Meny

.

"Växa eller Krympa" är Norrbottens Kommuners kunskapsarena som fokuserar på länets framtida samhällsutmaningar och möjligheter.Välkommen till Luleå den 6-7 maj 2020 då nästa Växa eller Krympa anordnas i Luleå!

Det handlar om hur vi kan hitta områden för samverkan, nya arbetssätt, modeller samt skapa resurser som stärker Norrbotten som ett hållbart län både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Att med gemensamma krafter möta utvecklingen kräver nya verktyg som till exempel digitalisering, integration, sociala och tekniska innovationer samt anpassade regelverk för samverkan.  

Motorn är den, sedan år 2016, återkommande konferensen "Växa eller Krympa" som utifrån analys och omvärldsbevakning av aktuell forskning samt goda exempel på verksamhetsutveckling samlar länets aktörer.


Norrbottens Kommuner återkommande ”Växa eller Krympa”-konferens med fokus på utmaningar och möjligheter för en hållbar utveckling i Norrbotten genomfördes första gången i oktober 2016. Konferensen uppehöll sig då vid globala och nationella skeenden med påverkan på den verklighet som kommunerna har att hantera och frågor som bland annat restes var vad förväntningar på tillväxt innebär när de flesta av Norrbottens kommuner krymper. Konferensen lyfte även ett antal intressanta lokala och regionala aktiviteter som syftade till att möta och hantera olika samhällsutmaningar.

Behovet av en återkommande kunskapsarena för dessa frågor resulterade i en andra konferens under maj 2018, vilken bland annat handlade om hur kommunala såväl som andra aktörer kan ta gemensamma tag för att möta de samhällsutmaningar länet står inför. Konferensen avhandlade hur vi kan finna nya sätt och områden för samverkan, nya arbetssätt, modeller och att skapa resurser som stärker Norrbotten som ett hållbart län såväl i ett kortsiktigt som långsiktigt perspektiv.

6-7 maj 2020 är det dags för en tredje konferens. Årets konferens fokuserar fortsatt på hur samverkan kan byggas mellan olika aktörer och nya områden/sektorer för samverkan. Möjlighet till avtalssamverkan mellan kommuner (som kom 1 juli 2018) kan vara en del i att klara utmaningar. Ett andra tema för konferensen är hur vi bygger tillit inom och mellan organisationer för styrning och samverkan. Det tredje temat adresserar hur innovation och nytänkande i offentlig sektor bidrar till att möta olika utmaningar med avseende på regional utveckling och hållbarhetsmål i Agenda 2030. Växa-Krympa 2020 integrerar således tre viktiga perspektiv för lokal och regional utveckling, samverkan, tillit och nytänkande.

Konferensen vänder sig i första hand till beslutsfattande personer inom kommuner, myndigheter och organisationer som på ett eller annat sätt arbetar med att skapa attraktiva hållbara samhällen genom samverkan.

Aktuella studier, utredningar och debatter

Ekonomirapporten, 2018, Om kommunernas och landstingens ekonomi, (2018), SKL 

Hållbar utveckling i svenska regioner? (2018) Tillväxtverket

Sveriges nya geografi 2018, tema för året är kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering, av Arena för Tillväxt, Sweco, (2018)

Mot en ny lokal utvecklingspolitik? - Om svenska kommuners arbete för en stärkt lokal attraktionskraft  Av: Albin Olausson & Josefina Syssner (2018)  Centrum för kommunstrategiska studier, Rapport 2018:8

Att äga framtiden: perspektiv på kommunal utveckling av (Red)Josefina Syssner; Sören Häggroth, Ulf Ramberg (2017)

Delbetänkande av Kommunutredningen, SOU 2017:77. En generell rätt till kommunal avtalssamverkan 

Att stärka den lokala attraktionskraften: målbilder och genomförande i den lokala utvecklingspolitiken av Albin Olausson & Josefina Syssner (2017), Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet.

Strategier för kommuner som krymper: om lokal anpassningspolitik som komplement till lokal tillväxtpolitik av Josefina Syssner (2014) Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet.

 

 

 

Rapport: Kostnadsutveckling för Norrbottens kommuner 2015-2017

I SKL:s ”Ekonomirapporten 2018" beskrivs och analyseras de svenska kommunernas ekonomi som helhet, enskilda kommuner behandlas dock inte. Mot denna bakgrund har Norrbottens Kommuner genomfört föreliggande rapport som ger en deskriptiv analys av de norrbottniska kommunernas kostnader mellan 2015-2017. Syftet är att ge kommunerna i Norrbotten en överblick av sina kostnader, jämföra utvecklingen av kostnader mellan olika verksamhetsområden och jämföra utvecklingen mellan kommunerna och där det är möjligt med riket som helhet.

Ambitionen är att den övergripande bild av kommunernas kostnader för olika verksamheter kan vara ett bidrag i en gemensam reflektion och diskussion om hur kommuner kan möta den demografiska utvecklingen och andra utmaningar med anknytning till olika kommunala verksamhetsområden i Norrbotten.

 

 

Konferensen "Växa eller Krympa" 2018

Under 2018-års konferens var huvudfrågan hur kommuner kan hitta modeller för utveckling och samverkan? Konferensen arrangerades i samarbete med Arena för Tillväxt

Moderator Sverker Olofsson inför "Växa eller Krympa?"

 

Per Sandgren från Arena för Tillväxt inför "Växa eller Krympa?"

 

Josefina Syssner, forskare och kulturgeografi och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier inför "Växa eller Krympa?"

Konferensen "Växa eller Krympa" 2016

2016 var startskottet för den nu återkommande Växa eller Krympa-konferensen. 

Konferensen blev samlade deltagare från hela länet och blev ett tillfälle att närgånget och kritiskt granska tankefigurer som ”tillväxt”, ”hållbarhet”, ”välfärd” och ”attraktivitet” och hur de förhåller sig till den verklighet som Norrbottens kommuner har att hantera. Frågor som restes handlade till exempel om vad förväntningar på tillväxt innebär givet en verklighet där de flesta av Norrbottens kommuner krymper? Hur påverkas kommunala satsningar och strategier? Visioner och självbilder?

Konferensen tog under den första dagen avstamp i globala och nationella skeenden med inverkan på det lokala sammanhanget. Under den andra dagen riktades blicken mot vårt eget län för att landa i en presentation av ett antal intressanta lokala och regionala aktiviteter som syftar till att möta och hantera olika samhällsutmaningar.

Bland föreläsarna återfanns bland andra: Lars Westin, Mikael Stigendal, PO Tidholm och Lotta Svensson.

Program Växa eller Krympa? 2016.