Meny

.

"Växa eller Krympa" är Norrbottens Kommuners kunskapsarena som sedan 2016 fokuserar på länets framtida samhällsutmaningar och möjligheter. Det handlar om hur vi kan hitta områden för samverkan, nya arbetssätt, modeller samt skapa resurser som stärker Norrbotten som ett hållbart län både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.


Växa eller Krympa konferenserna

  • Växa eller Krympa konferensen 2020   Länk >> (inställd)
  • Växa eller Krympa konferensen 2018   Länk >>
  • Växa eller Krympa konferensen 2016   Länk >>

Ny rapport:

Kostnadsutveckling för Norrbottens kommuner 2016-2018

Norrbottens Kommuner gör, med start från och med år 2019, en deskriptiv analys av de norrbottniska kommunernas kostnader. Denna bygger på SKR:s årliga ”Ekonomirapport” i vilken de svenska kommunernas ekonomi som beskrivs och analyseras som helhet, enskilda kommuner behandlas inte. Norrbottens Kommuners första rapport kom 2019 och omfattar kostnadsutvecklingen mellan 2015-2017. Föreliggande rapport omfattar åren 2016-2018. Syftet är att ge kommunerna i Norrbotten en överblick av sina kostnader, jämföra utvecklingen av kostnader mellan olika verksamhetsområden och jämföra utvecklingen mellan kommunerna och där det är möjligt med riket som helhet. Ambitionen är att den övergripande bilden av kommunernas kostnader för olika verksamheter kan vara ett bidrag i en gemensam reflektion och diskussion om hur kommuner kan möta den demografiska utvecklingen och andra utmaningar med anknytning till olika kommunala verksamhetsområden i Norrbotten.

Studier och utredningar

  • FoUI rapport 89:2020. Kostnadsutveckling för Norrbottens kommuner 2016-2018.  Länk >>
  • SOU 2020:8. Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.  Länk >>
  • FoUI rapport 87:2019. Kostnadsutveckling för Norrbottens kommuner 2015-2017.  Länk >>
  • Sweco (2019). Sveriges nya geografi.  Länk >>
  • Vinnova (2019). Offentlig verksamhets innovationskraft. Vinnovarapport VR 2019:14.  Länk >>
  • Tillväxtverket (2018). Hållbar utveckling i svenska regioner. Rapport 0251.  Länk >>
  • Syssner, Josefina och Häggroth, Sören. (red.) (2017). Att äga framtiden. Perspektiv på kommunal utveckling. Linköpings universitet.  Länk >>

Länkar


 

Ett axplock från Växa eller Krympa konferensen 2018

Moderator Sverker Olofsson inför "Växa eller Krympa?"

 

Per Sandgren från Arena för Tillväxt inför "Växa eller Krympa?"

 

Josefina Syssner, forskare och kulturgeografi och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier inför "Växa eller Krympa?"