges och vår regions position.

I samband med den årliga konferensen Arctic Frontiers vecka 4 i Tromsö som samlar politiker, forskare och näringsliv från hela världen arrangerade Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten ett event. Utrikesminister Margot Wallström inledde och poängterade hur viktigt det är att regionen engagerar sig. Hon fortsatte med att Norrbotten och Västerbotten är Sveriges arktiska län och genom Norrbottens arktiska plattform har norra Sverige tagit ett viktigt steg mot att bli en aktiv aktör i arktiska sammanhang. Det kommer att stärka Norrbotten men det stärker också Sveriges nationella arktiska politik. Regionen bör ha en ledande roll när det gäller att driva på för en ekonomisk och social hållbar utveckling i Arktis, liksom att visa på möjligheten att skapa attraktiva livsmiljöer utanför storstadsområdena. Men också att tillvarata urfolkens unika kultur och kunskap. Det är viktigt att påpeka för världen att utveckling och hållbarhet är möjliga att förena.

Niklas Nordström, kommunalråd tillsammans med Maria Stenberg, regionråd presenterade Norrbottens politiska plattform i Tromsö. Nordström säger, genom att främja innovationer och forskning i en arktisk dimension ger det tillväxt och jobb samt tillsammans med våra grannar når vi framgång. Omvärldens ökade intresse för Arktis, har förändrat bilden av norra Skandinavien och med plattformen läggs grunden för en offensiv politik för Norrbotten som en del i arktiska geografin.

Prioriteringarna som slagits fast i den politiska plattformen är global konkurrenskraft, nya handelsvägar, hållbar samhällsplanering och forskning/innovation - fyra områden som är avgörande för regional hållbar utveckling av Norrbotten. En viktig del i plattformen är att fortsätta stärka det politiska samarbetet och skapa samsyn med grannländerna i strategiskt viktiga frågor. Både Norrbotten och Nordnorge är starka tillväxtregioner. Klimatförändringar öppnar upp för nya handelsvägar som Nordostpassagen vilket beräknas rejält minska transporttiden för godset. Samtidigt behövs överenskommelser om effektiva kontrollsystem för att skydda Arktis och dess känsliga marina miljöer.

Genom att ytterligare stärka samarbetet inom politik, näringsliv och akademi kan Norrbottens konkurrenskraft öka. Utmaningen för regionen är att ta tillvara nya möjligheter, det unika som finns här, förädla samt sälja kunskapen om att verka i arktisk miljö. Den framgångsrika forskning som bedrivs på Luleå Tekniska Universitet handlar om arktiska frågor - tester i experimentell kall miljö och som i nära samarbete med näringslivet ger nya affärsmöjligheter. De arktiska universiteten, Luleå tekniska universitet, Universitetet i Tromsö, Uleåborgs universitet samt Universitetet i Lappland har skrivit ett samarbetsavtal. Syftet är att stärka områden där universiteten idag har hög arktisk kompetens och tillsammans kan konkurrera om studenter, forskare och resurser. Inledningsvis har universiteten definierat tre samarbetsområden; energi, gruvnäring, och hälsa men andra områden som diskuteras är inom data, rymd och byggteknik. Sammantaget har Norrbotten med sitt geografiska läge, naturresurser och kunskap stor betydelse vilket ger möjligheter till regional hållbar tillväxt och global konkurrenskraft.