Meny

.

"Växa eller Krympa" är Norrbottens Kommuners kunskapsarena som sedan 2016 fokuserar på länets framtida samhällsutmaningar och möjligheter. Det handlar om hur vi kan hitta områden för samverkan, nya arbetssätt, modeller samt skapa resurser som stärker Norrbotten som ett hållbart län både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

INSTÄLLD:
Konferensen Växa eller Krympa 6-7 maj 2020


På grund av rådande omständigheter med Coronaviruset Covid-19 och myndigheternas rekommendationer ser vi på Norrbottens Kommuner inget annat alternativ än att ställa in konferensen Växa eller Krympa den 6–7 maj 2020. Vi beklagar detta för vi är nöjda med programmet och med de föreläsare som skulle förmedla inspirerande och kunskapshöjande föreläsningar. Vi hoppas att det finns möjlighet att genomföra konferensen längre fram under året eller nästa år.


 

Årets Växa eller Krympa konferens 6-7 maj i Luleå - Inställd 

Årets konferens fokuserar på hur samverkan kan byggas mellan olika aktörer och nya områden/sektorer för samverkan. Möjlighet till avtalssamverkan mellan kommuner (som kom 1 juli 2018) kan vara en del i att klara utmaningar. Ett andra tema för konferensen är hur vi bygger tillit inom och mellan organisationer för styrning och samverkan. Det tredje temat adresserar hur innovation och nytänkande i offentlig sektor bidrar till att möta olika utmaningar med avseende på regional utveckling och hållbarhetsmål i Agenda 2030. Växa-Krympa 2020 integrerar således tre viktiga perspektiv för lokal och regional utveckling, samverkan, tillit och nytänkande.

Konferensen vänder sig i första hand till beslutsfattande personer inom kommuner, myndigheter och organisationer som på ett eller annat sätt arbetar med att skapa attraktiva hållbara samhällen genom samverkan.

SVERKER LINDBLAD, ämnesråd vid Näringsdepartementet och tidigare huvudsekreterare i Kommunutredningen, talar utifrån Kommunutredningens slutbetänkande om temat: ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget”

”Polariseringen mellan Sveriges kommuner ökar och det blir allt svårare för många kommuner att klara välfärdsuppdra­get då ekonomin och personalförsörjningen blir alltmer ansträngd. Den parlamentariskt sammansatta kommunut­redningen som överlämnade sitt slutbetänkande till reger­ingen i februari 2020 har analyserat olika åtgärdsalternativ och lagt förslag på insatser som kan stärka den kommunala kapaciteten på både kort och lång sikt.”

ULF RAMBERG, docent och forskningsledare för Rådet för kommunalekono­misk forskning och utbildning, KEFU, vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, har under flera år forskat om framgångsrika strategier för kommunal organisation och styrning. Tillsammans med Josefina Syssner och Sören Häggroth är Ramberg redaktör för antologin ”Att äga framtiden. Perspektiv på kommunal utveckling”.

Ramberg talar om ”Styrningens svängrum – reflektioner och råd på vägen”

”Managementlitteraturen har fyllt många hyllmeter med böcker om vad som skapar framgångsrika organisationer. Från dessa kan åtminstone två saker konstateras. För det första är det inte enkelt att skapa organisatorisk framgång. För det andra är det svårt att skapa långsiktig framgång. Vad är egentligen möjligt att råda över själv när svängrummet för styrning kontinuerligt förändras av såväl interna som externa förutsättningar?”

LOUISE BRINGSELIUS, docent i organisation och ledning vid Lunds universitet och tidigare forskningsledare i Tillitsdelegationen talar på temat Tillit som grund för samverkan och utveckling”

”Det har funnits en övertro på reglering och styrning som i praktiken har motverkat samverkan, utveckling och lärande. Forskning visar att vi i stället behöver öka tonvikten vid tillit som styrprincip. Tillitsbaserad styrning innebär att vi i högre grad utgår från behoven i kärnuppdraget och om människors omdöme. Arbetssättet kan kopplas till bättre resultat och bättre arbetsmiljö samt utgör grunden för samverkan. Konkreta rekommendationer och förslag ges på hur tilliten kan stärkas med konkreta insatser.”

Aktuella studier, utredningar och debatter

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget. Slutbetänkande av Kommunutredningen (2020) 

Offentlig verksamhets innovationskraft Vinnova (2019)

Ekonomirapporten, 2018, Om kommunernas och landstingens ekonomi, (2018), SKL 

Hållbar utveckling i svenska regioner? (2018) Tillväxtverket

Sveriges nya geografi 2018, tema för året är kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering, av Arena för Tillväxt, Sweco, (2018)

Mot en ny lokal utvecklingspolitik? - Om svenska kommuners arbete för en stärkt lokal attraktionskraft  Av: Albin Olausson & Josefina Syssner (2018)  Centrum för kommunstrategiska studier, Rapport 2018:8

Att äga framtiden: perspektiv på kommunal utveckling av (Red)Josefina Syssner; Sören Häggroth, Ulf Ramberg (2017)


Rapport: Kostnadsutveckling för Norrbottens kommuner 2015-2017

I SKL:s ”Ekonomirapporten 2018" beskrivs och analyseras de svenska kommunernas ekonomi som helhet, enskilda kommuner behandlas dock inte. Mot denna bakgrund har Norrbottens Kommuner genomfört föreliggande rapport som ger en deskriptiv analys av de norrbottniska kommunernas kostnader mellan 2015-2017. Syftet är att ge kommunerna i Norrbotten en överblick av sina kostnader, jämföra utvecklingen av kostnader mellan olika verksamhetsområden och jämföra utvecklingen mellan kommunerna och där det är möjligt med riket som helhet.

Ambitionen är att den övergripande bild av kommunernas kostnader för olika verksamheter kan vara ett bidrag i en gemensam reflektion och diskussion om hur kommuner kan möta den demografiska utvecklingen och andra utmaningar med anknytning till olika kommunala verksamhetsområden i Norrbotten.

 

 

Konferensen "Växa eller Krympa" 2018

Under 2018-års konferens var huvudfrågan hur kommuner kan hitta modeller för utveckling och samverkan? Konferensen arrangerades i samarbete med Arena för Tillväxt

Moderator Sverker Olofsson inför "Växa eller Krympa?"

 

Per Sandgren från Arena för Tillväxt inför "Växa eller Krympa?"

 

Josefina Syssner, forskare och kulturgeografi och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier inför "Växa eller Krympa?"

Konferensen "Växa eller Krympa" 2016

2016 var startskottet för den nu återkommande Växa eller Krympa-konferensen. 

Konferensen blev samlade deltagare från hela länet och blev ett tillfälle att närgånget och kritiskt granska tankefigurer som ”tillväxt”, ”hållbarhet”, ”välfärd” och ”attraktivitet” och hur de förhåller sig till den verklighet som Norrbottens kommuner har att hantera. Frågor som restes handlade till exempel om vad förväntningar på tillväxt innebär givet en verklighet där de flesta av Norrbottens kommuner krymper? Hur påverkas kommunala satsningar och strategier? Visioner och självbilder?

Konferensen tog under den första dagen avstamp i globala och nationella skeenden med inverkan på det lokala sammanhanget. Under den andra dagen riktades blicken mot vårt eget län för att landa i en presentation av ett antal intressanta lokala och regionala aktiviteter som syftar till att möta och hantera olika samhällsutmaningar.

Bland föreläsarna återfanns bland andra: Lars Westin, Mikael Stigendal, PO Tidholm och Lotta Svensson.

Program Växa eller Krympa? 2016.