Meny

.

"Växa eller Krympa" är Norrbottens Kommuners kunskapsarena som sedan 2016 fokuserar på länets framtida samhällsutmaningar och möjligheter. Det handlar om hur vi kan hitta områden för samverkan, nya arbetssätt, modeller samt skapa resurser som stärker Norrbotten som ett hållbart län både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

25 maj är det dags för årets Växa eller krympa-konferens, denna gång i digital form

Konferensen, den tredje i ordningen, är en viktig kunskapsarena för framtidens samhällsutmaningar och en hållbar utveckling i kommunerna i Norrbotten. Årets tema är ”Omställningsförmåga för ett hållbart Norrbotten”

Innehållet speglar flera perspektiv på omställning och omställningsförmåga ur ett kommunalt perspektiv. Vad innebär industrins gröna omställning för kommunerna? Hur samspelar tillväxt med social hållbarhet och livskvalitet? Flera nya företagsetableringar har tillkännagivits i Norrbotten vilka bland annat syftar till fossilfri omställning inom industrin.

Omställningen vi har framför oss ställer krav på både samhällsplanering och kompetensförsörjning samt kommunernas och regionernas förmåga att leverera välfärd. Under konferensen kommer nyckelbegreppet attraktivitet för att behålla innevånare och få inflyttning att belysas tillsammans med nya perspektiv på synergier och flöden mellan olika delar av landet.


Tidigare Växa eller Krympa konferenser

  • Växa eller Krympa konferensen 2020   Länk >> (inställd)
  • Växa eller Krympa konferensen 2018   Länk >>
  • Växa eller Krympa konferensen 2016   Länk >>

 

Studier och utredningar

  • FoUI rapport 89:2020. Kostnadsutveckling för Norrbottens kommuner 2016-2018.  Länk >>
  • SOU 2020:8. Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.  Länk >>
  • FoUI rapport 87:2019. Kostnadsutveckling för Norrbottens kommuner 2015-2017.  Länk >>
  • Sweco (2019). Sveriges nya geografi.  Länk >>
  • Vinnova (2019). Offentlig verksamhets innovationskraft. Vinnovarapport VR 2019:14.  Länk >>
  • Tillväxtverket (2018). Hållbar utveckling i svenska regioner. Rapport 0251.  Länk >>
  • Syssner, Josefina och Häggroth, Sören. (red.) (2017). Att äga framtiden. Perspektiv på kommunal utveckling. Linköpings universitet.  Länk >>

Länkar


 

Ett axplock från Växa eller Krympa konferensen 2018

Moderator Sverker Olofsson inför "Växa eller Krympa?"

 

Per Sandgren från Arena för Tillväxt inför "Växa eller Krympa?"

 

Josefina Syssner, forskare och kulturgeografi och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier inför "Växa eller Krympa?"